Podmienky používania

Táto stránka (spolu s dokumentmi, na ktoré sa na nej odkazuje) sa uvádzajú podmienky, za ktorých môžete využiť našu webovú stránku, či už ako hosť alebo registrovaný používateľ (ďalej len „Podmienky používania“). Pred začatím používania webovej stránky si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete, že súhlasíte s týmito Podmienkami používania a že súhlasíte s ich dodržiavaním. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nepoužívajte našu webovú stránku.

Informácie o nás

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou AstraZeneca UK Limited ("my", „naše“ a „nás“). Sme súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom 03674842 a máme sídlo na adrese 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Naše hlavné obchodné adresy sú uvedené tu. Naše DIČ je GB582323642.

Prístup na túto webovú stránku

Prístup na našu webovú stránku je povolený dočasne a vyhradzujeme si právo stiahnuť alebo zmeniť službu, ktorú poskytujeme na našej webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia (pozri nižšie). Nebudeme zodpovední, ak z nejakého dôvodu nie je naša webová stránka kedykoľvek alebo počas akéhokoľvek obdobia nedostupná. Čas od času môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam našej webovej stránky alebo celej našej webovej stránky na používateľov, ktorí sa u nás zaregistrovali.

Ak si v rámci našich bezpečnostných postupov vyberiete alebo vám poskytne identifikačný kód používateľa, heslo alebo akékoľvek iné informácie, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými a nesmiete ich zdieľať s žiadnou inou osobou. Máme právo kedykoľvek zakázať akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, či už ste si vybrali alebo nám pridelené, ak ste podľa nášho názoru nedodržali akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania. Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o neoprávnenom zverejnení alebo použití vášho identifikačného kódu a/alebo hesla používateľa.

Ste zodpovední za vykonanie všetkých opatrení potrebných na to, aby ste mali prístup na našu webovú stránku. Ste tiež zodpovední za zabezpečenie toho, aby všetky osoby, ktoré pristupujú na našu webovú stránku prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli informované o týchto Podmienkach používania a aby ich dodržiavali.

Zakázané používanie

Naše stránky môžete používať len na zákonné účely. Nesmiete používať našu stránku:

 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek uplatniteľné miestne, vnútroštátne alebo medzinárodné právo alebo nariadenie;
 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok;
 • prenášať alebo obstarávať odosielanie akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov alebo akejkoľvek inej formy podobnej žiadosti (spam);
 • vykonávať neoprávnené pokusy o prístup k niektorému z našich systémov alebo sietí tretích strán;

Interaktívne služby

Na našich stránkach môžeme z času na čas poskytovať interaktívne služby vrátane chatovacích miestností alebo nástenok. Ak poskytujeme akúkoľvek interaktívnu službu, poskytneme vám jasné informácie o druhu ponúkanej služby, ak je moderovaná a aká forma moderovania sa používa (vrátane toho, či ide o ľudskú alebo technickú).

Urobíme všetko pre to, aby sme posúdili prípadné riziká pre používateľov (a najmä pre deti) tretích strán, keď využívajú interaktívne služby poskytované na našich stránkach, a v každom prípade sa rozhodneme, či je vhodné použiť moderovanie príslušnej služby (vrátane toho, aký druh moderovania použiť) vo svetle týchto rizík. Nie sme však povinní dohliadať, monitorovať alebo moderovať akúkoľvek interaktívnu službu, ktorú poskytujeme na našich stránkach, a výslovne vylučujeme našu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z používania akejkoľvek interaktívnej služby používateľom v rozpore s našimi štandardmi obsahu, bez ohľadu na to, či je služba moderovaná alebo Nie.

Používanie ktorejkoľvek z našich interaktívnych služieb maloletou osobou je podmienené súhlasom ich rodiča alebo zákonného zástupcu. Rodičom, ktorí umožňujú svojim deťom používať interaktívnu službu, odporúčame, aby komunikovali so svojimi deťmi o bezpečnosti online, pretože moderovanie nie je bezchybné. Neplnoleté osoby, ktoré používajú akúkoľvek interaktívnu službu, by mali byť informovaní o možných rizikách pre nich.

