Juridiskt meddelande och användningsvillkor

På den här sidan (tillsammans med de dokument som det hänvisas till) finns information om på vilka villkor du kan använda webbplatsen, oavsett om det är som gäst eller registrerad användare ("Användningsvillkor"). Läs dessa användningsvillkor noga innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användningsvillkor och att du accepterar att följa dem. Om du inte godkänner Villkoren för användning ska du avstå från att använda webbplatsen.

Information om oss

Webbplatsen drivs av AstraZeneca UK Limited ("we", "our" och "us"). Vi är ett privat aktiebolag som är registrerat i England och Wales under företagsnummer 03674842 och har vårt säte på 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Våra huvudsakliga handelsadresser visas här. Vårt momsnummer är GB582323642.

Åtkomst till den här webbplatsen

Tillgång till vår webbplats är tillåten tillfälligt, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst som vi tillhandahåller på vår webbplats utan varsel (se nedan). Vi kommer inte att vara ansvariga om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period. Ibland kan vi begränsa tillgången till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, till användare som har registrerat sig hos oss.

Om du väljer eller får en användaridentifieringskod, ett lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla informationen som konfidentiell, och du får inte dela den med någon annan person. Vi har rätt att när som helst avaktivera alla användaridentifieringskoder eller lösenord, oavsett om de väljs av dig eller tilldelas av oss, om vi anser att du har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användningsvillkor. Du samtycker till att meddela oss omedelbart när du får kännedom om obehörigt röjande eller användning av användarens identifieringskod och/eller lösenord.

Ni har ansvaret för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ni ska få tillgång till vår webbplats. Du ansvarar också för att se till att alla personer som ansluter till vår webbplats via din Internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och att de följer dem.

Förbjuden användning

Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • på ett sätt som strider mot tillämplig lokal, nationell eller internationell rätt eller reglering,
 • på ett sätt som är olagligt eller bedrägligt eller som har något olagligt eller bedrägligt syfte eller någon bedräglig effekt,
 • Att sända eller upphandla utskick av oombedda eller otillåtna reklammaterial eller annat liknande material (skräppost).
 • att göra obehöriga försök att få tillgång till något av våra system eller nät som tillhör tredje part,

Interaktiva tjänster

Vi kan då och då tillhandahålla interaktiva tjänster på vår webbplats, även utan begränsningar av chattrum eller anslagstavlor. Där vi tillhandahåller någon interaktiv tjänst kommer vi att ge er tydlig information om vilken typ av tjänst som erbjuds, om den är modererad och vilken typ av moderation som används (inklusive om den är mänsklig eller teknisk).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användare (och i synnerhet för barn) från tredje part när de använder någon interaktiv tjänst som tillhandahålls på vår webbplats, och vi kommer i varje enskilt fall att besluta om det är lämpligt att använda måttfullhet för den relevanta tjänsten (inklusive vilken typ av måttfullhet som ska användas) mot bakgrund av dessa risker. Vi har emellertid ingen skyldighet att övervaka, övervaka eller moderera någon interaktiv tjänst som vi tillhandahåller på vår webbplats, och vi utesluter uttryckligen vårt ansvar för varje förlust eller skada som uppkommer när en användare använder en interaktiv tjänst i strid med våra innehållsnormer, oavsett om tjänsten är måttlig eller inte.

Om en minderårig använder någon av våra interaktiva tjänster måste deras förälder eller vårdnadshavare ge sitt samtycke. Vi råder föräldrar som tillåter sina barn att använda en interaktiv tjänst att det är viktigt att de kommunicerar med sina barn om deras säkerhet online, eftersom måttfullhet inte är idiotsäkert. Underåriga som använder interaktiv tjänst bör göras medvetna om de potentiella riskerna för dem.

När vi modererar en interaktiv tjänst kommer vi normalt att ge er ett sätt att kontakta moderatorn, om det skulle uppstå problem eller svårigheter.

Innehållsnormer

Dessa innehållsnormer gäller allt material som du bidrar med till vår webbplats (bidrag) och alla interaktiva tjänster som är kopplade till den. Ni måste följa andan i följande standarder och bokstaven. Normerna gäller för varje del av ett bidrag och för hela dess del.

