Juridische kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vertelt u de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website, hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker („Gebruiksvoorwaarden”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en dat u ermee instemt zich aan deze te houden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van onze website.

Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door AstraZeneca UK Limited ("wij", „onze” en „ons”). Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 03674842 en hebben onze maatschappelijke zetel op 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Onze belangrijkste handelsadressen worden hiervermeld. Ons btw-nummer is GB582323642.

Toegang tot deze website

Toegang tot onze website is tijdelijk toegestaan en wij behouden ons het recht voor om de dienst die wij op onze website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook niet beschikbaar is op enig moment of gedurende enige periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van onze website of onze gehele website beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander stuk informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet met een andere persoon delen. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, of die door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment, als u naar onze mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw gebruikersidentificatiecode en/of wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat zij hieraan voldoen.

Verboden gebruik

U mag onze site alleen gebruiken voor wettige doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;
 • om ongevraagde of ongeautoriseerde reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) over te dragen of de verzending ervan te verkrijgen;
 • om ongeoorloofde pogingen te doen om toegang te krijgen tot onze systemen of netwerken van derden;

Interactieve diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze site, inclusief, zonder beperking chatrooms of bulletin boards. Wanneer we een interactieve dienst bieden, zullen we u duidelijke informatie verstrekken over het soort aangeboden dienst, als deze wordt gemodereerd en welke vorm van matiging wordt gebruikt (inclusief of het menselijk of technisch is).

We zullen ons best doen om eventuele risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer ze gebruik maken van een interactieve dienst die op onze site wordt aangeboden, en we zullen in elk geval beslissen of het gepast is om moderatie van de relevante dienst te gebruiken (inclusief wat voor soort moderatie te gebruiken) in het licht van die risico's. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op, toezicht te houden of te matigen op een interactieve dienst die we leveren op onze site, en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de service wordt gemodereerd of - niet.

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is afhankelijk van de toestemming van de ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan om gebruik te maken van een interactieve dienst, dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online, omdat matiging niet waterdicht is. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten op de hoogte worden gebracht van de mogelijke risico's voor hen.

Wanneer we een interactieve dienst modereren, zullen we u normaal gesproken voorzien van een manier om contact op te nemen met de moderator, indien zich een probleem of probleem voordoet.

Inhoudsstandaarden

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen), en op alle interactieve diensten die eraan verbonden zijn. U moet voldoen aan de geest van de volgende normen, evenals de letter. De normen zijn van toepassing op elk deel van elke bijdrage en op het geheel ervan.

Bijdragen moeten nauwkeurig zijn (waar ze feiten vermelden) en echt worden gehouden (waar ze adviezen geven). De bijdragen moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land waar zij zijn gedetacheerd.

Bijdragen mogen niet:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is van een persoon;
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal promoten;
 • geweld te bevorderen;
 • discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen;
 • inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon;
 • waarschijnlijk een persoon misleiden;
 • geschonden zijn in strijd met elke wettelijke verplichting die aan een derde verschuldigd is, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensplicht;
 • illegale activiteiten te bevorderen;
 • bedreigen, misbruiken of inbreuk maken op de privacy van een ander, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • waarschijnlijk een andere persoon lastig te vallen, te verstoren, in verlegenheid te brengen, te alarmeren of te irriteren;
 • worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon, of om uw identiteit of verwantschap met een persoon verkeerd voor te stellen;
 • de indruk wekken dat zij van ons afkomstig zijn, indien dit niet het geval is; en
 • het pleiten, promoten of ondersteunen van onwettige handelingen zoals (bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik

Opschorting en beëindiging

Wij zullen, naar eigen goeddunken, bepalen of er sprake is van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door uw gebruik van onze site. Wanneer een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden is opgetreden, kunnen we maatregelen nemen die we passend achten, inclusief maar niet beperkt tot het nemen van alle of een van de volgende acties:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten of materiaal dat door u is geüpload naar onze site;
 • uitgifte van een waarschuwing aan u;
 • gerechtelijke procedures tegen u voor terugbetaling van alle kosten op een vergoedingsbasis (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;
 • verdere juridische stappen tegen u;
 • openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs nodig achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Verplichtingen lidmaatschap

Wanneer u zich als lid bij deze website hebt aangesloten, verbindt u zich ertoe ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een claim of actie tegen u voor enig gebruik van deze website en, op verzoek van ons, om onmiddellijk te stoppen met de wet waarover u klaagde. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die van invloed zijn op uw registratiegegevens. Het is uw plicht om ervoor te zorgen dat uw registratiegegevens up-to-date worden gehouden.

