Izjava o pravima

Ova strana (zajedno sa dokumentima na koje se poziva) govori Vam o uslovima pod kojima možete da koristite našu web stranicu, bilo kao gost ili kao registrovani korisnik („Uslovi korišćenja“). Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite ovu web stranicu. Korišćenjem naše web stranice vi potvrđujete da prihvatate ove Uslove korišćenja i da se slažete da ih se pridržavate. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo da se uzdržite od korišćenja naše web stranice.

INFORMACIJA O NAMA

Ovom web stranicom upravlja AstraZeneca UK Limited („mi“, „naš“ i „nas“). Mi smo privatno društvo sa ograničenom odgovornošću registrovano u Engleskoj i Velsu pod registarskim brojem 03674842 i imamo sedište na adresi Francis Crick Avenue 1, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Naše glavne adrese poslovanja su ovde navedene. Naš PDV broj je GB582323642. U Republici Srbiji poslujemo preko svog Predstavništva u Beogradu, Milutina Milankovića 1i, 11070 Beograd.

PRISTUP OVOJ WEB STRANICI

Pristup našoj web stranici je dozvoljen samo privremeno, a mi zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo uslugu koju pružamo na našoj web stranici bez najave (pogledajte dole). Mi nečemu biti odgovorni ako iz bilo kog razloga naša web stranica nije dostupna u bilo koje vreme ili za bilo koji period. Mi povremeno možemo da ograničimo pristup nekim delovima naše web stranice ili celokupnoj web stranici korisnicima koji su se kod nas registrovali.

Ukoliko sami izaberete ili ukoliko dobijete korisnički identifikacioni kod, lozinku ili bilo koji drugi podatak kao deo našeg postupka obezbeđivanja sigurnosti sistema, takve podatke morate da tretirate kao poverljive i ne smete da ih delite sa bilo kojim drugim licem. Mi imamo pravo da u bilo kom trenutku onemogućimo bilo koji identifikacioni kod ili lozinku korisnika, bez obzira da li ste je vi odabrali ili smo Vam je mi dodelili, ako po našem mišljenju niste postupili u skladu sa bilo kojom od odredbi ovih Uslova korišćenja. Vi ste saglasni da nas obavestite odmah nakon što saznate za bio koje neovlašćeno otkrivanje ili upotrebu vašeg korisničkog identifikacionog koda i/ili lozinke.

Vi ste odgovorni da učinite sve što je potrebno da biste dobili pristup našoj web stranici. Takođe ste odgovorni da osigurate da su sva lica koja pristupaju našoj web stranici putem vaše internet veze upoznata sa ovim Uslovima korišćenja i da ih poštuju.

ZABRANJENA UPOTREBA

Našu web stranicu možete da koristite samo u zakonite svrhe. Ne možete da koristite našu web stranicu:

• na bilo koji način koji krši bilo koji važeći lokalni, nacionalni ili međunarodni zakon ili propis;

• na bilo koji način koji je nezakonit ili prevaran ili ima bilo kakvu nezakonitu ili prevarnu svrhu ili dejstvo;

• da bi prenosili ili omogućili slanje bilo kakvog neželjenog ili neovlašćenog reklamnog ili promotivnog materijala ili bilo kog drugog sličnog oblika nuđenja (neželjena pošte); 

• da bi neovlašćeno pokušavali da pristupite bilo kom od naših sistema ili mrežama trećih lica;

INTERAKTIVNE USLUGE

Mi možemo s vremena na vreme da pružamo interaktivne usluge na našoj web stranici, uključujući, bez ograničenja na, sobe za ćaskanje ili oglasne table. Tamo gde pružamo bilo koje interaktivne usluge, obezbedićemo Vam jasne informacije o vrsti usluge koja se nudi, da li je moderirana i koja vrsta moderacije se koristi (kao i da li je ljudska ili mašinska).

