ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY

Ki a felelős az Ön személyes adataiért?

A jelen Adatvédelmi közleményben az „AstraZeneca”, a „mi” és ezek ragozott alakjai az AstraZeneca csoport vállalatait jelentik (AstraZeneca Kft. székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 4. B. épület, 1. emelet; cégjegyzékszáma: 01-09-932917; adatvédelmi tisztviselő Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England).

Mi határozzuk meg az Ön személyes adatai gyűjtésének, felhasználásának és/vagy továbbadásának és kezelésének célját és módját az AstraZeneca vállalaton belüli globális adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

Az AstraZeneca rendkívül komoly figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére és biztonságára. A jelen „Adatvédelmi közlemény” felvázolja, hogy milyen személyes adatokat gyűjthetünk be Önről, illetve miként használhatjuk fel azokat.

Időről-időre módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi közleményt. Ezért arra kérjük, hogy alkalmanként ellenőrizze ezt az Adatvédelmi közleményt, hogy mindig tisztában legyen az Ön személyes adataira vonatkozó legfrissebb szabályozásokkal. Természetesen tájékoztatni fogjuk azokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatban kötelezettség terhel bennünket.

Milyen információt gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat?

Jelen webhely az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban nyújt tájékoztatást egyrészt a nyilvánosság, másrészt az egészségügyi szakemberek számára.

A regisztráció nélküli használattal kapcsolatban személyes adatot nem kezelünk.

A jogszabályi előírások értelmében a kifejezetten egészségügyi szakemberek részére szóló információk tekintetében meg kell győződnünk arról, hogy a felhasználó valóban egészségügyi szakember, ezért ezen információk kizárólag a szakemberek előtt nyitva álló regisztrációt követően érhetők el.

Személyes adatait kezelhetjük továbbá abban az esetben, ha Ön kapcsolatba lép velünk, például e-mailt küld nekünk (pl. e-mailes frissítések fogadásához, további adatok igényléséhez, illetve tudományos találkozóra, promóciós rendezvényre, együttműködési lehetőségre vagy felmérésre szóló meghívó küldéséhez).

A fenti két esetkörben következő személyes adatait gyűjthetjük össze és használhatjuk fel:

  • Név
  • E-mail-cím
  • Lakóhely szerinti ország
  • Postai cím
  • Telefonszám
  • Műszaki információk az eszközéről, például az IP-címe, eszközének típusa, eszköz- és hirdetési azonosítók, böngésző típusa és verziója, valamint egyéb általános kiszolgálónaplózási információk
  • Egyéb személyes adatok, amelyeket Ön megadott számunkra
  • Foglalkozása, illetve egyéb az Ön egészségügyi szakember végzettségét igazoló adata

Ezeket az információkat Ön adja meg számunkra. Ezen információkat törvényes céljaink érdekében használjuk fel a webhely adminisztrációja, az Ön által igényelt szolgáltatásokhoz szükséges regisztráció, valamint az Ön esetleges kérdéseire, illetve kéréseire történő válaszadás során.

Nemkívánatos eseménybejelentés, valamint egészségügyi szakember orvosszakmai kérdés, illetve minőségi panasz küldésére a https://contactazmedical.astrazeneca.com oldalon van lehetőség, ebben az esetben kérjük olvassa el a bejelentésre szolgáló oldalon található Adatvédelmi közleményt a különleges adatainak kezelésével kapcsolatban.

Adatkezelések jogalapjai és céljai

A fenti adatkezelések jogalapjai az 2016/679. számú EU rendelet[1] (a továbbiakban: „GDPR”) alapján az alábbiak:

·       Regisztráció esetén: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. (1) a) pont), amely hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi közleményben foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja a regisztrációhoz kötött felhasználás biztosítása.

·       Egyéb kapcsolatfelvétel esetén: amennyiben Ön bármely egyéb kéréssel fordul hozzánk, a megkeresésével hozzájárul az üzenetében foglalt adatok kezeléséhez (GDPR 6. (1) a) pont), amely hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatvédelmi közleményben foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja a kérés megválaszolása.

