Sekretesspolicy

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

I detta meddelande om integritetsskydd avser "AstraZeneca", "We", "Us" och "our" AstraZeneca koncernföretag.

Vi bestämmer i vilket syfte och på vilket sätt dina personuppgifter samlas in, används och/eller röjs och hanteras i enlighet med AstraZenecas interna globala sekretessstandarder

AstraZeneca tar integriteten och säkerheten för dina personuppgifter på stort allvar. I detta meddelande om integritetsskydd beskrivs de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in om dig och hur vi kan använda dem.

Vi kan då och då ändra denna sekretesspolicy. Vi kommer att informera er om alla förändringar där vi måste göra det.

Vilken information samlar vi in och hur använder vi den?

Om du registrerar dig för att använda den här webbplatsen eller fyller i ett onlineformulär eller skickar ett e-postmeddelande till oss (t.ex. för att få e-postuppdateringar eller be oss skicka ytterligare information till dig och/eller bjuda in dig att delta i vetenskapliga möten, PR-evenemang, samarbetsmöjligheter och undersökningar) kan vi samla in och använda personuppgifter om dig, t.ex.

  • Namn
  • E-postadress
  • Bosättningsland
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Yrke (t.ex. om du är hälso- och sjukvårdspersonal som söker information om våra produkter)
  • Teknisk information om enheten, t.ex. IP-adress, enhetstyp, enhets- och annonsidentifierare, webbläsartyp och -version samt annan standardserverlogginformation
  • Andra personuppgifter som du väljer att tillhandahålla oss

Sådan information kommer att tillhandahållas av er och kan vid behov kompletteras av oss från allmänt tillgänglig information eller dataleverantörer. Det används av oss i vårt legitima intresse för att administrera webbplatsen, registrera dig för alla tjänster som du har skrivit under på och svara på frågor eller förfrågningar om information som du kan ha.

Ibland kan vi få känsliga personuppgifter om dig, till exempel om du frivilligt tillhandahåller information om din fysiska eller psykiska hälsa, som en del av en begäran om information. I detta fall använder vi endast sådan information för att svara på din förfrågan och om det är tillämpligt för att ge dig ytterligare vägledning (t.ex. för att informera dig om din rätt att lämna in en bifallsrapport). Genom att förse oss med dina känsliga personuppgifter samtycker du till att vi bearbetar dessa uppgifter för de syften som anges i detta meddelande om integritet och sekretess eller i något annat meddelande om insamling som du har fått.

Om du använder den här webbplatsen, eller fyller i ett onlineformulär eller skickar ett e-postmeddelande till oss för att Rapportera en biverkning via läkemedelsverkets webbplats som du har upplevt när du har tagit en AstraZeneca-produkt, läser du meddelandet om biverkningsrapportering för ditt land, som finns på https://aereporting.astrazeneca.com för att få mer information om hur du behandlar dina personuppgifter i relation till biverkningar.

Cookies och Do-Not Track Signals

Vi kan också samla in information om hur du använder webbplatsen med cookies (och annan liknande teknik) som en del av arbetet med att förbättra webbplatsens innehåll och funktioner. Mer information om användning av cookies finns i meddelandet om cookie på webbsidan. AstraZeneca svarar inte på Do-Not-Track-signaler.

Aggregerad information

Vi använder aggregerad information, som inte identifierar enskilda personer, för att övervaka kundtrafikmönster till webbplatsen och vissa sidor, samt webbplatsanvändning, för att hjälpa oss att förbättra innehållets utformning och layout.

Vem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan överföras till andra AstraZeneca koncernföretag. Vi kan också dela kategorier av dina personuppgifter som anges ovan med vissa tjänsteleverantörer eller tredje part, t.ex. IT-leverantörer för systemutveckling och tekniskt stöd, Revisorer och konsulter för att kontrollera att vi uppfyller externa och interna krav. Lagstadgade organ, brottsbekämpande organ och rättstvister, i enlighet med lagstadgade rapporteringskrav eller krav. och en efterträdare eller affärspartner till AstraZeneca eller ett företag i AstraZeneca-koncernen om företaget säljer, avyttrar eller inrättar ett samarbets-/samriskföretag för hela eller delar av sin verksamhet.

AstraZeneca säljer inte personuppgifter till tredje man. Vi tillåter tredje part att samla in information via vår webbplats, men endast för de syften som beskrivs här och som beskrivs i vårt meddelande om cookie.