V prípade, že sprostredkujeme interaktívnu službu, zvyčajne vám poskytneme prostriedky na kontaktovanie moderátora, ak vzniknú obavy alebo ťažkosti.

Obsah Štandardy

Tieto štandardy obsahu sa vzťahujú na všetky materiály, ktoré prispievate na našu stránku (príspevky), a na všetky interaktívne služby, ktoré s ňou súvisia. Musíte dodržiavať ducha nasledujúcich noriem, ako aj písmeno. Normy sa vzťahujú na každú časť akéhokoľvek príspevku, ako aj na jeho celok.

Príspevky musia byť presné (ak uvádzajú fakty) a musia byť skutočne držané (ak uvádzajú názory). Príspevky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi v Spojenom kráľovstve a v ktorejkoľvek krajine, z ktorej sú

Príspevky nesmú:

 • obsahovať akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý pre každú osobu;
 • obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý je obscénny, urážlivý, nenávistný alebo zápalový;
 • propagovať sexuálne explicitný materiál;
 • podporovať násilie;
 • podporovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku
 • porušovať akékoľvek autorské práva, právo na databázu alebo ochrannú známku akejkoľvek inej osoby;
 • pravdepodobne oklamať akúkoľvek osobu;
 • byť porušená právnou povinnosťou voči tretej strane, ako je zmluvná povinnosť alebo povinnosť dôvery;
 • podporovať akúkoľvek nezákonnú činnosť;
 • ohrozovať, zneužívať alebo napadnúť súkromie iného, alebo spôsobiť obťažovanie, nepríjemnosti alebo zbytočnú úzkosť;
 • pravdepodobne obťažovať, rozrušiť, rozpaky, alarmujú alebo obťažujú akúkoľvek inú osobu;
 • byť použité na vydávanie sa za akúkoľvek osobu alebo na skreslenie vašej totožnosti alebo príslušnosti s akoukoľvek osobou;
 • budiť dojem, že vychádzajú z nás, ak tomu tak nie je, a
 • obhajovať, propagovať alebo pomáhať akýmkoľvek protiprávnym činom, ako je napríklad porušenie autorských práv alebo zneužitie počítača

Pozastavenie a ukončenie

Podľa nášho uváženia zistíme, či došlo k porušeniu týchto Podmienok používania prostredníctvom vášho používania našej stránky. Ak dôjde k porušeniu týchto Podmienok používania, môžeme podniknúť také kroky, ktoré považujeme za vhodné, vrátane, ale nie výlučne, vykonania všetkých alebo ktoréhokoľvek z nasledujúcich krokov:

 • okamžité, dočasné alebo trvalé odňatie vášho práva na používanie našich stránok;
 • okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie akéhokoľvek odoslania alebo materiálu, ktorý ste nahrali na našu stránku;
 • vydanie varovania pre vás;
 • súdne konanie proti vám o náhradu všetkých nákladov na základe odškodnenia (vrátane, ale nie výlučne, primeraných administratívnych a právnych nákladov) vyplývajúcich z porušenia;
 • ďalšie právne kroky proti vám;
 • sprístupnenie takýchto informácií orgánom činným v trestnom konaní, ako sa domnievame, že je potrebné.

Vylučujeme zodpovednosť za opatrenia prijaté v reakcii na porušenie týchto Podmienok používania.

Povinnosti členstva

Ak ste sa pripojili na túto webovú stránku ako člen, zaväzujete sa nás okamžite informovať o akomkoľvek nároku alebo žalobe voči vám v súvislosti s akýmkoľvek použitím tejto webovej stránky a na požiadanie od nás okamžite ukončiť konanie, na ktoré sa sťažuje. Súhlasíte s tým, že nás okamžite informujete o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa vašich registračných údajov Vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby vaše registračné údaje boli aktualizované.

Svoje členstvo na tejto webovej stránke môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám poskytnete primerané oznámenie e-mailom na adresu infomaster@astrazeneca.com. Vo všetkých komunikáciách by ste mali jasne uviesť svoje meno, používateľské meno (ak nejaké existuje) a registračné údaje (ak existujú) a názov tejto webovej stránky.