U kunt uw lidmaatschap van deze website te allen tijde beëindigen door ons een redelijke kennisgeving per e-mail te sturen naar infomaster@astrazeneca.com. U dient op alle communicatie duidelijk uw naam, gebruikersnaam (indien van toepassing) en registratiegegevens (indien van toepassing) en de naam van deze website te vermelden.

RSS Feeds licentie

Mits u deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde in acht neemt, verlenen wij u een herroepbare (op elk moment), niet-exclusieve, persoonlijke, niet-commerciële, wereldwijde, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om uw website te gebruiken en weer te geven en/of anderszins in een RSS-feed te integreren die door u wordt gegenereerd (met inbegrip van maar niet beperkt tot koppen, actieve links, bron-id's, sociale bladwijzers en andere informatie, inhoud of materialen die u kiest om te ontvangen van uw gebruik van de AstraZeneca RSS-feed) als gevolg van uw abonnement op een AstraZeneca RSS-feed (de „AstraZeneca-inhoud”).

Deze RSS-feedslicentie mag niet worden overgedragen, novated, toegewezen en/of sublicenties aan derden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze RSS Feeds License worden verleend, zijn volledig voorbehouden door ons, onze affiliates (zoals gedefinieerd in onze gebruiksvoorwaarden) en onze licentiegevers (zoals het geval is).

Niets in deze RSS-Feeds Licentie verleent u enig recht of licentie om een van onze handelsmerken op uw website of elders te gebruiken.

Gebruik van AstraZeneca RSS Feed

Als u van plan bent om een AstraZeneca RSS Feed te gebruiken op uw website en/of als onderdeel van een andere RSS-feed, moet u ervoor zorgen dat er een duidelijke en functionele link wordt verstrekt naar de webpagina die de AstraZeneca RSS-feed bevat en dat bezoekers van uw website of abonnees van een relevante RSS-feed met de AstraZeneca RSS-feed ervan op de hoogte worden gebracht dat de AstraZeneca RSS-feed onderworpen is aan deze RSS-feedslicentie. U moet er in alle gevallen voor zorgen dat de juiste toeschrijving wordt gegeven aan inhoud in de AstraZeneca RSS-feed door duidelijk te stellen dat 'Deze inhoud afkomstig is van de website van AstraZeneca UK Limited op www.astrazeneca.com en ervoor te zorgen dat alle auteursrechtaankondigingen in hun oorspronkelijke vorm worden bewaard.

Door gebruik te maken van de AstraZeneca RSS Feed(s) en/of AstraZeneca Content garandeert, verklaart en verbindt u u dat elke site waarop u een AstraZeneca RSS Feed of een feed die u genereert (of te genereren) die een AstraZeneca RSS Feed (of een deel daarvan) weergeeft, onze naam niet meeneemt, beeld en/of reputatie in diskrediet en bevat in het bijzonder geen materiaal dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of dat een redelijk persoon zou beschouwen als het schenden van onze Content Standards (zie hierboven)

U mag niet suggereren, direct of indirect, dat we alles goedkeuren of goedkeuren dat op een website wordt weergegeven en/of deel uitmaakt van een RSS-feed waarin een AstraZeneca RSS-feed is opgenomen, inclusief (maar niet beperkt tot) uw inhoud, inhoud van derden, enig product of rechtsperson/entiteit of individueel. U mag geen (direct of indirect) gebruikers van uw website of abonnee in rekening brengen voor enige feed waarvoor u verantwoordelijk bent voor de toegang tot alle of een deel van AstraZeneca RSS Feed en/of AstraZeneca Content. Het is u niet toegestaan alle of een deel van AstraZeneca RSS Feed en/of AstraZeneca Content door te verkopen en/of anderszins te commercialiseren.