Mi ćemo se potruditi da procenimo sve moguće rizike za korisnike (naročito decu) od trećih lica, u situacijama kada koriste bilo koju interaktivnu uslugu koja se pruža na našoj web stranici, i u svakom pojedinačnom slučaju ćemo odlučiti da li je prikladno koristiti moderaciju relevantne usluge (uključujući i to kakvu vrstu moderiranja treba koristiti) u kontekstu tih rizika. Međutim, mi nismo dužni da nadgledamo, pratimo ili moderiramo bilo koju interaktivnu uslugu koju pružamo na našoj web stranici i izričito se odričemo odgovornosti za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu usled upotrebe interaktivne usluge od strane korisnika u suprotnosti sa našim standardima za sadržaj, bilo da se usluga moderira ili ne.

Korišćenje bilo koje od naših interaktivnih usluga od strane maloletnih lica podleže pristanku njihovih roditelja ili staratelja. Mi savetujemo roditeljima, koji dozvoljavaju svojoj deci da koriste interaktivnu uslugu, da sa decom komuniciraju o njihovoj bezbednosti na mreži, jer moderiranje nije 100% sigurno. Maloletna lica koja koriste bilo koju interaktivnu uslugu treba da budu upoznata sa potencijalnim rizicima za njih.

Tamo gde moderiramo interaktivnu uslugu, mi obično obezbeđujemo način da stupite u kontakt sa moderatorom, u slučaju nedoumica ili poteškoća.

STANDARDI SADRŽAJA

Ovi standardi za sadržaj primenjuju se na sav materijal koji vi postavljate na našu web stranicu (doprinosi) i na interaktivne usluge povezane sa istim. Morate poštovati sam tekst i nameru sledećih standarda. Standardi se primenjuju na svaki deo doprinosa, kao i na njegovu celinu. 

Doprinosi moraju da budu tačni (tamo gde navode činjenice) i da predstavljaju stvarna mišljenja (tamo gde se iznose mišljenja). Doprinosi moraju da budu u skladu sa važećim zakonima u Velikoj Britaniji i u svakoj zemlji iz koje se postavljaju.

Doprinosi ne smeju da:

• sadrže materijal u kome se iznose klevete o bilo kom licu;

• sadrže materijal koji je nepristojan, uvredljiv, podstiče ili širi mržnju;

• promovišu seksualno eksplicitni materijal;

• promovišu nasilje

• promovišu diskriminaciju na osnovu rase, pola, veroispovesti, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili starosti;

• krše bilo koje autorsko pravo, pravo na bazu podataka ili zaštitni znak nekog drugog lica;

• budu takvi da verovatno mogu da obmane bilo koje lice;

• budu učinjeni kršenjem bilo koje zakonske dužnosti koja se duguje nekom trećem licu, kao što je ugovorna obaveza ili dužnost poverenja;

• promovišu bilo koju nezakonitu aktivnost;

• budu pretećeg karaktera, da zloupotrebljavaju ili napadaju tuđu privatnost, da izazivaju uznemirenost, nelagodnost ili nepotrebnu zabrinutost;

• budu takvi da verovatno mogu da uznemiravaju, sramote, uzbunjuju ili remete neko drugo lice;

• ne smeju se koristiti za oponašanje bilo kog lica ili za lažno predstavljanje identiteta ili povezanosti sa bilo kojim licem

• daju utisak da potiču od nas, ukoliko to nije slučaj, i

• zagovaraju, promovišu ili podržavaju bilo koju nezakonitu aktivnost kao što je (na primer) kršenje autorskog prava ili zloupotreba računara.

