Melding van ongewenste gebeurtenissen: Privacyverklaring voor jongeren jonger dan 16 jaar

WIE WE ZIJN

Wij zijn AstraZeneca UK Ltd met maatschappelijke zetel 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. (Wij noemen onszelf „AstraZeneca”, „Wij”, „Ons”, „Onze”) en Wij zijn de ontvanger van alle informatie die u ons kunt toesturen door het invullen van ons websiteformulier en het indienen van uw melding.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Daarom vragen Wij u om af en toe deze Privacyverklaring te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is op uw persoonlijke gegevens. Wij zullen u uiteraard op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen waar Wij daartoe verplicht zijn.

Ondanks de mogelijkheid om zelf een bijwerkingenrapport in te dienen, raden wij u ten zeerste aan om, indien mogelijk, uw symptomen en de bijwerkingen van onze geneesmiddelen die u hebt ervaren of vermoed, te bespreken met uw ouder/wettelijke voogd of uw arts, die namens u een rapport kan indienen. Wij vragen u om dit te doen omdat de informatie die een volwassene (met name een arts) kan verstrekken soms nuttige conclusies en argumenten kan bevatten die u als jongere niet goed begrijpt of verkeerd interpreteert. Bovendien zou het zelf indienen van een rapport betekenen dat u informatie over uzelf (persoonlijke gegevens) onthult en sommige van deze informatie kunnen heel bijzonder of gevoelig zijn, omdat het over uw gezondheid gaat. Wij waarderen de mogelijkheid om uit de eerste hand informatie te krijgen door Onze jonge patiënten, maar we zijn zeer bezorgd over uw persoonlijke gegevens en we willen dat u deze veilig bewaart. Met deze Privacyverklaring willen we u uitleggen welke persoonlijke gegevens Wij over u verzamelen en wat Wij ermee kunnen doen, als u ervoor kiest om zelf een rapport in te dienen.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Als onderdeel van het invullen van ons online rapportageformulier kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

 • Uw naam
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Uw verjaardag
 • Of je nu een jongen of een meisje bent
 • Uw beschrijving van hoe Ons geneesmiddel dat u innam u zich liet voelen, Wij noemden hen de bijwerking (en) die u ervaart, toen u begon en hoe lang u ze ervaart
 • Uw beschrijving van het geneesmiddel AstraZeneca (naam, kleur, vorm, andere details) dat u innam, waarom nam u het in, hoeveel van het geneesmiddel en hoe vaak u het gebruikt, wanneer bent u begonnen en hoelang u het geneesmiddel gebruikt
 • Alle andere informatie die u met ons deelt

Daarom kunnen sommige beschrijvingen die u met betrekking tot uw rapport verstrekt informatie bevatten over uw gezondheid en deze informatie wordt speciale of gevoelige persoonlijke gegevens over u genoemd.

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

We hebben de informatie nodig die je ons geeft omdat we een speciale wet moeten volgen. Deze wet is van kracht om ervoor te zorgen dat onze geneesmiddelen van goede kwaliteit zijn en veilig zijn voor mensen om te gebruiken. Als onderdeel van deze wet moeten we alle bijwerkingen melden die verband kunnen houden met het gebruik van onze geneesmiddelen. Als onderdeel van het geven van deze informatie, kunnen we ook contact met u opnemen als we meer informatie over uw rapport nodig hebben, of om u feedback te geven als u daarom vraagt. Als u ons dus uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we de ongewenste gebeurtenis die u hebt gemeld mogelijk niet bijhouden of u feedback geven.

In sommige gevallen kunnen Wij de informatie die u ons hebt gegeven gebruiken om onze rechten (legitieme belangen) met betrekking tot Onze geneesmiddelen te beschermen als we deze in een rechtszaak moeten verdedigen.

HOE BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

We bewaren uw gegevens mogelijk niet voor altijd. AstraZeneca slaat dus uw persoonsgegevens op zoals toegestaan door de lokale wetgeving en ook in overeenstemming met onze regels voor het bewaren van gegevens, die we hier beschrijven: www.astrazenecapersonaldataretention.com We bewaren uw gegevens alleen zolang het noodzakelijk is dat wij onze wettelijke verplichtingen nakomen, of om onze wettelijke claims te verdedigen. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, worden deze veilig verwijderd. Dit kan betekenen dat uw persoonsgegevens gedurende een aantal jaren door AstraZeneca worden opgeslagen, afhankelijk van het doel en de noodzaak om die gegevens door Ons te gebruiken.

WIE KAN UW GEGEVENS BEKIJKEN?