Hur vi lagrar dina data

AstraZeneca kommer att lagra dina personuppgifter under ett antal år i enlighet med lokala lagar och företagets policy för dokumentbevarande. Mer information om AstraZenecas interna dokumentkvarhållningsprincip finns i www.astrazenecapersonaldataretention.com

Internationell överföring

AstraZeneca-enheter och tredje parter kan vara baserade var som helst i världen, vilket kan inkludera länder som kanske inte erbjuder samma rättsliga skydd för personuppgifter som ditt bosättningsland. Oavsett vilket land dina personuppgifter överförs till, delar vi endast dina personuppgifter under strikt ”behov av att känna till” -basis och under lämpliga avtalsbegränsningar (såsom AstraZenecas bindande företagsregler och EU:s standardavtalsklausuler ). Du kan begära en kopia av AstraZenecas bindande företagsregler och/eller AstraZenecas EU-standardavtalsklausuler genom att kontakta AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

Bindande företagsregler

Vi har sett till att vissa av våra rättsliga skyldigheter när det gäller personuppgifter uppfylls genom att skapa en uppsättning bindande företagsregler. BCR:erna fastställde AstraZenecas åtaganden om dataskydd när det gäller personuppgifter som överförs internationellt.

Du kan läsa mer om dessa åtaganden här. BCR-reglerna och eventuella rättigheter som följer av dem gäller inte personuppgifter med ursprung i Förenta staterna.

Hur vi skyddar din information

Vi har en lämplig policy för skydd av privatlivet och säkerheten som syftar till att i så stor utsträckning som rimligtvis är möjligt garantera säkerheten och integriteten för all vår information, inklusive dina personuppgifter.

Mer information om hur AstraZeneca uppfyller sina dataskyddsskyldigheter finns i våra interna globala sekretessstandarder.

Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst kontakta AstraZeneca på www.astrazenecapersonaldataretention.com för att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, få tillgång till personuppgifter Vi håller om dig, rätta till eventuella misstag eller begära att samma uppgifter tas bort eller dra tillbaka ditt samtycke till vissa typer av behandling av dina personuppgifter. Om en sådan begäran innebär att AstraZeneca eller dess närstående bolag bryter mot sina skyldigheter enligt tillämpliga lagar, förordningar eller uppförandekoder, kan AstraZeneca kanske inte uppfylla er begäran, men du kan ändå begära att vi blockerar (dvs. rätten att invända) användningen av dina personuppgifter för vidare behandling. Om inte annat följer av tillämplig lagstiftning kan du också ha rätt att överföra data till en annan registeransvarig under vissa omständigheter, vilket skulle innebära att dina data delas med den registeransvarige i ett elektroniskt format. Om inte annat följer av tillämplig lag kan du utöva dessa rättigheter gratis.

AstraZeneca har utsett en dataskyddsombud med ansvar för att övervaka att AstraZeneca följer EU:s dataskyddslagstiftning, som du kan kontakta på privacy@astrazeneca.com om du har frågor eller problem med behandlingen av dina personuppgifter. Om AstraZenecas behandling av dina personuppgifter omfattas av EU-lagstiftningen kan du också lämna in ett klagomål till motsvarande tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd i det land där du är bosatt. Under http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm hittar du namn och kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten.

Att välja bort ytterligare meddelanden från oss

Om du har valt att ta emot information om Våra produkter eller tjänster, eller om andra AstraZeneca-företag, och vill välja att inte ta emot sådan information, kan du göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till privacyrequests@astrazeneca.com. I all kommunikation bör ni tydligt ange: ditt namn, eventuella användarnamn, eventuella registreringsuppgifter och namnet på webbplatsen.

Senast uppdaterad i december 2019

© AstraZeneca

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Du lämnar nu azcovid-19.com

Den här länken tar dig till en annan webbplats som tillahandahålls av 3:dje part som ensamt ansvarar för dess innehåll.

AstraZeneca tillhandahåller denna länk som en tjänst till besökare på webbplatsen. AstraZeneca är inte ansvarig för privacy policy som tillhandahålls av 3:dje part. Vi uppmanar dig att läsa privacy policy för varje websida du visiterar.

Tryck "ångra" för att återgå till AstraZenecas websida eller "fortsätt" för att fortsätta. 

az-cancle-cta
Ångra
az-submit-cta
Fortsätt