OBUSTAVA I RASKID

Prema našem apsolutnom i isključivom nahođenju, mi ćemo odlučiti da li je vašom upotrebom naše web stranice došlo do kršenja ovih Uslova korišćenja. Kada dođe do kršenja ovih Uslova korišćenja, mi možemo da preduzmemo mere koje smatramo odgovarajućim koje uključuju bez ograničenja sledeće mere:

• trenutno, privremeno ili trajno povlačenje vašeg prava da koristite našu web stranicu;

• trenutno, privremeno ili trajno uklanjanje bilo koje objave ili materijala koji ste postavili na našu web stranicu;

• davanje upozorenja;

• pravni postupak pokrenut protiv vas za nadoknadu svih troškova na osnovu obeštećenja (uključujući, bez ograničenja na, razumne administrativne troškove i troškove pravnih postupaka) zbog takvog kršenja;

• dodatne zakonske mere pokrenute protiv vas, i

• obelodanjivanje takvih informacija organima za sprovođenje zakona ukoliko razumno smatramo da je to neophodno.

Odričemo se odgovornosti za mere preduzete u odgovoru na kršenje ovih Uslova korišćenja.

OBAVEZE U VEZI SA ČLANSTVOM

Kad se pridružite ovoj web stranici kao član, vi se obavezujete da nas odmah obavestite o postojanju bilo kog zahteva ili postupka protiv vas zbog bilo kakvog korišćenja ove web stranice i, na naš zahtev, da odmah prestanete sa radnjom koja je predmet istih. Vi ste saglasni da nas odmah obavestite o svim promenama koje utiču na vaše registracione detalje. Vaša je obaveza da obezbedite da su vaši registracioni podaci ažurni.

Članstvo na ovoj web stranici možete otkazati u bilo kom trenutku tako što ćete nam uputiti razumno obaveštenje na www.astrazeneca.com/general-enquiries. U svakoj komunikaciji treba da jasno navedete vaše ime, korisničko ime (ako postoji) i detalje registracije (ako postoje) i naziv ove web stranice.

RSS FEEDS LICENCA

Pod uslovom da u svakom trenutku poštujete ove Uslove korišćenja, mi Vam dajemo opozivu (u bilo koje vreme), neekskluzivnu, ličnu, nekomercijalnu, koja važi na celom svetu, neprenosivu, licencu bez licencne naknade da koristite i prikazujete na vašoj web stranici i/ili da na bilo koji drugi način uvrstite u RSS feed koji vi generišete bilo koji sadržaj koji smo mi obezbedili (uključujući, bez ograničenja na naslove, aktivne linkove, identifikatore izvora, linkove obeležavanja na društvenim mrežama i druge informacije, sadržaj ili materijale koje odaberete da primate vašim korišćenjem AstraZeneca RSS Feed) kao rezultat vaše pretplate na bilo koji AstraZeneca RSS Feed („AstraZeneca Sadržaj“)

Ova RSS feed licenca ne može da se prenese, novira, dodeljuje i/ili podlicencira bilo kom trećem licu. Sva prava koja nisu izričito dodeljena ovom RSS feed licencom su u potpunosti od nas, naših Povezanih lica (kao što je definisano u nastavku) i naših davalaca licence (zavisno od slučaja) zadržana.

Ništa u ovoj RSS feed licenci Vam ne daje bilo kakvo pravo ili licencu da koristite bilo koji naš žig na vašoj web stranici ili negde drugde.

KORIŠĆENJE ASTRAZENECA RSS FEED

Ako nameravate da koristite bilo koji AstraZeneca RSS feed na vašoj web stranici i/ili kao deo drugog RSS feed-a, morate da obezbedite da postoji jasna i funkcionalna veza do web stranice koja sadrži AstraZeneca RSS feed i da su posetioci vaše web stranice ili pretplatnici na bilo koji relevantan RSS feed koji uključuje AstraZeneca RSS feed obavešteni da AstraZeneca RSS Feed podleže ovoj RSS feed licenci. U svim slučajevima vi treba da obezbedite da se pravilno pripisuje sadržaj sadržan u AstraZeneca RSS Feed-u, tako što ćete jasno navesti: „Ovaj sadržaj sa web stranice AstraZeneca UK Limited na www.astrazeneca.com“ i obezbediti da se sve napomene o autorskim pravima zadrže u njihovom originalnom obliku.