Bidragen måste vara korrekta (om de innehåller fakta) och vara verkligt korrekta (om de uttrycker åsikter). Bidragen måste vara förenliga med tillämplig lag i Förenade kungariket och i alla länder från vilka de är utstationerade.

Bidrag får inte

 • innehålla material som är förtal av någon person,
 • innehålla material som är obscent, offensivt, hatfyllt eller inflammatoriskt,
 • Främja material som är uttryckligt för sexuellt utnyttjande.
 • främja våld,
 • främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
 • göra intrång i någon annan persons upphovsrätt, databasrätt eller varumärke,
 • kunna vilseleda någon,
 • göras i strid med varje lagstadgad skyldighet gentemot tredje man, t.ex. en avtalsenlig eller en förtroendefull skyldighet,
 • främja all olaglig verksamhet,
 • hota, missbruka eller inkräkta på någon annans privatliv eller orsaka irritation, olägenheter eller onödig oro,
 • kunna trakassera, uppröras, besväras, besväras, oroa sig eller reta någon annan person,
 • användas för att personifiera någon person eller för att felaktigt återge din identitet eller anknytning till någon person,
 • ge intryck av att de kommer från oss, om så inte är fallet, och
 • förespråka, främja eller bistå vid varje olaglig handling, t.ex. (endast som exempel) intrång i upphovsrätten eller datormissbruk

Upphävande och uppsägning

Vi kommer att efter eget gottfinnande avgöra om det har skett ett brott mot dessa användningsvillkor genom att använda vår webbplats. När dessa användningsvillkor har överträtts kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga, inklusive men inte begränsat till att vidta alla eller någon av följande åtgärder:

 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent upphävande av rätten att använda webbplatsen.
 • Omedelbart, tillfälligt eller permanent borttagande av all utstationering eller allt material som du har överfört till vår webbplats.
 • utfärda en varning till dig,
 • ett rättsligt förfarande mot dig för ersättning av alla kostnader som uppkommit på grund av överträdelsen (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader),
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Att sådan information lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna som vi rimligen anser vara nödvändig.

Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtas som svar på överträdelser av dessa användningsvillkor.

Medlemskapsskyldigheter

Om du har anslutit dig till denna webbplats som medlem åtar du dig att omedelbart informera oss om alla anspråk eller åtgärder mot dig för användning av denna webbplats och att på begäran av oss omedelbart upphöra med den handling som klagomålet gäller. Du samtycker till att omedelbart informera oss om alla ändringar som påverkar dina registreringsuppgifter. Det är er skyldighet att se till att era registreringsuppgifter hålls aktuella.

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap på den här webbplatsen genom att skicka oss ett rimligt meddelande via e-post till infomaster@astrazeneca.com. Du bör tydligt ange ditt namn, eventuella användarnamn och eventuella registreringsuppgifter samt namnet på webbplatsen på all kommunikation.

RSS-feeds-licens

Under förutsättning att du alltid följer dessa användningsvillkor ger vi dig en återkallbar (när som helst), icke-exklusiv, personlig, icke-kommersiell, världsomspännande, icke-överlåtbar, royaltyfri licens att använda och visa på webbplatsen och/eller på annat sätt i en RSS-feed som du skapar allt innehåll som du tillhandahåller (inklusive men inte begränsat till rubriker, aktiva länkar, källkoder, sociala bokmärkningslänkar och annan information, innehåll eller material som du väljer att ta emot från din användning av AstraZeneca RSS-matningen) till följd av att du prenumererar på en AstraZeneca RSS-matning (AstraZeneca-innehållet).

Denna RSS-feeds-licens får inte överföras, noveras, tilldelas och/eller underlicensieras till någon tredje part. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i denna RSS-feeds-licens är helt förbehållna oss, våra dotterbolag (enligt definitionen i våra användarvillkor) och våra licensgivare (beroende på omständigheterna).

Inget i den här RSS-feeds-licensen ger dig någon rättighet eller licens att använda något av våra varumärken på din webbplats eller någon annanstans.