Podcast-licentie

Mits u deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde in acht neemt, verlenen wij u een herroepbare (op elk moment), niet-exclusieve, persoonlijke, niet-commerciële, wereldwijde, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om van deze website te downloaden en AstraZeneca Podcasts te gebruiken. Deze Podcast-licentie mag niet worden overgedragen, vernieuwd, toegewezen en/of in sublicentie gegeven aan derden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Podcast-licentie worden verleend, zijn volledig voorbehouden door ons, onze Gelieerde Ondernemingen (zoals gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden en licentiegevers (naargelang het geval). Niets in deze Podcast-licentie verleent u enig recht of licentie om een van onze handelsmerken te gebruiken.

Gebruik van AstraZeneca Podcast

De AstraZeneca Podcast is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de AstraZeneca Podcast op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, herpubliceren, posten, uitzenden, verzenden, beschikbaar stellen aan het publiek, verkopen of anderszins hergebruiken of commercialiseren. U mag de AstraZeneca Podcast op geen enkele manier bewerken, wijzigen, aanpassen of toevoegen, noch de AstraZeneca Podcast combineren met enig ander materiaal. U mag dit bestand niet downloaden of gebruiken voor het promoten, adverteren, onderschrijven of impliceren van een verbinding tussen u (of een derde partij) en ons, onze agenten of werknemers, of enige bijdragers aan de AstraZeneca Podcast. U mag de AstraZeneca Podcast niet gebruiken op een manier die onze naam of die van een Affiliate in diskrediet kan brengen of anderszins verlies of schade aan ons of een Gelieerde onderneming kan veroorzaken.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons en onze Gelieerde Ondernemingen te vrijwaren en ons en onze Gelieerde Ondernemingen volledig en effectief te vrijwaren met betrekking tot alle verliezen, kosten (inclusief juridische en professionele kosten), schade, gelden betaald ter afwikkeling en andere aansprakelijkheden welke dan ook, voortvloeiend uit of in verband met een schending door u van de RSS Feeds Licentie en/of de Podcast-licentie.

vrijwaring

Hoewel we redelijke zorgvuldigheid hebben betracht bij het samenstellen van deze website, zijn we niet verantwoordelijk voor enige actie die wordt ondernomen door een persoon of organisatie, waar deze ook zijn gebaseerd, als gevolg van, direct of anderszins, informatie die is opgenomen in of toegankelijk via deze website, ongeacht of dergelijke informatie door ons of door een derde partij. Niets op deze website mag worden opgevat als het geven van advies of het doen van een aanbeveling en deze website mag niet worden gebruikt als basis voor enige beslissing of actie. Als gevolg van voortdurende medische vooruitgang en ontwikkelingen is de informatie op deze website mogelijk niet altijd volledig actueel en daarom wordt dergelijke informatie verstrekt op een "AS IS" en "Als beschikbare" basis.

WIJ DOEN GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF VERBINTENISSEN DIE UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET ZIJN OVER EEN VAN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE TIJDIGHEID, VALUTA, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DERGELIJKE INHOUD OF DAT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE FOUTLOOS OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN).

U stemt ermee in dat het gebruik van informatie verkregen of gedownload van of via deze website naar eigen goeddunken en risico is. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, in welk geval het bovenstaande niet van toepassing is in dergelijke rechtsgebieden. Medische informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van geïnformeerde medische adviezen en we kunnen geen ongevraagde e-mails met betrekking tot persoonlijke gezondheidszorg beantwoorden. Informatie over de producten vermeld op deze website kan per land verschillen. Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen contact op te nemen met lokale medische hulpmiddelen en regelgevende instanties voor informatie die geschikt is voor hun land. U MOET EEN ADEQUAAT GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER RAADPLEGEN OVER ELK SPECIFIEK PROBLEEM OF ONDERWERP DAT DOOR ENIGE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT GEDEKT VOORDAT U ACTIE ONDERNEEMT.