Licencia informačných kanálov RSS

Za predpokladu, že budete vždy dodržiavať tieto Podmienky používania, udeľujeme vám odvolateľnú (kedykoľvek), nevýhradnú, osobnú, nekomerčnú, celosvetovú, neprenosnú, bezplatnú licenciu na používanie a zobrazovanie na vašich webových stránkach a/alebo inak začleníme do informačného kanála RSS generovaného akýmkoľvek obsahom, ktorý poskytujeme (vrátane okrem iného titulkov, aktívnych odkazov, identifikátorov zdroja, odkazov na sociálne záložky a ďalších informácií, obsahu alebo materiálov, ktoré si vyberiete z používania informačného kanála AstraZeneca RSS Feed) v dôsledku prihlásenia sa na odber akéhokoľvek informačného kanála AstraZeneca RSS (ďalej len „obsah AstraZeneca“).

Táto licencia na informačné kanály RSS nesmie byť prevedená, novovaná, pridelená a/alebo sublicencovaná žiadnej tretej strane. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto licencii RSS informačných kanálov, sú plne vyhradené nami, našimi pobočkami (ako sú definované v našich Podmienkach používania) a naši poskytovatelia licencií (podľa okolností).

Nič v tejto licencii RSS Feeds vám neposkytuje žiadne právo ani licenciu používať niektorú z našich ochranných známok na vašej webovej stránke alebo inde.

Použitie AstraZeneca RSS Feed

Ak máte v úmysle použiť akýkoľvek AstraZeneca RSS Feed na svojich webových stránkach a/alebo ako súčasť iného RSS kanála, musíte zabezpečiť, aby bol jasný a funkčný odkaz na webovú stránku, ktorá obsahuje AstraZeneca RSS Feed a že návštevníci vašich webových stránok alebo účastníkov akéhokoľvek relevantného RSS feed zahŕňajúci AstraZeneca RSS Feed si uvedomujú, že AstraZeneca RSS Feed podlieha tejto licencii RSS. Vo všetkých prípadoch by ste mali zabezpečiť, aby sa správne priradili k obsahu obsiahnutému v informačnom kanáli AstraZeneca RSS tým, že jasne uvediete, že „Tento obsah pochádza z webovej stránky AstraZeneca UK Limited na www.astrazeneca.com a zabezpečiť, aby všetky oznámenia o autorských právach boli uchovávané v pôvodnej podobe.

Pomocou AstraZeneca RSS Feed (y) a/alebo obsahu AstraZeneca zaručujete, prehlasujete a zaväzujete sa, že akékoľvek stránky, na ktorých zobrazujete (alebo spôsobiť, že majú byť zobrazené) akýkoľvek AstraZeneca RSS Feed alebo akýkoľvek zdroj, ktorý generujete (alebo spôsobiť generovanie), ktorý zahŕňa akýkoľvek AstraZeneca RSS Feed (alebo jeho časť) robí neohroziť naše meno, obrázok a/alebo povesť a najmä neobsahuje a nesmie obsahovať žiadny materiál, ktorý by porušoval práva duševného vlastníctva tretej strany alebo ktorý by rozumná osoba považovala za porušenie našich noriem obsahu (pozri vyššie)

Nesmiete navrhovať, či už priamo alebo nepriamo, aby sme schválili alebo schválili čokoľvek, čo sa objaví na akejkoľvek webovej stránke a/alebo je súčasťou akéhokoľvek RSS kanálu obsahujúceho informačný kanál AstraZeneca RSS, vrátane (bez obmedzenia) akéhokoľvek obsahu, obsahu tretích strán, akéhokoľvek produktu alebo akejkoľvek právnickej osoby/subjektu alebo jednotlivca. Nesmiete účtovať (či už priamo alebo nepriamo) žiadnemu používateľovi vašej webovej stránky alebo účastníka akéhokoľvek informačného kanála, za ktorý ste zodpovední za prístup k všetkému alebo akejkoľvek časti akéhokoľvek AstraZeneca RSS Feed a/alebo akéhokoľvek obsahu AstraZeneca. Nie ste oprávnení opätovne predávať a/alebo inak komercializovať celý alebo akúkoľvek časť akéhokoľvek informačného kanála AstraZeneca RSS a/alebo akéhokoľvek obsahu AstraZeneca.