Korišćenjem AstraZeneca RSS feed-a i/ili AstraZeneca sadržaja, vi garantujete, izjavljujete i preuzimate obavezu da bilo koji sajt na kome prikazujete (ili učinite da se prikaže) bilo koji AstraZeneca RSS feed ili bilo koji feed koji vi generišete (ili učinite da bude generisan) koji sadrži bilo koji AstraZeneca RSS feed (ili njegov deo) ne dovodi naš naziv, sliku i/ili reputaciju na loš glas i, posebno, ne sadrži i neće sadržati materijal koji krši prava intelektualne svojine trećeg lica ili da bi razumna osoba mogla da smatra da je kršenje naših Standarda sadržaja (videti gore).

Ne smete da sugerišete, bilo direktno ili indirektno, da mi podržavamo ili odobravamo bilo šta što se pojavljuje na bilo kojoj web stranici i/ili čini deo bilo kog RSS feed-a koji uključuje AstraZeneca RSS feed, uključujući (bez ograničenja na) bilo koji vaš sadržaj, sadržaj trećeg lica, bilo koji proizvod ili bilo koje pravno lice/entitet ili pojedinac. Vi ne možete da naplatite (bilo direktno ili indirektno) bilo kom korisniku vaše web stranice ili pretplatniku bilo koji feed za koji ste odgovorni naknadu za pristup celom ili bilo kojem delu bilo kojeg AstraZeneca RSS feed-a i/ili bilo kog AstraZeneca sadržaja. Nije Vam dozvoljena ponovna prodaja i/ili na drugi način komercijalizacija bilo celog ili nekog dela AstraZeneca RSS feed-a bilo kog i/ili nekog AstraZeneca sadržaja.

PODCAST LICENCA

Pod uslovom da u svakom trenutku poštujete ove Uslove korišćenja, mi Vam dajemo opozivu (u bilo koje vreme), neekskluzivnu, ličnu, nekomercijalnu, koja važi na celom svetu, neprenosivu, licencu bez licencne naknade za preuzimanje sa ove web stranice i korišćenje AstraZeneca Podcasts. Ova Podcast licenca ne može da se prenosi, novira, dodeljuje i/ili podlicencira bilo kom trećem licu. Sva prava koja nisu izričito dodeljena ovom Podcast licencom su u potpunosti od nas, naših Povezanih lica i davalaca licence (zavisno od slučaja) zadržana. Ništa u ovoj Podcast licenci ne daje Vam bilo kakvo pravo ili licencu za korišćenje bilo kog od naših žigova.

UPOTREBA ASTRAZENECA PODCAST-A

AstraZeneca Podcast je samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Vi ne možete da kopirate, reprodukujete, ponovo objavljujete, objavljujete, emitujete, prenosite, učinite dostupnim javnosti, prodajete ili na drugi način ponovo koristite ili komercijalizujete AstraZeneca Podcast na bilo koji način. Vi ne možete da editujete, menjate, prilagođavate ili dodajete AstraZeneca Podcast-u na bilo koji način, niti kombinovati AstraZeneca Podcast sa bilo kojim drugim materijalom. Vi ne možete da preuzmete ili koristite AstraZeneca Podcast u svrhu promocije, oglašavanja, odobravanja ili implicirati postojanje bilo kakve veze između vas (ili nekog trećeg lica) i nas, naših agenata ili zaposlenih, ili bilo kog saradnika u AstraZeneca Podcast-u. Vi ne možete da koristite AstraZeneca Podcast na bilo koji način koji bi mogao da dovede naše ime ili ime bilo kog Povezanog lica na loš glas ili na drugi način prouzrokuje bilo kakav gubitak ili štetu nama ili bilo kojem Povezanom licu.

