Právní upozornění a podmínky použití

Na této stránce (spolu s dokumenty, na které se odkazuje) sdělují podmínky, za kterých můžete používat naše webové stránky, ať už jako host nebo registrovaný uživatel ("Podmínky použití"). Než začnete webové stránky používat, přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky použití. Používáním našich webových stránek uvádíte, že souhlasíte s těmito podmínkami použití a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, zdržte se používání našich webových stránek.

Informace o nás

Tato webová stránka je provozována společností AstraZeneca UK Limited ("my", „naše“ a „nás“). Jsme soukromá společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem 03674842 a máme sídlo na adrese 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Naše hlavní obchodní adresy jsou uvedeny zde. Naše DIČ je GB582323642.

Přístup k této webové stránce

Přístup na naše webové stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit službu, kterou poskytujeme na našich webových stránkách bez předchozího upozornění (viz níže). Neneseme odpovědnost, pokud z nějakého důvodu nebudou naše webové stránky kdykoli nebo po určitou dobu k dispozici. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem naší webové stránky nebo na celou naši webovou stránku na uživatele, kteří se u nás zaregistrovali.

Pokud si jako součást našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakoukoli jinou informaci, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdílet s žádnou jinou osobou. Máme právo kdykoli zakázat jakýkoliv identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už jste si vybrali nebo přiděleni námi, pokud jste podle našeho názoru nedodrželi některá ustanovení těchto Podmínek používání. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat, jakmile se dozvíte o jakémkoli neoprávněném zveřejnění nebo použití vašeho identifikačního kódu nebo hesla uživatele.

Jste zodpovědní za provedení veškerých opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup na naše webové stránky. Jste také odpovědní za zajištění toho, aby všechny osoby, které přistupují na naše webové stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, byly vědomy těchto Podmínek používání a aby s nimi dodržovaly.

Zakázané použití

Naše stránky můžete používat pouze pro zákonné účely. Nesmíte používat naše stránky:

 • jakýmkoli způsobem, který porušuje platné místní, vnitrostátní nebo mezinárodní právo nebo nařízení;
 • jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má jakýkoli protiprávní nebo podvodný účel nebo účinek;
 • předávat nebo obstarávat zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neautorizovaných reklamních nebo propagačních materiálů nebo jakékoli jiné formy podobné obtěžování (spam);
 • provádět neoprávněné pokusy o přístup do některého z našich systémů nebo sítí třetích stran;

Interaktivní služby

Čas od času můžeme na našich stránkách poskytovat interaktivní služby, včetně mimo jiné chatovacích místností nebo nástěnek. Pokud poskytujeme jakoukoli interaktivní službu, poskytneme vám jasné informace o druhu nabízené služby, pokud je moderována a jaká forma moderování se používá (včetně toho, zda je to lidská nebo technická).

Uděláme vše pro to, abychom posoudili případná rizika pro uživatele (a zejména pro děti) třetích stran, pokud používají jakoukoli interaktivní službu poskytovanou na našich stránkách, a v každém případě se rozhodneme, zda je vhodné použít moderování příslušné služby (včetně toho, jaký druh moderování použít) ve světle těchto rizik. Nejsme však povinni dohlížet, monitorovat nebo moderovat jakoukoli interaktivní službu, kterou poskytujeme na našich stránkách, a výslovně vylučujeme naši odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z používání jakékoli interaktivní služby uživatelem v rozporu s našimi standardy obsahu, ať už je služba moderována nebo Ne.

Používání kterékoli z našich interaktivních služeb nezletilou osobou podléhá souhlasu jejich rodiče nebo zákonného zástupce. Rodiče, kteří dovolují svým dětem používat interaktivní službu, doporučujeme, aby komunikovali se svými dětmi o bezpečnosti online, protože moderování není spolehlivý. Nezletilé osoby, které používají jakoukoli interaktivní službu, by měli být informováni o možných rizicích pro ně.

Pokud provádíme moderování interaktivní služby, obvykle vám poskytneme prostředky, jak kontaktovat moderátora, pokud se vyskytnou obavy nebo potíže.

Standardy obsahu

Tyto standardy obsahu se vztahují na všechny materiály, které přispíváte na naše stránky (příspěvky), a na všechny interaktivní služby, které s nimi souvisejí. Musíte dodržovat ducha následujících norem, stejně jako dopis. Normy se vztahují na každou část jakéhokoli příspěvku, jakož i pro jeho celek.