Licencia Podcast

Za predpokladu, že budete neustále dodržiavať tieto Podmienky používania, poskytujeme vám odvolateľnú (kedykoľvek), neexkluzívnu, osobnú, nekomerčnú, celosvetovú, neprenosnú bezplatnú licenciu na stiahnutie z tejto webovej stránky a používanie AstraZeneca Podcasts. Táto licencia na podcast nesmie byť prevedená, novovaná, pridelená a/alebo sublicencovaná žiadnej tretej strane. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto licencii Podcast, sú plne vyhradené nami, našimi pobočkami (ako sú definované v našich Podmienkach používania a poskytovatelia licencií (podľa okolností). Nič v tejto licencii Podcast vám neudeľuje žiadne právo alebo licenciu na používanie niektorej z našich ochranných známok.

Použitie AstraZeneca Podcast

AstraZeneca Podcast je určený len pre vaše osobné, nekomerčné použitie. AstraZeneca Podcast nesmiete kopírovať, reprodukovať, publikovať, zverejňovať, vysielať, sprístupniť verejnosti, predávať alebo inak opätovne používať alebo komercializovať AstraZeneca Podcast. Nesmiete upravovať, meniť, prispôsobiť alebo pridávať do AstraZeneca Podcast žiadnym spôsobom, ani kombinovať AstraZeneca Podcast s akýmkoľvek iným materiálom. Tento súbor nesmiete sťahovať ani používať na účely propagácie, reklamy, schvaľovania alebo naznačovania akéhokoľvek spojenia medzi vami (alebo akoukoľvek treťou stranou) a nami, našimi zástupcami alebo zamestnancami, ani žiadnymi prispievateľmi do AstraZeneca Podcast. Nesmiete používať AstraZeneca Podcast akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol priniesť naše meno alebo meno ktoréhokoľvek Affiliate do zlého povesti alebo inak spôsobiť stratu alebo poškodenie nás alebo ktoréhokoľvek Affiliate.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás a naše pobočky odškodnete a ponecháte nás a naše pobočky v plnej miere a účinne odškodnené v súvislosti so všetkými stratami, nákladmi (vrátane zákonných a profesionálnych poplatkov), škodami, peniazmi zaplatenými pri vyrovnaní a inými záväzkami, ktoré vyplývajú z alebo v súvislosti s porušením Licencia informačných kanálov RSS a/alebo licencia Podcast.

Zrieknutie zodpovednosti

Aj keď sme pri zostavovaní tejto webovej stránky venovali primeranú pozornosť, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek kroky, ktoré podnikne žiadna osoba alebo organizácia bez ohľadu na to, kde sú založené, v dôsledku priameho alebo iného, informácií obsiahnutých v tejto webovej stránke alebo k nim pristupované, bez ohľadu na to, či sú tieto informácie poskytované nami alebo tretia strana. Nič na tejto webovej stránke by sa nemalo chápať ako poskytovanie poradenstva alebo vypracovanie akýchkoľvek odporúčaní a táto webová stránka by sa nemala spoliehať ako na základ akéhokoľvek rozhodnutia alebo konania. V dôsledku prebiehajúceho zdravotného pokroku a vývoja nemusí byť informácie na tejto webovej stránke vždy úplne aktuálne a z tohto dôvodu sa takéto informácie poskytujú v "AS IS" a "Ako k dispozícii" základ.

NEPOSKYTNEME ŽIADNE ZÁRUKY, VYHLÁSENIA ALEBO NEPOSKYTNEME ŽIADNE ZÁVÄZKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ OHĽADOM OBSAHU TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, AKTUÁLNOSTI, MENY, PRESNOSTI, ÚPLNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL TAKÉHOTO OBSAHU, ALEBO ŽE VÝSLEDKY, KTORÉ MOŽNO ZÍSKAŤ Z POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY BUDE BEZCHYBNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ).