ODŠTETA

Vi ste saglasni da obeštetite nas i naša Povezana lica i da nas i naša Povezana lica u potpunosti i efikasno čuvate od svih gubitaka, troškova (uključujući troškove pravnih postupaka i honorara), od naknade štete, novčanih iznosa plaćenih u poravnanju i drugih obaveza koje proizlaze iz ili u vezi sa vašim kršenjem RSS feed licence i/ili Podcast licence.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Iako smo uložili razumnu pažnju pri sastavljanju ove web stranice, mi nismo odgovorni za bilo kakve radnje koje je preduzelo bilo koje lice ili organizacija, gde god se nalazili, kao rezultat, direktne ili druge, informacija koje se nalaze na ovoj web stranici ili im se pristupa preko ove web stranice bez obzira da li su takve informacije date od nas ili nekog trećeg lica. Ništa na ovoj web stranici ne treba da se tumači kao davanje saveta ili davanje bilo kakvih preporuka i na ovu web stranicu se ne treba oslanjati kao na osnovu bilo kakve odluke ili akcije. Kao rezultat stalnog medicinskog napretka i razvoja, informacije na ovoj web stranici ne moraju uvek biti u potpunosti ažurne i iz tog razloga se takve informacije pružaju na osnovu „KAKO JE VIĐENO“ i „KAKO JE DOSTUPNO“.

MI NE GARANTUJEMO, NE IZJAVLJUJEMO NITI PREUZIMAMO BILO KOJU OBAVEZU, BILO IZRIČITU ILI PREĆUTNU, O BILO KAKVOM SADRŽAJU OVE WEB STRANICE UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA NA, PRAVOVREMENOST, VALUTU, TAČNOST, POTPUNOST ILI SPOSOBNOST ZA KORIŠĆENJE ZA ODREĐENU SVRHU TAKVOG SADRŽAJA ILI DA ĆE REZULTATI DOBIJENI KORIŠĆENJEM OVE WEB STRANICE BITI BEZ GREŠKE ILI POUZDANI.

Vi se slažete da je korišćenje informacija dobijenih ili preuzetih sa ili putem ove web stranice po vašem isključivom nahođenju i riziku. Neki pravni sistemi ne dozvoljavaju isključenje prećutnih garancija, u kom slučaju se gore navedeno neće primenjivati u takvim pravnim sistemima. Bilo koja medicinska informacija na ovoj web stranici nije zamena za informisani medicinski savet i mi ne možemo da odgovorimo na dobijenu samoinicijativno poslatu e-poštu koja sadrži lična pitanja vezana za zdravlje. Informacije o proizvodima koji su pomenuti na ovoj web stranici mogu se razlikovati od države do države. Pacijenti i zdravstveni radnici treba da se obrate lokalnim medicinskim resursima i regulatornim organima vlasti za informacije koje se odnose na njihovu zemlju. VI MORATE DA SE KONSULTUJETE SA ODGOVARAJUĆE KVALIFIKOVANIM ZDRAVSTVENIM RADNIKOM O BILO KOM SPECIFIČNOM PROBLEMU ILI PITANJU KOJE JE OBUHVAĆENO BILO KOJOM INFORMACIJOM NA OVOJ WEB STRANICI PRE NEGO ŠTO PREDUZMETE BILO KOJU RADNJU.

Ništa na ovoj web stranici se neće smatrati pozivom da ulažete ili na drugi način trgujete akcijama, sa ADR, ili drugim hartijama od vrednosti u AstraZeneca PLC. Stvarni rezultati i razvoj događaja mogu se bitno razlikovati od bilo koje prognoze, mišljenja ili očekivanja izraženog na ovom veb sajtu, i prethodni uspeh cena hartija od vrednosti ne sme da bude pokazatelj njihovog uspeha u budućnosti.