Niets op deze website zal worden beschouwd als een uitnodiging om te beleggen of anderszins te handelen in aandelen, ADR's of andere effecten in AstraZeneca PLC. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van prognoses, meningen of verwachtingen die op deze website worden vermeld, en de prestaties van de prijs van effecten in het verleden mogen niet worden gebruikt als leidraad voor hun toekomstige prestaties.

Onze Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet sluiten wij, andere leden van onze Groep (zoals hieronder gedefinieerd) en derden die met ons verbonden zijn hierbij uitdrukkelijk uit:

 • alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het billijkheidsrecht; en
 • Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, of de resultaten van het gebruik van onze website, websites die eraan gelinkt zijn en alle materialen die erop worden geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor (i) inkomsten- of inkomstenderving, (ii) verlies van bedrijfsactiviteiten, (iii) verlies van winst of contracten, (iv) verlies van verwachte besparingen, (v) verlies van gegevens, (vi) verlies van goodwill, (vii) verspilde beheer- of kantoortijd; en (viii) voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht of veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele zaak, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Wij garanderen niet dat de functies van deze website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of bugs.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op deze website, en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot, in alle documenten, bestanden, tekst, afbeeldingen, RSS-feeds, audiobestanden, podcasts, videobestanden, flash tutorials, graphics, apparaten en code die het bevat en in het algemeen van deze website "look and feel", is eigendom van AstraZeneca UK Limited, haar Affiliates (zoals hieronder gedefinieerd) of onze externe partners. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U bent gemachtigd om een enkele kopie te maken en uittreksels of documenten van deze website af te drukken (met uitzondering van inhoud van derden die als zodanig is geïdentificeerd) voor uw niet-commerciële gebruik, mits een dergelijke kopie of afdruk alle auteursrechtelijk of andere eigendomsverklaringen en elke disclaimer bevat in hen. Alle AstraZeneca namen, logo's en handelsmerken mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

Anders dan zoals hierboven vermeld, is reproductie van een deel of alle inhoud van deze website in welke vorm dan ook, inclusief framing, het creëren van afgeleid werk op basis van deze website en of de inhoud ervan, integratie in andere websites, elektronische ophaalsystemen of publicaties verboden. U mag geen diagrammen, illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken die los staan van de bijbehorende tekst. Geen links naar deze website mogen worden opgenomen in een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij kunnen niet garanderen dat u enig recht hebt om content van derden te gebruiken die beschikbaar is op deze website en u moet toestemming vragen van de derde eigenaar voordat u dergelijke inhoud gebruikt of downloadt. Inhoud die auteursrechtelijk beschermd is, mag niet worden gewijzigd, noch mag enige vermelding van auteursrechten of auteursrechtkennisgeving die op dergelijke inhoud verschijnt, worden gewijzigd zonder eerst de juiste toestemming te verkrijgen.

Met uitzondering van de hierboven beschreven beperkte toestemming mag niets op deze website worden opgevat als het verlenen van enig ander recht of licentie.

Alle productnamen waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn handelsmerken van AstraZeneca UK Limited of haar Affiliates, met uitzondering van de merken die zijn aangegeven als eigendom van andere bedrijven en alle rechten zijn voorbehouden.

Recht op gebruik van door de gebruiker verstrekte informatie

In het geval dat u materiaal indient voor opname op deze website (inclusief zonder beperking, persoonlijke informatie, knowhow, opmerkingen, ideeën, vragen, technieken, abstracts of iets dergelijks), u bent het ermee eens (i) dat dergelijk materiaal niet als vertrouwelijk (ii) zal worden beschouwd(ii) dat dergelijk materiaal niet als eigendom zal worden beschouwd en (iii) om ons een onherroepelijk, wereldwijd, eeuwigdurend, royaltyvrij, niet-exclusieve licentie te verlenen voor gebruik, openbaar te maken, te kopiëren, te kopiëren, aan te passen, openbaar te maken en te vertalen voor elk of ander materiaal voor welk doel dan ook, zonder beperking. Wij behouden ons het recht voor om, naar onze absolute discretie, zonder kennisgeving materiaal dat u indient voor opname op deze website te verwijderen of te verwijderen. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweert dat materiaal dat door u op onze website is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy. Wij verwerken alle informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid.