Användning av AstraZeneca RSS-feed

Om du har för avsikt att använda AstraZeneca RSS Feed på webbplatsen och/eller som en del av en annan RSS-feed måste du se till att det finns en tydlig och funktionell länk till webbsidan som innehåller AstraZeneca RSS Feed och att besökare på webbplatsen eller prenumeranter på en RSS-feed som innehåller AstraZeneca RSS Feed informeras om att AstraZeneca Reca RSS RSS RSS-feed-feed-matas SS-feed omfattas av denna RSS-feeds-licens. Du bör i samtliga fall se till att innehållet i AstraZeneca RSS Feed tilldelas korrekt genom att tydligt ange att "Detta innehåll kommer från AstraZeneca UK Limited:s webbplats på www.astrazeneca.com och se till att alla upphovsrättsmeddelanden bevaras i sin ursprungliga form.

Genom att använda AstraZeneca RSS-feed(er) och/eller AstraZeneca-innehåll garanterar du, representerar och förbinder dig att se till att alla platser där du visar (eller låter visa) AstraZeneca RSS-feed eller något foder som du genererar (eller låter generera) som innehåller någon AstraZeneca RSS-feed (eller del därav) inte ger vårt namn. image och/eller rykte i dåligt rykte och i synnerhet inte innehåller och inte får innehålla något material som kränker tredje parts immateriella rättigheter eller som en rimlig person skulle anse kränka våra innehållsnormer (se ovan)

Du får inte, vare sig direkt eller indirekt, föreslå att vi godkänner eller godkänner något som visas på någon webbplats och/eller ingår i en RSS-feed som innehåller en AstraZeneca RSS-feed, inklusive (utan begränsning) något av ditt innehåll, innehåll från tredje part, någon produkt eller någon juridisk person/enhet eller enskild person. Du får inte debitera (vare sig direkt eller indirekt) någon användare av webbplatsen eller prenumerant på någon feed som du ansvarar för att få åtkomst till hela eller någon del av någon AstraZeneca RSS-feed och/eller något AstraZeneca-innehåll. Du får inte återsälja och/eller på annat sätt kommersialisera hela eller någon del av en AstraZeneca RSS-feed och/eller något AstraZeneca-innehåll.

Podcast-licens

Under förutsättning att du alltid följer dessa användningsvillkor ger vi dig en återkallningsbar (när som helst), icke-exklusiv, personlig, icke-kommersiell, global, icke-överlåtbar, royaltyfri licens att hämta från den här webbplatsen och använda AstraZeneca Podcasts. Podcast-licensen får inte överlåtas, noveras, tilldelas eller underlicensieras till någon tredje part. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i denna Podcast-licens är helt förbehållna oss, våra dotterbolag (enligt definitionen i våra användarvillkor och licensgivare (beroende på omständigheterna). Inget i den här Podcast-licensen ger dig någon rättighet eller licens att använda något av våra varumärken.

Användning av AstraZeneca Podcast

AstraZeneca Podcast är endast avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte kopiera, reproducera, publicera om, publicera, sända, sända ut, göra tillgängligt för allmänheten, sälja eller på annat sätt återanvända eller kommersialisera AstraZeneca-podradiken på något sätt. Du får inte redigera, ändra, anpassa eller lägga till i AstraZeneca-poddsändningen på något sätt och inte heller kombinera AstraZeneca-podradiken med något annat material. Du får inte ladda ned eller använda den här filen för att marknadsföra, marknadsföra, skriva under eller antyda någon koppling mellan dig (eller någon tredje part) och oss, våra agenter eller anställda, eller någon som bidrar till AstraZeneca-podradiken. Du får inte använda AstraZeneca Podcast på något sätt som skulle kunna misskreditera oss eller någon filiat eller på annat sätt orsaka förlust eller skada för oss eller någon filiat.

Skadestånd

Ni går med på att gottgöra oss och våra dotterbolag och hålla oss och våra dotterbolag fullständigt och effektivt skadeslösa för alla förluster, kostnader (inklusive juridiska och yrkesmässiga avgifter), skador, pengar som betalats i samband med avveckling och andra skulder, som uppkommer på grund av eller i samband med att ni bryter mot RSS Feeds License och/eller Podcast License.