NAŠA ODGOVORNOST

U meri dozvoljenoj zakonom, mi, drugi članovi naše Grupe (kako je definisano u nastavku) i treća lica koja su povezana sa nama izričito isključujemo:

•                 Sve uslove, garancije i druge uslove koji se inače mogu podrazumevati zakonom, običajnim pravom ili pravičnošću; i

•                 Svaku odgovornost za bilo koji direktni, indirektni ili posledični gubitak ili štetu nastalu za bilo kog korisnika u vezi sa našom web stranicom ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili rezultatima korišćenja naše web stranice, bilo kojih web stranica povezanih sa njom i bilo kojim materijalima objavljenim na njoj, uključujući, bez ograničenja na, bilo kakvu odgovornost za (i) gubitak dohotka ili prihoda, (ii) gubitak posla, (iii) gubitak dobiti ili ugovora, (iv) gubitak očekivane uštede, (v) gubitak podataka , (vi) gubitak reputacije, (vii) izgubljeno vreme upravljanja ili radnog vremena, i (viii) za bilo koji drugi gubitak ili štetu bilo koje vrste, ma kako nastalu i prouzrokovanu bilo deliktom (uključujući nemar), kršenjem ugovora ili na drugi način, čak ako je bilo predvidivo.

Ovo ne utiče na našu odgovornost za smrt ili telesne povrede koje su proistekle iz našeg nemara, niti na našu odgovornost za lažno predstavljanje ili lažno predstavljanje nekog fundamentalnog pitanja, niti na bilo koju drugu odgovornost koja prema važećem zakonu ne može da bude isključena niti ograničena.

Mi ne garantujemo da se funkcije sadržane na ovoj web stranici neće prekidati ili da su bez grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni ili da ova web stranica ili server koji je čini dostupnom ne sadrže viruse ili greške.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Prava intelektualne svojine na ovoj web stranici i na materijalu objavljenom na njoj, uključujući, bez ograničenja na, sve dokumente, datoteke, tekst, slike, RSS feed, audio datoteke, Podcast, video datoteke, fleš vodiče, grafiku, uređaje i kod sadržani na njoj i u generalnom „izgledu i osećaju“ ove web stranice su vlasništvo AstraZeneca UK Limited, njenih Povezanih lica ili naših spoljnih partnera. Ova dela su zaštićena zakonima o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Vi ste ovlašćeni da napravite jednu kopiju i da odštampate izvode ili dokumente sa ove web stranice (osim bilo kog sadržaja u vlasništvu trećeg lica koji je identifikovan kao takav) za vašu nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da bilo koja takva kopija ili odštampani primerak zadržava sva obaveštenja o autorskom pravu ili drugim vlasničkim pravima i bilo koje odricanje odgovornosti sadržano u njima. Sva imena, logotipi i žigovi kompanije AstraZeneca se ne mogu koristiti ili reprodukovati bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Uvek se mora naglasiti naš status (i svih identifikovanih saradnika) autora materijala na našoj web stranici.

Osim gore navedenog, kopiranje dela ili celokupnog sadržaja ove web stranice u bilo kom obliku, uključujući kadriranje, stvaranje bilo kakvih izvedenih dela zasnovanih na ovoj web stranici i/ili njenom sadržaju, uključivanje na druge web stranice, sisteme elektronskog pretraživanja ili publikacije je zabranjeno. Vi ne smete da koristite bilo koje dijagrame, ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koju grafiku odvojeno od bilo kog pratećeg teksta. Nijedan link do ove web stranice ne sme da bude uključen na bilo koju drugu web stranicu bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

Mi ne možemo da garantujemo da vi imate bilo kakvo pravo da koristite sadržaj u vlasništvu trećeg lica koji je dostupan na ovoj web stranici, a pre korišćenja ili preuzimanja takvog sadržaja vi morate da dobijete dozvolu tog trećeg lica. Sadržaj koji je zaštićen autorskim pravima ne može da se menja niti može da se promeni bilo koje obaveštenje o autorstvu ili obaveštenje o autorskim pravima koje se pojavljuju na takvom sadržaju bez prethodnog dobijanja odgovarajuće saglasnosti.

Osim gore navedene ograničene dozvole, ništa na ovoj web stranici ne treba da se tumači kao davanje bilo kog drugog prava ili licence.

Sva imena proizvoda navedena na ovoj web stranici su zaštićeni žigovi AstraZeneca UK Limited ili njenih Povezanih lica, osim onih žigova koji su naznačeni kao vlasništvo drugih kompanija i sva prava su zadržana.