Příspěvky musí být přesné (pokud uvádějí fakta) a musí být skutečně drženy (kde uvádějí názory). Příspěvky musí být v souladu s platnými právními předpisy ve Velké Británii a v jakékoli zemi, ze které jsou vyslány.

Příspěvky nesmějí:

 • obsahovat jakýkoliv materiál, který je pomlouvačný pro každou osobu;
 • obsahují jakýkoliv materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo zánětlivý;
 • propagovat sexuálně explicitní materiál;
 • podporovat násilí;
 • podporovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, státní příslušnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku;
 • porušovat autorská práva, databázové právo nebo ochrannou známku jakékoli jiné osoby;
 • pravděpodobně oklamat jakoukoli osobu;
 • být porušena jakákoli zákonná povinnost vůči třetí straně, jako je smluvní povinnost nebo povinnost důvěry;
 • podporovat jakoukoli nezákonnou činnost;
 • ohrožovat, zneužívat nebo napadat soukromí někoho jiného, nebo způsobit obtěžování, nepříjemnosti nebo zbytečnou úzkost;
 • pravděpodobně obtěžovat, rozrušit, rozpaky, poplach nebo obtěžovat jakoukoli jinou osobu;
 • být využíván k vydávání se za jakoukoli osobu nebo k zkreslování vaší totožnosti nebo vztahu k jakékoli osobě;
 • vyvolávají dojem, že pocházejí z nás, pokud tomu tak není, a
 • obhajujte, propagujte nebo pomáháte jakémukoli protiprávnímu jednání, jako je například porušení autorských práv nebo zneužití počítače

Pozastavení a ukončení

Podle našeho uvážení zjistíme, zda došlo k porušení těchto Podmínek použití prostřednictvím vašeho používání našich stránek. Pokud dojde k porušení těchto Podmínek používání, můžeme podniknout takové kroky, které považujeme za vhodné, včetně, ale nikoli výhradně, provedení všech nebo některého z následujících akcí:

 • okamžité, dočasné nebo trvalé odnětí vašeho práva používat naše stránky;
 • okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli příspěvku nebo materiálu, který jste nahráli na naše stránky;
 • vydání varování pro vás;
 • soudní řízení proti vám za účelem uhrazení všech nákladů na základě odškodnění (včetně, ale nikoli výhradně, přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajících z porušení;
 • další právní kroky proti vám;
 • zpřístupnění takových informací orgánům činným v trestním řízení, jak se rozumně domníváme, že je nezbytné.

Nevylučujeme odpovědnost za opatření přijatá v reakci na porušení těchto Podmínek použití.

Povinnosti členství

Pokud jste se připojili k této webové stránce jako člen, zavázáte se nás neprodleně informovat o jakémkoli nároku nebo žalobě proti vám za jakékoli použití této webové stránky a na požádání od nás okamžitě ukončit stížnost. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o jakýchkoli změnách, které ovlivňují vaše Je vaší povinností zajistit, aby vaše registrační údaje byly aktualizovány.

Členství na těchto webových stránkách můžete kdykoli ukončit tím, že nám poskytnete přiměřené oznámení e-mailem na adresu infomaster@astrazeneca.com. Ve všech komunikacích byste měli jasně uvést své jméno, uživatelské jméno (pokud existuje) a registrační údaje (pokud existují) a název této webové stránky.

Licence informačních kanálů RSS

Pokud budete vždy dodržovat tyto Podmínky používání, udělujeme vám odvolatelnou (kdykoli), nevýhradní, osobní, nekomerční, celosvětovou, nepřenositelnou, bezplatnou licenci k používání a zobrazení na vašich webových stránkách a/nebo jinak začleníme do kanálu RSS generovaného vámi veškerým námi poskytnutým obsahem (mimo jiné včetně titulků, aktivních odkazů, zdrojových identifikátorů, odkazů na sociální záložky a dalších informací, obsahu nebo materiálů, které si vyberete získat z vašeho používání AstraZeneca RSS Feed) v důsledku přihlášení k odběru jakéhokoli AstraZeneca RSS Feed („Obsah AstraZeneca“).

Tato licence informačních kanálů RSS nesmí být převedena, novována, přidělena a/nebo sublicencována žádné třetí straně. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v této licenci RSS informačních kanálů, jsou plně vyhrazena námi, našimi přidruženými společnostmi (jak je definováno v našich Podmínkách používání) a našimi poskytovateli licencí (případně).

Nic v této licenci RSS Feeds vám neuděluje žádné právo nebo licenci k užívání některého z našich ochranných známek na vašich webových stránkách nebo jinde.

