Polityka prywatności

Kto jest odpowiedzialny za dane osobowe?

W niniejszej Polityce prywatności terminy „AstraZeneca”, „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do spółek grupy AstraZeneca.

Określamy w niej cele i sposób, w jaki dane osobowe użytkownika są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane i/lub ujawniane zgodnie z wewnętrznymi globalnymi standardami Polityki prywatności firmy AstraZeneca.

W firmie AstraZeneca bardzo poważnie traktujemy temat prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa kategorie gromadzonych danych osobowych oraz sposób ich wykorzystania.

AstraZeneca może zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie. Oczywiście w przypadkach, gdy będzie to wymagane przepisami prawa, poinformujemy o wszelkich wprowadzonych zmianach.

Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Jeśli użytkownik zarejestruje się w niniejszej witrynie, wypełni formularz online lub wyśle do nas e-mail (np. aby otrzymywać newsletter, poprosić nas o dalsze informacje i/lub wysłanie zaproszenia do udziału w spotkaniach naukowych, wydarzeniach promocyjnych, ankietach oraz dowiedzieć się o możliwościach współpracy), możemy gromadzić i wykorzystywać takie dane osobowe jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • kraj zamieszkania,
  • adres,
  • numer telefonu,
  • zawód (np. przedstawiciel branży medycznej szukający informacji o naszych produktach),
  • techniczne informacje dotyczące urządzenia, np. adres IP, rodzaj urządzenia, identyfikator urządzenia i reklamy, rodzaj i wersja przeglądarki oraz inne standardowe informacje uzyskane z rejestrów serwera,
  • inne dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam dobrowolnie.

Takie informacje będą dostarczane przez użytkownika i mogą być uzupełniane przez nas na podstawie publicznie dostępnych informacji lub, w odpowiednich przypadkach, od brokerów danych. Będą one wykorzystywane przez nas zgodnie z prawem w określonych celach: do zarządzania witryną, rejestracji usług i udzielania odpowiedzi na wszelkie zaistniałe pytania lub wnioski o dalsze informacje.

Czasami możemy uzyskać wrażliwe dane osobowe dotyczące użytkownika, np. jego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, ale tylko wówczas, gdy użytkownik dobrowolnie nam je przekaże. W tym przypadku wykorzystamy te informacje tylko po to, aby odpowiedzieć na zapytanie i jeśli to konieczne dostarczyć dodatkowych wskazówek (np. poinformować użytkownika o prawie do przesłania raportu o reakcjach niepożądanych). Przekazując nam wrażliwe dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz innych oświadczeniach o gromadzeniu danych, które zostały mu przekazane.

Korzystając z tej witryny, wypełniając formularz online lub wysyłając nam wiadomość e-mail o wystąpieniu reakcji niepożądanej podczas zażywania produktu AstraZeneca, należy zapoznać się z informacją o zgłaszaniu wystąpienia reakcji niepożądanej dla danego kraju, dostępną na stronie https://aereporting.astrazeneca.com, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w przypadku reakcji niepożądanych.

Pliki cookie i sygnały Do-Not-Track

Za pomocą plików cookie (i podobnych technologii) możemy także zbierać dane o tym, jak użytkownik używa witryny w celu poprawienia jej funkcjonalności i zawartości. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania plików cookie należy zapoznać się z powiadomieniem o plikach cookie dostępnym na stronie internetowej. AstraZeneca nie odpowiada na sygnały Do-Not-Track.

Informacje zbiorcze

Używamy informacji zbiorczych, tj. takich, które nie identyfikują konkretnych osób, do monitorowania wzorców ruchu klientów w witrynie i na poszczególnych stronach, a także użytkowania witryny w celu ulepszenia jej treści i szaty graficznej.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane innym spółkom grupy AstraZeneca. Możemy również udostępniać powyższe kategorie danych osobowych użytkownika wybranym dostawcom usług lub stronom trzecim, takim jak dostawcy usług IT w celu rozwoju systemu i wsparcia technicznego; audytorzy i konsultanci w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi; dostawcom usług contact center organy ustawowe, organy ścigania i strony w postępowaniu sądowym, zgodnie z wymogiem zgłoszenia prawnego lub roszczenia; a także następcy lub partnerzy biznesowi firmy AstraZeneca, lub spółek grupy AstraZeneca w przypadku sprzedaży, zbycia lub nawiązania współpracy/spółki joint venture w odniesieniu do całej działalności lub jej części.

Jak przechowujemy dane osobowe?