Om de redenen die we in deze Verklaring hebben uitgelegd, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met lokale en/of buitenlandse regelgevende instanties en andere bedrijven in de AstraZeneca-groep. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met bepaalde andere personen, zoals consultants om te controleren of we onze verplichtingen goed nakomen; of met autoriteiten, advocaten of andere personen met wie Wij uw gegevens moeten delen om te voldoen aan wettelijke vereisten of in geval van een (gerechtelijke) claim; of met de koper van AstraZeneca als Wij verkopen of het opzetten van een samenwerking voor het geheel of een deel van Onze activiteiten.

Wanneer uw gegevens echter in het bezit zijn van AstraZeneca, zijn persoonlijke gegevens die u als patiënt identificeren alleen zichtbaar door het patiëntenveiligheidsteam van AstraZeneca dat zich in het land bevindt en een klein aantal technische professionals die wereldwijde ondersteuning bieden op het computersysteem waar AstraZeneca de persoonlijke gegevens. AstraZeneca zal alle identificatiecodes van de patiënt verwijderen (bijvoorbeeld uw naam of adres) voordat u de gegevens gebruikt of deelt buiten het lokale veiligheidsteam of systeembeheerders, d.w.z. we kunnen sommige van uw gegevens nog steeds delen, maar de andere persoon zou niet weten dat deze gegevens aan u gerelateerd zijn. Informatie die belangrijk is voor de medische beoordeling van het rapport, zoals leeftijd en geslacht, kan worden bekendgemaakt aan overheidsinstanties of overheidsinstanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

INTERNATIONALE OVERDRACHT:

AstraZeneca-entiteiten en de andere personen Waarmee we uw gegevens kunnen delen, kunnen overal ter wereld zijn gevestigd, waaronder landen die mogelijk niet dezelfde wettelijke bescherming bieden voor persoonsgegevens als in uw land. AstraZeneca zal de lokale vereisten voor gegevensbescherming en de interne wereldwijde privacystandaard volgen wanneer we uw gegevens overdragen. AstraZeneca zal ook de nodige bescherming toepassen die vereist is door de wetten in uw land bij de overdracht van de gegevens. Wanneer we uw gegevens naar een ander land overdragen, delen we uw persoonsgegevens alleen als de andere persoon de gegevens nodig heeft om zijn werk te doen en onder de controles beschreven in de bindende bedrijfsregels van AstraZeneca (die u hiervinden) of EU-standaardcontractclausules). U hebt mogelijk het recht om op verzoek een kopie te ontvangen van de bindende bedrijfsregels van AstraZeneca en/of de EU-standaardcontractclausules van AstraZeneca door op verzoek contact op te nemen met AstraZeneca op privacy@astrazeneca.com.

HOE WE UW GEGEVENS BESCHERMEN

We bewaren informatie over u op een computer. Er zijn strikte controles over wie uw gegevens kan zien. We hebben ook goede privacy- en beveiligingsregels om, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de veiligheid en integriteit van al onze gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens, te waarborgen.

Meer informatie over hoe AstraZeneca aan haar verplichtingen inzake gegevensbescherming voldoet, vindt u in onze interne wereldwijde privacystandaard

JE HEBT RECHTEN

U en/of uw ouder/wettelijke voogd kunnen contact opnemen met AstraZeneca hier:

www.astrazenecapersonaldataretention.com op elk gewenst moment aan te vragen

 • toegang tot uw persoonsgegevens,
 • om fouten te corrigeren of om verwijdering van dergelijke fouten te verzoeken,
 • om ons te verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken
 • om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien een dergelijk verzoek AstraZeneca of haar gelieerde ondernemingen doet om zijn/hun verplichtingen uit hoofde van de wet-, regelgeving of gedragscodes te verbreken, kan AstraZeneca mogelijk niet aan uw verzoek voldoen, maar kunt u nog steeds verzoeken dat Wij het gebruik van uw persoonsgegevens voor verder gebruik beperken.

Een persoon bij AstraZeneca wordt Gegevensbeschermingsfunctionaris genoemd en die persoon is verantwoordelijk voor het toezicht op de verplichtingen inzake gegevensbescherming van AstraZeneca en met wie u contact kunt opnemen via privacy@astrazeneca.com in geval van vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Als het gebruik van uw persoonsgegevens door AstraZeneca wordt gedekt door de EU-wetgeving (bijvoorbeeld als u in een van de landen in de Europese Unie woont), kunt u ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor Gegevensbescherming in het land waar u woont. De naam en contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Laatst bijgewerkt Maart 2020

exit ramp cf

azcovid-cf-text

U verlaat nu azcovid-19.com

U hebt een link geselecteerd die u naar een site brengt die wordt onderhouden door een derde partij die als enige verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

AstraZeneca biedt deze link aan als service aan websitebezoekers. AstraZeneca is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

Klik op 'annuleren' om terug te keren naar de site van AstraZeneca of 'doorgaan' om verder te gaan.

az-cancle-cta
Annuleren
az-submit-cta
Doorgaan