Použití AstraZeneca RSS Feed

Pokud máte v úmyslu použít jakýkoli AstraZeneca RSS Feed na svých webových stránkách a/nebo jako součást jiného RSS kanálu, musíte zajistit, aby byl jasný a funkční odkaz na webovou stránku, která obsahuje AstraZeneca RSS Feed a že návštěvníci vašich webových stránek nebo předplatitelů jakéhokoli relevantního RSS kanálu zahrnující AstraZeneca RSS Feed jsou informováni o tom, že RSS kanál AstraZeneca podléhá této licenci RSS. Ve všech případech byste měli zajistit, aby bylo správné přiřazení obsahu obsaženému v informačním kanálu AstraZeneca RSS tím, že jasně prohlásíte, že „Tento obsah pochází z webových stránek AstraZeneca UK Limited na www.astrazeneca.com a zajistit, aby všechna oznámení o autorských právech byla uchovávána v původní podobě.

Použitím AstraZeneca RSS Feed (y) a/nebo AstraZeneca Obsah, zaručujete, prohlašujete a zavazujete se, že jakékoli stránky, na kterých zobrazíte (nebo způsobíte zobrazení) jakýkoli AstraZeneca RSS Feed nebo jakýkoli zdroj, který generujete (nebo způsobí, že budou generovány), který zahrnuje jakýkoli AstraZeneca RSS Feed (nebo jeho část) dělá neuvede naše jméno, image a/nebo pověst do nepověsti a zejména neobsahuje a nesmí obsahovat žádný materiál, který porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany nebo který by rozumná osoba považovala za porušení našich standardů obsahu (viz výše)

Nesmíte navrhnout, ať už přímo nebo nepřímo, abychom schválili nebo schválili cokoliv, co se objeví na jakékoli webové stránce a/nebo je součástí jakéhokoli kanálu RSS zahrnujícího kanál AstraZeneca RSS, včetně (bez omezení) jakéhokoli obsahu, obsahu třetích stran, jakéhokoli produktu nebo jakékoli právnické osoby/osoby nebo individuální. Nesmíte účtovat (ať už přímo nebo nepřímo) žádnému uživateli vaší webové stránky nebo účastníka žádné zdroje, za které jste zodpovědní za přístup k veškerému nebo jakékoli části jakéhokoli informačního kanálu AstraZeneca RSS a/nebo jakéhokoli obsahu AstraZeneca. Nejste oprávněni znovu prodávat a/nebo jinak komercializovat veškerý nebo jakoukoli část jakéhokoli informačního kanálu AstraZeneca RSS a/nebo jakéhokoli obsahu AstraZeneca.

Licence podcastu

Za předpokladu, že budete dodržovat tyto Podmínky používání, poskytujeme vám odvolatelnou (kdykoli), nevýhradní, osobní, nekomerční, celosvětově nepřenosnou licenci zdarma ke stažení z této webové stránky a používání AstraZeneca Podcasts. Tato licence podcastu nesmí být převedena, novována, přidělena a/nebo sublicencována žádné třetí straně. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v této licenci Podcast, jsou plně vyhrazena námi, našimi přidruženými společnostmi (jak je definováno v našich Podmínkách používání a poskytovateli licencí (případně). Nic v této licenci Podcast vám neuděluje žádné právo nebo licenci používat některou z našich ochranných známek.

Použití podcastu AstraZeneca

Podcast AstraZeneca je určen pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. AstraZeneca Podcast nesmíte kopírovat, reprodukovat, publikovat, zveřejňovat, vysílat, zpřístupňovat veřejnosti, prodávat nebo jinak používat nebo komercializovat žádným způsobem. AstraZeneca Podcast nesmíte žádným způsobem upravovat, upravovat, upravovat nebo přidávat, ani kombinovat AstraZeneca Podcast s žádným jiným materiálem. Tento soubor nesmíte stahovat ani používat za účelem propagace, reklamy, schvalování nebo naznačování jakéhokoli spojení mezi vámi (nebo jakoukoli třetí stranou) a námi, našimi zástupci nebo zaměstnanci nebo žádnými přispěvateli do AstraZeneca Podcast. Nesmíte používat AstraZeneca Podcast jakýmkoli způsobem, který by mohl přinést naše jméno nebo jméno kteréhokoli Affiliate do zpochybnění nebo jinak způsobit ztrátu nebo škodu na nás nebo jakékoliv Affiliate.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti odškodníte a ponecháte nás a naše přidružené společnosti plně a účinně odškodněny v souvislosti se všemi ztrátami, náklady (včetně právních a profesionálních poplatků), škodami, peněžními částkami zaplacenými v rámci vypořádání a jinými závazky, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s porušením Licence RSS Feeds a/nebo licence podcastu.