Sütik és a követés letiltásával kapcsolatos jelzések

Sütiket (és hasonló technológiai megoldásokat) alkalmazva adatokat gyűjthetünk arra vonatkozóan is, hogy Ön miként használja a webhelyet, amely gyűjtésnek a célja a webhely tartalmának és használhatóságának javítása. A sütik alkalmazásával kapcsolatos további tudnivalókért, tekintse meg weboldalunkon a sütikre vonatkozó értesítőt. AstraZeneca nem válaszol a követés letiltásával kapcsolatos jelzésekre.

Összevont adatok

Összevont, az egyes személyek azonosítására nem alkalmas adatokat használunk a webhelyre, illetve az egyes oldalakra irányuló ügyfélforgalommal kapcsolatos trendek, illetve a webhelyhasználat követéséhez, aminek célja a megjelenített tartalom kialakításának és elrendezésének javítása.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A személyes adatait a rendszer továbbíthatja az AstraZeneca csoport más vállalatai számára. A fent felsorolt személyes adatainak egyes kategóriáit megoszthatjuk bizonyos szolgáltatókkal vagy harmadik felekkel is, az alábbiak szerint: IT-szolgáltatókkal rendszerfejlesztési és technikai támogatási tevékenységhez; könyvvizsgálókkal és tanácsadókkal a külső és belső követelményekkel való megfelelőségünk igazolása érdekében; Ügyfélkapcsolati központ szolgátatókkal, hatósági szervekkel, bűnüldöző szervekkel és perben álló felekkel jogi beszámolási követelmény vagy jogi követelés teljesítése érdekében; valamint az AstraZeneca, illetve az AstraZeneca csoport egyik vállalatának utódjával vagy üzleti partnerével, amennyiben az AstraZeneca részben vagy egészen értékesíti a vállalkozást, illetve megszüntet vagy létrehoz kapcsolódó együttműködést/vegyesvállalatot.

Az AstraZeneca nem értékesít személyes adatokat harmadik felek részére. Weboldalunkon keresztül lehetővé tesszük harmadik feleknek az adatgyűjtést, azonban erre kizárólag a jelen dokumentumban, valamint vállalatunk Sütikre vonatkozó értesítőjében ismertetett célokból kerülhet sor.

Hogyan tároljuk az Ön adatait?

Az AstraZeneca a területileg hatályos jogszabályok által, valamint a vállalat Dokumentummegőrzési szabályzata által meghatározott ideig tárolja az Ön személyes adatait.

·       Regisztráció esetén az Ön adatait fiókjának törléséig őrizzük.

·       Egyéb kérés esetén annak megválaszolásáig vagy hozzájárulása visszavonásáig, esetleges jogvita esetén annak lezárásáig őrizzük meg.

Az AstraZeneca belső Dokumentummegőrzési szabályzatával kapcsolatos további részletekért látogasson el a www.astrazenecapersonaldataretention.com oldalra.

Nemzetközi adattovábbítás

Az AstraZeneca üzleti egységei és a külső partnerek telephelyei a világ bármely pontján elhelyezkedhetnek, így olyan országokban is, amelyekben a személyes adatok védelmének jogi keretei eltérhetnek az Ön lakóhelye szerinti országban hatályos jogi keretektől. Függetlenül attól, hogy mely országba továbbítják az Ön személyes adatait, ezen adatokat kizárólag abban az esetben osztjuk meg másik féllel, ha azok ismerete feltétlenül szükséges, és a megosztás minden esetben megfelelő szerződéses kötelezettségvállalás mentén történik (például az AstraZeneca Kötelező erejű vállalati szabályok dokumentuma és az EU általános adatvédelmi kikötései betartásával). Kérelmezhet egy példányt az AstraZeneca által alkalmazott „Kötelező erejű vállalati szabályok” és/vagy „EU általános adatvédelmi kikötések” dokumentumból, amely kérést a privacy@astrazeneca.com címre írt e-mailben küldheti el az AstraZeneca számára.

Kötelező erejű vállalati szabályok

A személyes adatokkal kapcsolatos jogi kötelezettségeink egy részének betartását garantáljuk a „Kötelező erejű vállalati szabályok” összeállításával. A szabálygyűjtemény meghatározza az AstraZeneca adatvédelmi kötelezettségvállalásait a személyes adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatban.

