INTEGRITETSMEDDELANDE

Vem ansvarar för dina personuppgifter

I detta integritetsmeddelande hänvisar ”AstraZeneca”, ”vi”, ”oss” och ”vår” till AstraZenecas koncernföretag.

Vi fastställer för vilka syften och hur dina personuppgifter samlas in, används och/eller lämnas ut och hanteras i enlighet med AstraZenecas interna globala standarder för integritetspolicy

AstraZeneca tar integriteten och säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Detta integritetsmeddelande beskriver vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi kan använda dem.

Vi kan ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar där vi är skyldiga att göra så.

Vilken information samlar vi in och hur använder vi den?

Om du registrerar dig för att använda denna webbplats, eller fyller i ett online-formulär, eller skickar oss ett e-postmeddelande (t.ex. för att få uppdateringar via e-post eller be oss att skicka dig ytterligare information och/eller för att skicka dig inbjudningar till att delta i vetenskapliga möten, PR-evenemang, samarbetsmöjligheter och undersökningar), då vi kan samla in och använda personuppgifter om dig som t.ex.:

  • Namn
  • E-postadress
  • Hemvistland
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Yrke (till exempel om du tillhör kategorin hälso- och sjukvårdspersonal och söker information om våra produkter)
  • Teknisk information om din enhet, såsom din IP-adress, enhetstyp, enhets- och annonseringsidentifierare, webbläsartyp och -version och annan standardiserad inloggningsinformation från din server
  • Andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss

Sådan information kommer att tillhandahållas av dig och vi kan komplettera den med information som är allmänt tillgänglig eller som kommer från försäljare av datauppgifter, där så är tillämpligt. Den används av oss i våra legitima intressen för att administrera webbplatsen, registrera dig för alla de tjänster som du har registrerat dig för och svara på eventuella frågor eller förfrågningar om information som du kan ha.

Ibland kan vi få tillgång till känsliga personuppgifter om dig, till exempel om du frivilligt lämnar information om din fysiska eller mentala hälsa, som del av en begäran om information. I detta fall kan vi använda sådan information endast för att svara på din förfrågan och, om tillämpligt, för att ge dig ytterligare vägledning (t.ex. för att informera dig om din rätt att lämna in en komplikationsrapport). Genom att förse oss med dina känsliga personuppgifter, samtycker du till att vi bearbetar dessa personuppgifter för de syften som anges i detta integritetsmeddelande och i eventuellt meddelande om uppgiftsinsamling till dig.

I händelse av att du använder denna webbplats, eller fyller i ett online-formulär, eller skickar oss ett e-postmeddelande för att rapportera en komplikation som du har upplevt medan du tagit en AstraZeneca-produkt, vänligen läs igenom meddelandet om komplikationsrapporter som gäller för ditt relevanta land, tillgängligt via https://aereporting.astrazeneca.com för att få ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med en komplikation.

Cookies och Do Not Track-instruktioner

Vi kan också samla in information om hur du använder webbplatsen med hjälp av cookies (och andra liknande tekniker), som del i att förbättra webbplatsens innehåll och funktionalitet. För mer information om användningen av cookies, se vårt cookie-meddelande på webbplatsen. AstraZeneca svarar inte på Do-Not-Track-instruktioner.

Aggregerad information

Vi använder aggregerad information, som inte identifierar enskilda personer, för att övervaka kundernas trafikmönster på webbplatsen och speciella sidor, liksom användningen av webbplatsen, för att hjälpa oss att förbättra design och layout av innehållet.

Vem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan överföras till AstraZenecas övriga koncernföretag. Vi kan också dela vissa kategorier av dina personuppgifter som anges ovan med särskilda tjänsteleverantörer eller tredje parter, såsom: IT-leverantörer för systemutveckling och teknisk support, revisorer och konsulter i syfte att verifiera vår efterlevnad av externa och interna krav, kontaktcenter för tjänsteleverantörer, lagstadgade organ, brottsbekämpande organ och parter i en rättslig process, på grundval av lagstadgade redovisningskrav eller anspråk, samt en efterträdare eller affärspartner till AstraZeneca eller till ett företag i AstraZeneca-koncernen i händelse av att det säljer, avyttrar eller sätter upp ett samarbete/joint venture för hela eller delar av dess verksamhet.