prohlášení

I když jsme při sestavování těchto webových stránek věnovali přiměřenou péči, neneseme odpovědnost za jakékoli kroky podniknuté jakoukoli osobou nebo organizací bez ohledu na to, kde jsou založeny, v důsledku přímých či jiných informací obsažených na těchto webových stránkách nebo k nim přistupovány, ať už jsou tyto informace poskytovány námi nebo třetí strana. Nic na těchto webových stránkách by nemělo být vykládáno jako poskytování poradenství nebo doporučení a tyto webové stránky by se neměly spoléhat jako na základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. V důsledku pokračujícího lékařského pokroku a vývoje nemusí být informace na těchto webových stránkách vždy zcela aktuální a z tohoto důvodu jsou tyto informace poskytovány na "AS IS" a "Jak k dispozici" základ.

NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁVAZKY VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ OHLEDNĚ OBSAHU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, VČASNOSTI, MĚNY, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL TAKOVÉHO OBSAHU NEBO ŽE VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE BEZCHYBNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ).

Souhlasíte s tím, že používání informací získaných nebo stažených z těchto webových stránek nebo prostřednictvím této webové stránky je dle vašeho uvážení a rizika. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, v takovém případě se výše uvedené v těchto jurisdikcích neuplatní. Veškeré lékařské informace na těchto webových stránkách nejsou určeny jako náhrada za informovanou lékařskou pomoc a nemůžeme odpovídat na žádné nevyžádané e-maily týkající se osobní zdravotní péče. Informace o produktech uvedených na těchto webových stránkách se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pacienti a zdravotničtí pracovníci by se měli poradit s místními zdravotnickými zdroji a regulačními orgány o informace odpovídající jejich zemi. MUSÍTE SE PORADIT S VHODNĚ KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKEM O JAKÉMKOLI KONKRÉTNÍM PROBLÉMU NEBO ZÁLEŽITOSTECH, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ JAKÉKOLI INFORMACE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PŘED PŘIJETÍM JAKÝCHKOLI OPATŘENÍ.

Nic na těchto webových stránkách se nepovažuje za výzvu k investování nebo jinak obchodovat s akciemi, ADR nebo jinými cennými papíry v AstraZeneca PLC. Skutečné výsledky a vývoj se mohou podstatně lišit od jakýchkoli prognóz, názorů nebo očekávání vyjádřených na těchto internetových stránkách a na minulou výkonnost ceny cenných papírů se nesmí spoléhat jako na vodítko pro jejich budoucí výkonnost.

Naše odpovědnost

V rozsahu povoleném zákonem, my, ostatní členové naší skupiny (jak je definováno níže) a třetí strany s námi spojené tímto výslovně vylučujeme:

 • všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva nebo práva spravedlnosti, a
 • Jakákoli odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu vzniklou jakémukoli uživateli v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo v souvislosti s používáním, neschopností použití nebo výsledky používání našich webových stránek, jakýchkoli webových stránek s nimi spojených a veškerých materiálů zveřejněných na něm, včetně bez omezení jakékoli odpovědnosti za (i) ztrátu příjmů nebo příjmů, (ii) ztrátu podnikání, iii) ztrátu zisku nebo smluv, iv) ztrátu předpokládaných úspor, v) ztrátu údajů, vi) ztrátu goodwillu, vii) ztrátu hospodaření nebo kancelářského času a viii) za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, jakkoli vzniklou a bez ohledu na to, zda způsobenou deliktem (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo jinak, i když předvídatelné.

To nemá vliv na naši odpovědnost za smrt nebo zranění na zdraví vyplývající z naší nedbalosti, ani na naši odpovědnost za podvodné zkreslené prohlášení nebo zkreslené prohlášení, pokud jde o základní záležitost, ani na jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

Nezaručujeme, že funkce obsažené na těchto webových stránkách budou nepřerušené nebo bezchybné, že vady budou opraveny nebo že tato webová stránka nebo server, který je zpřístupňuje, jsou bez virů nebo chyb.