PRAVO NA UPOTREBU INFORMACIJA KOJE JE DOSTAVIO KORISNIK

U slučaju da pošaljete bilo koji materijal za uključivanje na ovu web stranicu (uključujući bez ograničenja lične podatke, know-how, komentare, ideje, pitanja, tehnike, sažetke ili slično), vi ste saglasni (i) da takav materijal nije poverljiv (ii) da takav materijal nije zakonom zaštićen, i (iii) da nam dodeljujete neopozivu, važeću za ceo svet, trajnu, neekskluzivnu licencu za korišćenje, otkrivanje, kopiranje, modifikovanje, prilagođavanje, javno prikazivanje i prevođenje svih ili bilo kog takav materijala u bilo koju svrhu bez ograničenja. Mi zadržavamo pravo, po našem apsolutnom nahođenju, da uklonimo ili obrišemo, bez prethodnog obaveštenja, bilo koji materijal koji pošaljete za uključivanje na ovu web stranicu. Takođe mi imamo pravo da otkrijemo Vaš identitet bilo kom trećem licu koje tvrdi da bilo koji materijal koji ste vi objavili ili postavili na našu web stranicu predstavlja kršenje njegovog prava intelektualne svojine ili prava na privatnost. Sve podatke o Vama obrađujemo u skladu sa našom Politikom privatnosti

VIRUSI, HAKOVANJE I DRUGA KRIVIČNA DELA

Vi ne smete da zloupotrebite našu web stranicu svesno unoseći viruse, trojanske programe, crve, logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan. Vi ne smete da pokušate da ostvarite neovlašćeni pristup našoj web stranici, serveru na kome se naša web stranica čuva, ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koja je povezana sa našom web stranicom. Vi ne smete da napadate našu web stranicu napadom uskraćivanja usluge (DDoS) ili distribuiranim napadom uskraćivanja usluge.

Svako kršenje prethodnog stava mi ćemo prijaviti nadležnim organima za sprovođenje zakona i sarađivaćemo sa tim vlastima otkrivajući im Vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, Vaše pravo na upotrebu naše web stranice odmah prestaje.

Mi nečemu biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu distribuiranim napadom uskraćivanja usluge, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalom koji može da zarazi Vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili drugi zaštićeni materijal zbog Vaše upotrebe naše web stranice ili Vašeg preuzimanja bilo kog materijala objavljenog na njoj ili na bilo kojoj web stranici koja je sa njom povezana. U skladu sa dobrom računarskom praksom, savetuje Vam se da proverite postojanje virusa u svim materijalima i/ili sadržajima kojima pristupate i/ili ih preuzimate sa ove web stranice korišćenjem komercijalno dostupnog, ažurnog softvera za proveru virusa.

POVEZIVANJE SA OVOM WEB STRANICOM

Vi ne možete da se povežete sa ovom web stranicom bez prethodne pisane saglasnosti. Nakon dobijanja takve saglasnosti, svaka takva veza (link) mora da bude predstavljena na pravičan i zakonit način i da ne narušava našu reputaciju niti je eksploatiše. Vi ne smete da uspostavite link na takav način da sugerišete bilo kakav oblik udruživanja, odobrenja ili podrške s naše strane tamo gde ona ne postoji. Vi ne smete da uspostavite link sa bilo koje web stranice koja nije u Vašem vlasništvu.

Naša web stranica ne sme biti uokvirena na bilo kojoj drugoj web stranici. Mi zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje, bez davanja obaveštenja. Web stranica sa koje se povezujete mora se u svemu da se pridržava ovog Obaveštenja o pravima.