Friskrivningsklausul

Samtidigt som vi har varit förnuftiga när vi sammanställt denna webbplats är vi inte ansvariga för några åtgärder som vidtas av någon person eller organisation, oavsett var de är baserade, till följd av, direkt eller på annat sätt, av information som finns på eller finns tillgänglig på denna webbplats, oavsett om sådan information tillhandahålls av oss eller av en tredje part. Ingenting på denna webbplats bör tolkas som att man ger råd eller utfärdar rekommendationer, och denna webbplats bör inte användas som grund för beslut eller åtgärder. Som ett resultat av pågående medicinska framsteg och utveckling kan det hända att informationen på denna webbplats inte alltid är helt aktuell och av detta skäl lämnas sådan information på en "AS IS" och &kvot;SOM TILLGÄNGLIG" grund.

VI GÖR INGA GARANTIER, FÖRETRÄDARE ELLER GER NÅGRA FÖRETAG ANTINGEN UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT NÅGON AV INNEHÅLLET I DENNA WEBBPLATS (INBEGRIPET, UTAN BEGRÄNSNING, TIDSLINJE, VALUTA, ACCURACY, KOMPLELETTEESS ELLER FITNESS FÖR NESS FÖR NÅTTA ÄNDAMÅTTA ÄNDAMÅL ÄNDAMÅL. SÅDANT INNEHÅLL ELLER ATT DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS VID ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FRIA ELLER TILLFÖRLITLIGA).

Du håller med om att det är upp till dig själv att använda information som du har fått eller hämtat från eller via den här webbplatsen. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att underförstådda garantier utesluts, i vilket fall ovanstående inte kommer att gälla i sådana jurisdiktioner. Medicinsk information på denna webbplats är inte avsedd som ersättning för välinformerad medicinsk rådgivning och vi kan inte besvara några oönskade e-postmeddelanden som rör personliga hälsofrågor. Informationen om de produkter som nämns på denna webbplats kan variera från land till land. Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal bör kontrollera med lokala medicinska resurser och tillsynsmyndigheter om det finns information som är lämplig för deras land. DU MÅSTE SAMRÅDA MED ETT LÄMPLIGT KVALIFICERAT SJUKVÅRDSPERSONAL OM SÄRSKILDA PROBLEM ELLER FRÅGOR SOM OMFATTAS AV NÅGON INFORMATION PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN INNAN DU VIDTAR NÅGON ÅTGÄRD.

Ingenting på denna webbplats ska anses utgöra en inbjudan att investera eller på annat sätt handla i aktier, alternativa tvistlösningsorgan eller andra värdepapper i AstraZeneca PLC. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från prognoserna, åsikterna eller förväntningarna på denna webbplats, och det tidigare resultatet av värdepapperspriserna får inte användas som vägledning för deras framtida resultat.

Vårt ansvar

I den mån det är tillåtet enligt lag utesluter vi, andra medlemmar i vår grupp (enligt definitionen nedan) och tredje parter som är knutna till oss uttryckligen följande:

 • Alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna omfattas av lag, sedvanerätt eller rättskipningsrätten. och
 • Ansvar för direkta, indirekta eller följdrelaterade förluster eller skador som en användare ådragit sig i samband med vår webbplats eller i samband med användning, oförmåga att använda eller resultat av användningen av vår webbplats, webbplatser som är kopplade till den och allt material som finns på den, inklusive, utan begränsning av ansvar för i) förlust av inkomst eller intäkter, ii) förlust av affärsverksamhet, iii) förlust av vinst eller kontrakt, iv) förlust av förväntade besparingar, v) förlust av data, vi) förlust av goodwill, vii) förlorad förvaltning eller kontorstid, viii) för varje annan förlust eller skada av något slag, oavsett om den uppstår eller orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om detta kan förutses.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet, inte heller vårt ansvar för bedrägligt förfall eller förvrängning i en grundläggande fråga, och inte heller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Vi garanterar inte att funktionerna på den här webbplatsen inte avbryts eller felfritt, att fel korrigeras eller att den här webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna på denna webbplats, och i det material som publiceras på den, inklusive utan begränsningar, i alla dokument, filer, text, bilder, RSS-feeds, ljudfiler, podradioklipp, videofiler, blixtkurser, grafik, enheter och kod som finns i den och i webbplatsens allmänna "utseende och känsla" ägs av AstraZeneca UK Limited, dess filiater (enligt definitionen nedan) eller våra externa partner. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag över hela världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