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví na těchto webových stránkách a v materiálech zveřejněných na ní, včetně bez omezení, ve všech dokumentech, souborech, textech, obrázcích, RSS kanály, zvukových souborech, podcastech, video souborech, flash tutoriálech, grafikách, zařízeních a kódu obsažených v nich a v obecném "vzhled a pocit", je ve vlastnictví společnosti AstraZeneca UK Limited, jejích poboček (jak je definováno níže) nebo našimi externími partnery. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Jste oprávněni vytvořit jednu kopii a tisknout výpisy nebo dokumenty z těchto webových stránek (s výjimkou jakéhokoli obsahu vlastněného třetí stranou, který byl jako takový identifikován) pro vaše nekomerční použití za předpokladu, že každá taková kopie nebo tisk uchovává všechna oznámení o autorských právech nebo jiných vlastnických vlastnických práv a jakékoli omezení obsažené uvnitř nich. Všechna jména, loga a ochranné známky AstraZeneca nesmí být použity nebo reprodukovány bez našeho předchozího písemného souhlasu. Náš status (a stav všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálů na našich stránkách musí být vždy uznán.

Kromě toho, jak je výslovně uvedeno výše, je zakázána reprodukce části nebo celého obsahu těchto webových stránek v jakékoli formě, včetně rámování, vytváření jakéhokoli odvozeného díla založeného na těchto webových stránkách a jejich obsahu, začlenění do jiných webových stránek, elektronických vyhledávacích systémů nebo publikací. Nesmíte používat žádné diagramy, ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence ani žádnou grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu. Žádné odkazy na tyto webové stránky nesmí být zahrnuty na žádné jiné webové stránce bez našeho předchozího písemného svolení.

Nemůžeme zaručit, že máte právo používat obsah vlastněný třetí stranou, který je k dispozici na těchto webových stránkách, a před použitím nebo stažením takového obsahu musíte získat povolení od vlastníka třetí strany. Obsah, který je chráněn autorským právem, nesmí být změněn ani nesmí být žádné oznámení o přidělení autorských práv nebo oznámení o autorských právech zobrazené na takovém obsahu změněno bez předchozího získání příslušného souhlasu.

S výjimkou výše uvedeného omezeného povolení by nic na těchto webových stránkách nemělo být vykládáno jako udělení jakéhokoli jiného práva nebo licence.

Všechny názvy produktů uvedené na těchto webových stránkách jsou ochrannými známkami společnosti AstraZeneca UK Limited nebo jejích přidružených společností, s výjimkou těch značek, které jsou označeny jako vlastněné jinými společnostmi a všechna práva jsou vyhrazena.

Právo na užívání informací poskytnutých uživatelem

V případě, že předložíte jakýkoliv materiál pro zařazení na tyto webové stránky (mimo jiné včetně osobních údajů, know-how, komentářů, nápadů, otázek, technik, abstraktů nebo podobných), souhlasíte (i), že takový materiál nebude považován za důvěrný (ii) že takový materiál nebude považován za být vlastnictvím a (iii) udělit nám neodvolatelnou, celosvětovou, trvalou, bezplatnou, nevýhradní licenci k používání, zveřejnění, kopírování, úpravě, přizpůsobení, veřejnému zobrazování a překladu veškerého nebo jakéhokoli takového materiálu pro jakýkoli účel bez omezení. Vyhrazujeme si právo, podle našeho absolutního uvážení, odstranit nebo smazat, bez předchozího upozornění, jakýkoli materiál, který předložíte k zařazení na tyto webové stránky. Máme také právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli materiál, který jste zveřejnili nebo nahráli na naše webové stránky, představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo jejich práva na soukromí. Veškeré informace o vás zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Viry, hackerství a jiné trestné činy

Nesmíte zneužít naše webové stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na naše webové stránky, server, na kterém jsou naše webové stránky uloženy, nebo jakýkoli server, počítač nebo databázi připojené k naší webové stránce. Nesmíte útočit na naše webové stránky útokem odmítnutí služby nebo distribuovaným útokem odmítnutí služby.

Porušením tohoto ustanovení byste spáchali trestný čin podle zákona o zneužití počítačů z roku 1990. Každé takové porušení ohlásíme příslušným donucovacím orgánům a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat naše webové stránky okamžitě zanikne.

Neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou distribuovaným útokem odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný proprietární materiál v důsledku vašeho používání našich webových stránek nebo stažením jakéhokoliv materiálu zveřejněny na něm, nebo na jakékoliv webové stránce s ním spojené. V souladu se správnou výpočetní praxí vám doporučujeme zkontrolovat všechny materiály a/nebo obsah, na který se přistupuje a/nebo stahuje z těchto webových stránek pomocí komerčně dostupného a aktuálního softwaru pro kontrolu virů.