Hur vi lagrar dina personuppgifter

AstraZeneca kommer att lagra dina personuppgifter under ett antal år i enlighet med lokala lagar och företagets policy för bevarande av dokument. För mer information om AstraZenecas interna policy för bevarande av dokument kan du gå till www.astrazenecapersonaldataretention.com

Internationell överföring

Företag inom AstraZeneca-koncernen och tredje parter kan vara baserade var som helst i världen, inbegripet i länder som kanske inte har samma rättsliga skydd för personuppgifter som det land där du är bosatt. Oavsett till vilket land dina personuppgifter skickas, delar vi endast dina personuppgifter på en strängt behovsbaserad basis och i enlighet med lämpliga avtalsbundna begränsningar (såsom AstraZenecas bindande företagsregler och EU:s standardavtalsklausuler). Du kan begära ett exemplar av AstraZenecas bindande företagsregler och/eller EU:s standardavtalsklausuler genom att kontakta AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

Bindande företagsregler

Vi har säkerställt efterlevnad av vissa av våra juridiska åligganden med avseende på personuppgifter genom att skapa en uppsättning av bindande koncernregler (Binding Corporate Rules, BCR:er). Dessa BCR:er beskriver AstraZenecas integritetsåtaganden i fråga om personuppgifter som överförs internationellt.

Du kan läsa mer om dessa åtaganden här. Dessa BCR:er och alla rättigheter som härrör från dem gäller inte för personuppgifter som har sitt ursprung i USA.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har befintliga och ändamålsenliga policyer för sekretess och säkerhet som är avsedda att säkerställa, så långt som rimligen är möjligt, säkerheten och integriteten i all vår information, inklusive dina personuppgifter.

Mer information om hur AstraZeneca uppfyller sina integritetsåtaganden finns i våra interna globala integritetsstandarder.

Vad är dina rättigheter

Du kan kontakta AstraZeneca på www.astrazenecapersonaldataretention.com när som helst för att begära information om hur vi bearbetar dina personuppgifter, få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig, korrigera eventuella felaktigheter eller begära borttagning av dessa eller dra tillbaka ditt samtycke till att dina personuppgifter bearbetas på vissa sätt. Om beviljandet av en begäran av det här slaget skulle innebära att AstraZeneca eller dess dotterbolag måste överträda sina skyldigheter enligt tillämpliga lagar, regelverk eller uppförandekoder kan det hända att AstraZeneca inte kan tillmötesgå din begäran. Du kan dock eventuellt ändå begära att vi blockerar (dvs. rätt att invända) dina personuppgifter från vidare bearbetning. I enlighet med gällande lag kan du under vissa förutsättningar också ha rätt till dataportabilitet till en annan registeransvarig. Det innebär i sådant fall att dina uppgifter delas med den registeransvarige i elektroniskt format. Om inte annat följer av tillämpliga lagar kan du utöva dessa rättigheter utan kostnad.

AstraZeneca har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för tillsynen av AstraZenecas efterlevnad av EU:s och Storbritanniens dataskyddslagar och som du kan kontakta på privacy@astrazeneca.com eller genom att skicka ett brev till Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, Storbritannien med eventuella frågor eller synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Om AstraZenecas behandling av dina personuppgifter omfattas av EU:s eller Storbritanniens lagar kan du även framföra ett klagomål till den tillämpliga dataskyddsmyndigheten i det land där du är bosatt. Du kan se namnet och kontaktuppgifterna för den relevanta EU-tillsynsmyndigheten på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en och kontaktuppgifterna för Storbritanniens dataskyddsmyndighet på https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Om du inte längre vill få meddelanden från oss

Om du har valt att få information om våra produkter eller tjänster, eller produkter eller tjänster från andra AstraZeneca-bolag, och du önskar avbeställa denna information, kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till privacyrequests@astrazeneca.com. Vid all kommunikation ska du tydligt ange ditt namn, ditt användarnamn (om tillämpligt), dina registreringsuppgifter (om tillämpligt) samt namnet på denna webbplats.

Senast uppdaterat december 2020

© AstraZeneca.

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Du lämnar nu azcovid-19.com

Den här länken tar dig till en annan webbplats som tillahandahålls av 3:dje part som ensamt ansvarar för dess innehåll.

AstraZeneca tillhandahåller denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca är inte ansvarig för privacy policy som tillhandahålls av 3:dje part. Vi uppmanar dig att läsa privacy policy för varje websida du visiterar.

Tryck "ångra" för att återgå till AstraZenecas websida eller "fortsätt" för att fortsätta.

az-cancle-cta
Ångra
az-submit-cta
Fortsätt