WEB STRANICE TREĆIH LICA I NJIHOV SADRŽAJ

Ova web stranica može da u sebi sadrži sadržaj koji je vlasništvo nekog trećeg lica (npr. članke, biblioteku slika, feed podataka ili sažetke), a može da sadrži i hipertekstualne veze do web stranica u vlasništvu trećih lica. Takve sadržaje trećih lica i linkove mi pružamo kao besplatnu uslugu našim korisnicima. Linkovi su dati samo za Vašu informaciju. Mi nemamo kontrolu nad bilo kojim web stranicama ili sadržajem web stranica trećih lica, kojima se pristupa ili su dostupni na ovoj web stranici, te stoga ne podržavamo, ne sponzorišemo, ne preporučujemo ili ne prihvatamo nikakvu odgovornost za takve web stranice ili sadržaje trećih lica ili za njihovu dostupnost. Konkretno, mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost koja proizlazi iz bilo kojeg navoda da bilo koji sadržaj koji je u vlasništvu trećeg lica (bilo da je objavljen na ovoj ili na nekoj drugoj web stranici) krši prava intelektualnog vlasništva bilo kog lica, ili bilo koje odgovornosti koja proizlazi iz bilo kojih informacija ili mišljenja sadržanih na takvoj web stranici ili sadržaju trećeg lica.

PROMENE NA OVOJ WEB STRANICI

Mi zadržavamo pravo da promenimo bilo koji deo ove web stranice ili ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez najave. Sve promene ovih Uslova korišćenja stupaju na snagu sledeći put kada pristupite ovoj web stranici. Od vas se očekuje da s vremena na vreme proverite ove Uslove korišćenja kako biste videli bilo koju promenu koju smo izvršili, jer će takva promena biti obavezujuća za vas. Bez obzira na gore navedeno, mi nečemu biti u obavezi da redovno ažuriramo ovu web stranicu. Ako se ukaže potreba, mi možemo prekinuti pristup ovoj web stranici ili je zatvoriti na neodređeno vreme.

IFPMA Kodeks farmaceutske marketinške prakse i relevantni Zakoni Republike Srbije

Sav promotivni sadržaj na ovoj web stranici pripremljen je uz pozivanje na IFPMA Kodeks farmaceutske marketinške prakse i relevantne zakone Republike Srbije. Korišćenjem ove web stranice vi ste saglasni da ćete bilo koji problem u vezi sa sadržajem prvo uputiti nama. Potom, ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, možete podneti pritužbu IFPMA-u, u Ženevi, Švajcarska. Sve pritužbe na promotivni sadržaj koji je specifičan za jednu zemlju mogu se alternativno podneti Udruženju proizvođača farmaceutskih proizvoda u dotičnoj zemlji, ili drugom nadležnom organu.

Nadležnost i merodavno pravo

Engleski sudovi će imati isključivu nadležnost u slučaju bilo kog zahteva koji proizilazi iz, ili je u vezi sa posetom našoj web stranici, iako mi zadržavamo pravo da pokrenemo postupak protiv vas zbog kršenja ovih uslova u Vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji. Ovi uslovi korišćenja regulisani su pravom Engleske, odnosno pravom Republike Srbije gde je to neophodno.

Kako možete da nas kontaktirate

Možete da nas kontaktirate slanjem poruke AstraZeneca na www.astrazeneca.com/general-enquiries.

Pozivanje na „AstraZeneca“ i „Grupa“ su pozivanje na AstraZeneca UK Limited i njena Povezana društva. U ovim Uslovima korišćenja „Povezana društva“ označava bilo koju korporaciju ili drugi poslovni entitet koji kontroliše, je kontrolisano od ili pod zajedničkom kontrolom sa AstraZeneca UK Limited i, u svrhe ove definicije, „kontrola“ označava direktno ili indirektno vlasništvo nad (i) pedeset procenata (50%) ili više od hartija od vrednosti sa pravom glasa ili interesa u toj korporaciji ili drugom entitetu, ili (ii) pedeset procenata (50%) ili više udela u dobiti ili prihodu u slučaju poslovnog entiteta koji nije korporacija, ili (iii) u slučaju partnerstva, bilo koji uporedivi udeo u partnerstvu.