Odkazování na tuto webovou stránku

S prvním získáním našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte odkazovat na naši domovskou stránku. Po takovém souhlasu musí být jakýkoli takový odkaz předložen způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo jej nevyužije. Nesmíte navázat odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružení, schválení nebo schválení z naší strany, pokud neexistuje. Nesmíte navázat odkaz z žádné webové stránky, která není vlastněna vámi.

Naše webové stránky nesmí být zarámovány na žádné jiné stránce, ani nesmíte vytvořit odkaz na jakoukoli část našich webových stránek kromě domovské stránky po písemném souhlasu od nás uvedených výše. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k propojení bez předchozího upozornění. Webové stránky, ze kterých navazujete, musí být ve všech ohledech v souladu s tímto právním oznámením.

Webové stránky třetích stran a obsah

Tato webová stránka může obsahovat obsah vlastněný třetí stranou (např. články, knihovny obrázků, datové kanály nebo abstrakty) a mohou také obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky vlastněné třetími stranami. Takový obsah a odkazy třetích stran poskytujeme jako zdvořilost vůči našim uživatelům. Odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad webovými stránkami nebo obsahem vlastněnými třetími stranami, na něž se odkazuje, přístupný nebo dostupný na těchto webových stránkách, a proto nepodporujeme, sponzorujeme, nedoporučujeme ani jinak přijímáme žádnou odpovědnost za tyto webové stránky nebo obsah třetích stran nebo za dostupnost takových webových stránek. Zejména nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoliv tvrzení, že jakýkoli obsah vlastněný třetí stranou (ať už zveřejněný na této nebo jiné webové stránce) porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli osoby nebo jakoukoli odpovědnost vyplývající z jakýchkoli informací nebo názorů obsažených na této třetí straně webové stránky nebo obsahu.

Změny na této webové stránce

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit jakoukoli část těchto webových stránek nebo tohoto právního upozornění. Veškeré změny tohoto právního upozornění nabývají účinku od příštího přístupu na tyto webové stránky. Očekává se, že toto Právní upozornění budete čas od času kontrolovat, abyste si všimli jakékoli změny, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné. Bez ohledu na výše uvedené nebudeme povinni tuto webovou stránku udržovat v aktuálním stavu. V případě potřeby můžeme pozastavit přístup k těmto webovým stránkám nebo je zavřít na neurčito.

IFPMA Kodex farmaceutických marketingových postupů

Veškerý propagační obsah těchto webových stránek byl připraven s odkazem na IFPMA Code of Farmaceutical Marketing Practices. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že veškeré obavy, které můžete mít ohledně obsahu, budou nejprve vzaty u nás. Pokud tedy nejste spokojeni s naší odpovědí, můžete podat stížnost IFPMA, Ženevě, Švýcarsko. Jakékoli stížnosti týkající se propagačního obsahu, který je specifický pro jednu zemi, mohou být alternativně podány sdružení výrobců léčiv v dotčené zemi.

Příslušnost a rozhodné právo

Anglické soudy budou mít výhradní pravomoc nad jakýmkoli nárokem vyplývajícím z návštěvy našich webových stránek nebo v souvislosti s ní, i když si ponecháváme právo podat proti vám řízení za porušení těchto podmínek v zemi vašeho bydliště nebo v jiné příslušné zemi. Tyto Podmínky používání se řídí anglickým právem.

Jak nás kontaktovat

Můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu infomaster@astrazeneca.com na adrese AstraZeneca.

Odkazy na "AstraZeneca" and "Group“ jsou odkazy na AstraZeneca UK Limited a její pobočky. V těchto Podmínkách použití se „přidruženými společnostmi“ rozumí jakákoli společnost nebo jiný podnikatelský subjekt, který čas od času kontroluje, řídí nebo pod společnou kontrolou s AstraZeneca UK Limited a pro účely této definice se „kontrolou“ rozumí přímé nebo nepřímé vlastnictví (i) padesáti procent (50%) nebo více hlasovací cenné papíry nebo hlasovací podíl v takové korporaci nebo jiném subjektu nebo ii) padesát procent (50%) nebo více podílu na zisku nebo příjmu v případě podnikatelského subjektu jiného než korporace, nebo iii) v případě partnerství jakýkoli jiný srovnatelný podíl na generálním společníkovi.