Du har behörighet att göra en enda kopia och att skriva ut utdrag eller dokument från den här webbplatsen (med undantag för innehåll som ägs av tredje part och som har identifierats som sådant) för din icke-kommersiella användning, förutsatt att en sådan kopia eller utskrift behåller all upphovsrätt eller andra upphovsrättsskyddade meddelanden och alla ansvarsfriskrivningar som finns i dem. Alla AstraZenecas namn, logotyper och varumärken får inte användas eller återges utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Vi måste alltid erkänna vår status som författare till material på vår webbplats (och vilken status de personer har som kan identifieras som rapportörer).

Med undantag för vad som uttryckligen anges ovan är det förbjudet att återge delar av eller hela innehållet på denna webbplats i någon form, inklusive ramning, att skapa ett derivatarbete som baseras på denna webbplats och eller dess innehåll, att inkorporera i andra webbplatser, elektroniska återvinningssystem eller publikationer. Du får inte använda diagram, illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller bilder som är åtskilda från medföljande text. Inga länkar till den här webbplatsen får inkluderas på någon annan webbplats utan vårt skriftliga förhandstillstånd.

Vi kan inte garantera att du har rätt att använda innehåll som ägs av tredje part och som finns tillgängligt på den här webbplatsen, och du måste få tillstånd från tredjepartsägaren innan du använder eller hämtar sådant innehåll. Innehåll som är upphovsrättsligt skyddat får inte ändras och inte heller får något meddelande om upphovsmannarätten eller ett meddelande om upphovsrätt som förekommer på sådant innehåll ändras utan att man först inhämtat lämpligt samtycke.

Med undantag för det begränsade tillstånd som anges ovan bör ingenting på denna webbplats tolkas som att någon annan rättighet eller licens beviljas.

Alla produktnamn som nämns på denna webbplats är varumärken som tillhör AstraZeneca UK Limited eller dess dotterbolag, med undantag för märken som anges som ägda av andra företag och alla rättigheter är förbehållna.

Rätt att använda information från användare

Om du lämnar in något material som ska läggas till på den här webbplatsen (inklusive utan begränsning, personlig information, know-how, kommentarer, idéer, frågor, teknik, abstrakt eller liknande), håller du med om i) att sådant material inte kommer att betraktas som konfidentiellt ii) att sådant material inte kommer att betraktas som äganderättsligt och iii) att ge oss en oåterkallelig, världsomspännande, evig, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda. offentliggöra, kopiera, ändra, anpassa, offentligt visa och översätta allt eller något av sådant material i vilket syfte som helst utan begränsningar. Vi förbehåller oss rätten att, enligt vår absoluta diskretion, utan förvarning ta bort eller ta bort allt material som du skickar in för att tas med på den här webbplatsen. Vi har också rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att material som du har lagt ut eller laddat upp på vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till privatliv. Vi bearbetar all information om dig i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Virus, hackning och andra brott

Man får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, den server där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en attack mot tjänsten eller en distribuerad attack mot tjänsten.

Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt lagen om datormissbruk från 1990. Vi kommer att rapportera varje sådan överträdelse till de behöriga brottsbekämpande myndigheterna, och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att informera dem om er identitet. Om en sådan överträdelse skulle inträffa upphör er rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av en distribuerad attack mot tjänsten, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat upphovsrättsligt skyddat material på grund av att du använder vår webbplats eller laddar ned något material som finns på den eller på någon webbplats som är kopplad till den. I enlighet med god datorpraxis rekommenderas du att viruskontrollera allt material och/eller innehåll som du har åtkomst till och/eller hämtar från den här webbplatsen med hjälp av kommersiellt tillgänglig, uppdaterad programvara för viruskontroll.

Länka till den här webbplatsen

Du får inte länka till vår hemsida genom att först inhämta vårt skriftliga förhandsgodkännande. Efter ett sådant godkännande måste varje sådan koppling presenteras på ett rättvist och lagligt sätt och inte skada vårt rykte eller utnyttja det. Ni får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att ni föreslår någon form av associering, godkännande eller godkännande från vår sida, om det inte finns någon sådan. Du får inte skapa en länk från någon webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte ramas in på någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan efter det skriftliga samtycke från oss som nämns ovan. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel dra tillbaka kopplingstillståndet. Den webbplats som du länkar från måste i alla avseenden följa detta meddelande.