Az kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos további részleteket itt olvashatja el. A kötelező erejű vállalati szabályok, illetve az ezekből származó jogok nem vonatkoznak az Egyesült Államokból származó személyes adatokra.

Hogyan védjük az Ön adatait?

Megfelelő adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozást alkalmazunk annak érdekében, hogy észszerű mértékben biztosítsuk minden általunk kezelt adat biztonságát és integritását, beleértve az Ön személyes adatait is.

Arra vonatkozóan, hogy az AstraZeneca miként teljesíti az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit, tájékozódjon a vállalaton belüli globális adatvédelmi előírásokból.

Az Ön jogai

Bármikor felveheti a kapcsolatot az AstraZeneca vállalattal a www.astrazenecapersonaldataretention.com
webhelyen keresztül, és tájékoztatást kérhet arról, hogyan kezeljük személyes adatai, valamint hozzáférést kérhet az Önre vonatkozó, általunk tárolt személyes adatokhoz az esetleges pontatlanságok helyesbítése vagy az adatok törlése érdekében (ha ennek törvényes feltételei fennállnak), illetve hogy visszavonja hozzájárulását a személyes adatainak meghatározott típusú felhasználási módjaival kapcsolatban, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Ha ilyen jellegű kérés teljesítése következtében az AstraZeneca vagy valamely kapcsolt vállalkozása megsértené a vonatkozó jogszabályok, rendeletek vagy működési szabályok előírásait, előfordulhat, hogy az AstraZeneca nem tudja teljesíteni a kérését, de Ön ilyen esetben is kérheti a személyes adatai további kezelésének leállítását (más néven gyakorolhatja zároláshoz való jogát). A alkalmazandó jogszabályok függvényében Ön – bizonyos körülmények között – gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát valamely másik adatkezelő részére történő továbbítás keretében, amely során adatait elektronikus formában megosztjuk az adatkezelővel. Az alkalmazandó jogszabályok függvényében ezen jogosultságait térítésmentesen gyakorolhatja.

Az AstraZeneca a kérelmét a beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatjuk. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével tájékoztatjuk.

Az AstraZeneca az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az AstraZeneca köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az AstraZeneca adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, aki felügyeli az AstraZeneca EU adatvédelmi törvényei szerinti megfelelőségét. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne saját személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, küldjön e-mailt az adatvédelmi tisztviselőnknek a következő címre: privacy@astrazeneca.com. Ha az Ön személyes adatainak kezelését az AstraZeneca az EU törvényeinek hatálya alatt végzi, esetleges panaszát benyújthatja a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi felügyeleti hatóságánál is, amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postafiók: 1363 Budapest, Pf. 9; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410).

Amennyiben lakóhelye nem Magyarországon található, az illetékes felügyeleti hatóság nevét és elérhetőségét megtalálja a következő oldalon: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

A tőlünk érkező további értesítések letiltása

Ha korábban kérte a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, illetve más AstraZeneca vállalatok termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos információk küldését, és szeretne leiratkozni ezekről az értesítésekről, megteheti ezt a következő címre küldött e-mailben: privacyrequests@astrazeneca.com. Minden egyes kapcsolatfelvétel során adja meg a következőket: az Ön neve, felhasználóneve (ha van), a regisztrációs adatok (ha vannak), valamint a jelen webhely neve.

Utoljára frissítve: 2020. december

© AstraZeneca

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Ön elhagyni készül az azcovid-19.com honlapot.

Olyan linket választott, amely egy harmadik fél által fenntartott honlapra vezet és annak tartalmáért kizárólag annak fenntartója felel.

Az AstraZeneca ezt a linket szolgáltatásként nyújtja a honlap látogatóinak. Az AstraZeneca nem vállal felelősséget a harmadik fél honlapjainak adatvédelmi szabályzatáért. Javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott honlapok adatvédelmi szabályzatát.

Kattintson a „Mégse” gombra az AstraZeneca honlapra való visszatéréshez, vagy a "Folytatás" gombra a folytatáshoz.

az-cancle-cta
Mégse
az-submit-cta
Folytatás