AstraZeneca przechowuje dane osobowe użytkownika przez kilka lat zgodnie z lokalnymi przepisami i wewnętrznymi Zasadami przechowywania dokumentów w firmie. Więcej informacji na temat wewnętrznych Zasad przechowywania dokumentów AstraZeneca można znaleźć na stronie www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Przekazywanie danych do innego kraju

Podmioty AstraZeneca i strony trzecie mogą mieć swoje siedziby w dowolnym miejscu na świecie, włącznie z krajami, w których prawa do ochrony danych osobowych różnią się od praw w kraju zamieszkania. Bez względu kraj, do jakiego dane osobowe użytkownika zostaną przekazane, udostępnimy je wyłącznie na zasadzie „ścisłej potrzeby” i zgodnie z odpowiednimi restrykcjami umownymi (np. Wiążącymi regułami korporacyjnymi firmy AstraZeneca i Standardowymi klauzulami umownymi Unii Europejskiej). Użytkownik może zażądać kopii Wiążących reguł korporacyjnych firmy AstraZeneca i/lub Standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej, kontaktując się z firmą AstraZeneca pod adresem privacy@astrazeneca.com.

Wiążące reguły korporacyjne

AstraZeneca zapewnia przestrzeganie wybranych obowiązków prawnych związanych z danymi osobowymi poprzez wdrożenie Wiążących reguł korporacyjnych. Wiążące reguły korporacyjne określają zaangażowanie AstraZeneca w zakresie ochrony danych osobowych przesyłanych na skalę międzynarodową.

Więcej informacji na temat naszego zaangażowania znajduje się tutaj. Wiążące reguły korporacyjne oraz wynikające z nich prawa nie mają zastosowania do danych osobowych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednią politykę prywatności i zasady bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie jak największej ochrony oraz uczciwego traktowania wszystkich naszych danych, w tym danych osobowych użytkownika.

Więcej informacji o tym, jak AstraZeneca przestrzega obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, znajduje się w wewnętrznych globalnych standardach prywatności.

Jakie prawa ma użytkownik?

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z AstraZeneca przez stronę www.astrazenecapersonaldataretention.com, aby zwrócić się o podanie informacji dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych, uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych, zażądać ich edycji, usunięcia lub wycofania zgody na wybrany rodzaj ich przetwarzania. Możemy nie być w stanie spełnić owego żądania, jeśli spowoduje ono naruszenie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub kodeksu postępowania przez AstraZeneca lub podmioty stowarzyszone. Jednakże użytkownikowi wciąż przysługuje prawo do zablokowania dalszego przetwarzania danych osobowych (tj. prawo do sprzeciwu). Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, w niektórych okolicznościach użytkownik ma również prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych, co oznacza udostępnienie temu administratorowi danych użytkownika w formacie elektronicznym. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, użytkownik może korzystać z tych praw nieodpłatnie.

AstraZeneca wyznaczyła inspektora ds. ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór firmy AstraZeneca pod kątem zgodności z prawami ochrony danych w UE oraz Wielkiej Brytanii, z którym można się skontaktować pod adresem privacy@astrazeneca.com lub pocztą zwykłą na adres Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych przez AstraZeneca jest objęte prawem UE lub Wielkiej Brytanii, istnieje również możliwość złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania. Nazwę odpowiedniego organu nadzoru i jego dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en, a dane kontaktowe organu ochrony danych w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Rezygnacja z dalszej korespondencji od AstraZeneca

Jeśli użytkownik początkowo zgodził się na otrzymywanie informacji o naszych produktach lub usługach bądź produktach lub usługach należących do innych podmiotów AstraZeneca, a teraz chce z tego zrezygnować, wówczas powinien przesłać taką informację na adres privacyrequests@astrazeneca.com. Wszelka korespondencja powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwę użytkownika (jeśli jest dostępna), dane rejestracyjne (jeśli są dostępne) oraz nazwę strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2020.

© AstraZeneca

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Właśnie opuszczasz stronę azcovid-19.com

Wybrany link przenosi do witryny prowadzonej przez stronę trzecią, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej zawartość. AstraZeneca udostępnia to łącze jako usługę dla odwiedzających witrynę.

AstraZeneca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności witryn internetowych stron trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Kliknij „anuluj”, aby powrócić do witryny AstraZeneca, lub „kontynuuj”, aby przejść dalej 

az-cancle-cta
Anuluj
az-submit-cta
Kontynuuj