Tredje parts webbplatser och innehåll

Denna webbplats kan innehålla innehåll som ägs av tredje part (t.ex. artiklar, bildbibliotek, dataflöden eller abstrakt) och kan även innehålla hypertextlänkar till webbplatser som ägs av tredje part. Vi tillhandahåller sådant innehåll och sådana länkar från tredje part som en artighet till våra användare. Länkar tillhandahålls endast för din information. Vi har ingen kontroll över webbplatser eller innehåll som ägs av tredje part och som det hänvisas till, görs tillgängligt för eller finns tillgängligt på denna webbplats, och därför stöder vi inte, sponsrar, rekommenderar eller på annat sätt tar på oss något ansvar för sådana webbplatser eller innehåll från tredje part eller för tillgången till sådana webbplatser. Framför allt godtar vi inte något ansvar som härrör från påståenden om att innehåll som ägs av tredje part (oavsett om det offentliggörs på denna eller någon annan webbplats) inkräktar på någon persons immateriella rättigheter eller något ansvar till följd av information eller åsikter som finns på en sådan tredje parts webbplats eller innehåll.

Ändringar av den här webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra någon del av denna webbplats eller detta meddelande. Alla ändringar av detta meddelande ska börja gälla från och med nästa gång du ansluter till webbplatsen. Ni förväntas då och då kontrollera detta lagförslag för att ta hänsyn till eventuella ändringar vi gjort, eftersom de är bindande för er. Trots detta kommer vi inte att vara skyldiga att hålla denna webbplats uppdaterad. Om behov uppstår kan vi stänga av tillgången till denna webbplats eller stänga den på obestämd tid.

IFPMA- kod för farmaceutisk marknadsföring

Allt marknadsföringsmaterial på denna webbplats har utarbetats med hänvisning till IFPMA:s regler för läkemedelsförsäljning. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att eventuella farhågor om innehållet kommer att tas upp först med oss. Om ni sedan inte är nöjda med vårt svar, kan ni lämna in ett klagomål till IFPMA, Genève, Schweiz. Klagomål som gäller reklaminnehåll och som är specifikt för ett land kan alternativt lämnas in till Pharmaceutical Manufacturers Association i det berörda landet.

Behörighet och tillämplig lag

De engelska domstolarna kommer att ha exklusiv behörighet när det gäller alla anspråk som härrör från eller har samband med ett besök på vår webbplats, även om vi behåller rätten att väcka talan mot er för brott mot dessa villkor i ert hemland eller i något annat relevant land. Villkoren för användning regleras av engelsk lagstiftning.

Så här kontaktar du oss

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till infomaster@astrazeneca.com på AstraZeneca.

Hänvisningar till &citat;AstraZeneca" och "Group" är referenser till AstraZeneca UK Limited och dess dotterbolag. I denna användarvillkor avses med "dotterbolag" varje bolag eller annan affärsenhet som kontrollerar, kontrollerar eller står under gemensam kontroll med AstraZeneca UK Limited då och då och, vid tillämpningen av denna definition, avses med "kontroll" direkt eller indirekt ägande av i) 50 % (50 %) eller mer av rösterna eller rösträtten i ett sådant företag eller annan enhet. eller ii) 50 % (50 %) eller mer av vinsten eller inkomsten när det gäller en annan affärsenhet än ett företag. eller iii) i fråga om partnerskap, varje annat jämförbart intresse i den allmänne partnern.

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Du lämnar nu azcovid-19.com

Den här länken tar dig till en annan webbplats som tillahandahålls av 3:dje part som ensamt ansvarar för dess innehåll.

AstraZeneca tillhandahåller denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca är inte ansvarig för privacy policy som tillhandahålls av 3:dje part. Vi uppmanar dig att läsa privacy policy för varje websida du visiterar.

Tryck "ångra" för att återgå till AstraZenecas websida eller "fortsätt" för att fortsätta. 

az-cancle-cta
Ångra
az-submit-cta
Fortsätt