Virussen, hacking en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te schenden, zou u een strafbaar feit plegen onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of door het downloaden van enig materiaal geplaatst op het, of op een website die eraan gelinkt is. In overeenstemming met de goede informatiepraktijk wordt u geadviseerd om alle materialen en/of inhoud die op deze website worden geopend en/of gedownload met behulp van commercieel verkrijgbare, actuele viruscontrolesoftware te controleren.

Koppeling naar deze Website

U mag niet linken naar onze homepage als u eerst onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt verkregen. Na een dergelijke toestemming moet een dergelijke link worden gepresenteerd op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er gebruik van maakt. U mag geen koppeling tot stand brengen op een zodanige wijze dat u enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat. U mag geen link tot stand brengen vanaf een website die geen eigendom is van u.

Onze website mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link maken naar enig deel van onze website anders dan de homepage na schriftelijke toestemming van ons waarnaar hierboven wordt verwezen. Wij behouden ons het recht voor om de linktoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit u linkt moet in alle opzichten voldoen aan deze juridische kennisgeving.

Websites en inhoud van derden

Deze website kan inhoud van derden bevatten (bijv. artikelen, beeldbibliotheken, datafeeds of abstracts) en kan ook hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij bieden dergelijke inhoud en links van derden uit beleefdheid aan onze gebruikers. Links worden alleen ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over websites of inhoud van derden waarnaar wordt verwezen, die toegankelijk zijn via of beschikbaar zijn op deze website en daarom ondersteunen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites of inhoud van derden of voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of websites. In het bijzonder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige bewering dat inhoud van derden (ongeacht of deze is gepubliceerd op deze of een andere website) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit informatie of meningen over die derde partij website of inhoud.

Wijzigingen aan deze website

Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze website of deze juridische kennisgeving te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in deze juridische kennisgeving worden van kracht vanaf de volgende keer dat u deze website bezoekt. Van u wordt verwacht dat u deze juridische kennisgeving van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn. Niettegenstaande het bovenstaande zijn wij niet verplicht om deze website up-to-date te houden. Indien nodig kunnen wij de toegang tot deze website opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten.

IFPMA-code voor farmaceutische marketingpraktijken

Alle promotionele inhoud van deze website is opgesteld onder verwijzing naar de IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices. Bij het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat eventuele zorgen die u hebt over de inhoud eerst bij ons zullen worden opgenomen. Als u dan niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de IFPMA, Genève, Zwitserland. Klachten over reclame-inhoud die specifiek is voor één land, kunnen bij wijze van alternatief worden ingediend bij de Vereniging van farmaceutische fabrikanten in het betrokken land.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze website, hoewel we het recht behouden om een procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze voorwaarden in uw land waar u woont of enig ander relevant land. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Engelse recht.

Hoe contact met ons op te nemen

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar infomaster@astrazeneca.com at AstraZeneca.

Verwijzingen naar "AstraZeneca" en "Group” zijn verwijzingen naar AstraZeneca UK Limited en haar dochterondernemingen. In deze Gebruiksvoorwaarden betekent „Gelieerde Ondernemingen” elke onderneming of andere zakelijke entiteit die van tijd tot tijd zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van AstraZeneca UK Limited en, voor de toepassing van deze definitie, betekent „zeggenschap” direct of indirect eigendom van (i) vijftig procent (50%) of meer van de stemgerechtigde effecten of stemrechten in een dergelijke vennootschap of andere entiteit; of ii) 50% (50%) of meer van het belang in de winst of het inkomen in het geval van een andere zakelijke entiteit dan een vennootschap; of iii) in het geval van een partnerschap, enig ander vergelijkbaar belang in de algemene partner.