Súhlasíte s tým, že používanie informácií získaných alebo stiahnutých z alebo cez túto webovú stránku je podľa vlastného uváženia a rizika. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie implicitných záruk. V takom prípade sa v takýchto jurisdikciách neuplatní vyššie. Akékoľvek lekárske informácie na tejto webovej stránke nie sú určené ako náhrada za informovanú lekársku pomoc a nemôžeme odpovedať na žiadne nevyžiadané e-maily týkajúce sa otázok osobnej zdravotnej starostlivosti. Informácie o produktoch uvedených na tejto webovej stránke sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Pacienti a zdravotnícki pracovníci by mali vyhľadať informácie vhodné pre ich krajinu u miestnych zdravotníckych zdrojov a regulačných orgánov. MUSÍTE SA PORADIŤ S VHODNE KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM O AKOMKOĽVEK KONKRÉTNOM PROBLÉME ALEBO ZÁLEŽITOSTIACH, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE PRED PRIJATÍM AKÉHOKOĽVEK OPATRENIA.

Nič na tejto webovej stránke sa nepovažuje za výzvu investovať alebo inak obchodovať s akciami, ADR alebo inými cennými papiermi v AstraZeneca PLC. Skutočné výsledky a vývoj sa môžu podstatne líšiť od akýchkoľvek prognóz, názorov alebo očakávaní vyjadrených na tejto webovej stránke a na predchádzajúcu výkonnosť ceny cenných papierov sa nesmie spoliehať ako na vodítko pre ich budúcu výkonnosť.

Naša zodpovednosť

V rozsahu povolenom zákonom my, ostatní členovia našej skupiny (ako je definované nižšie) a tretie strany, ktoré sú s nami prepojené, týmto výslovne vylučujeme:

 • všetky podmienky, záruky a iné podmienky, ktoré by inak mohli byť implikované zákonom, bežným právom alebo právom spravodlivosti; a
 • Akákoľvek zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu vzniknutú akémukoľvek používateľovi v súvislosti s našou webovou stránkou alebo v súvislosti s používaním, neschopnosťou používať alebo výsledky používania našej webovej stránky, akékoľvek webové stránky s ňou spojené a akékoľvek materiály, ktoré sú na nej zverejnené, vrátane, bez obmedzenia akejkoľvek zodpovednosti za i) stratu príjmov alebo príjmov, ii) stratu podnikania, iii) stratu zisku alebo zmlúv, iv) stratu predpokladaných úspor, v) stratu údajov, vi) stratu goodwillu, vii) plytvanie hospodárenia alebo administratívneho času; a viii) za akúkoľvek inú stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, ktorá sa však vyskytla a či bola spôsobená deliktu ( vrátane nedbanlivosti), porušenie zmluvy alebo inak, aj keď je to možné predvídateľné.

To nemá vplyv na našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie na zdraví vyplývajúce z našej nedbanlivosti, ani našu zodpovednosť za podvodné skreslenie alebo skreslenie, pokiaľ ide o základnú záležitosť, ani žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných právnych predpisov.

Nezaručujeme, že funkcie obsiahnuté na tejto webovej stránke budú neprerušované alebo bezchybné, že chyby budú opravené, alebo že táto webová stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, sú bez vírusov alebo chýb.

Práva duševného vlastníctva

Práva duševného vlastníctva na tejto webovej stránke a v materiáloch uverejnených na nej, vrátane bez obmedzenia, vo všetkých dokumentoch, súboroch, textoch, obrázkoch, RSS informačných kanáloch, zvukových súboroch, podcastoch, video súboroch, bleskových tutoriáloch, grafických zariadeniach a kódoch, ktoré sú v nej obsiahnuté, a vo všeobecnom "vzhľad a pocit", je vo vlastníctve spoločnosti AstraZeneca UK Limited, jej pobočiek (ako je definované nižšie) alebo našich externých partnerov. Tieto diela sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami po celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

Ste oprávnení vytvoriť jedinú kópiu a tlačiť výpisy alebo dokumenty z tejto webovej stránky (s výnimkou akéhokoľvek obsahu vlastneného treťou stranou, ktorý bol identifikovaný ako taký) na vaše nekomerčné použitie za predpokladu, že každá takáto kópia alebo tlač si ponechá všetky oznámenia o autorských právach alebo iných vlastníckych vlastníkoch a akékoľvek vylúčenie zodpovednosti obsiahnuté v nich. Všetky názvy, logá a ochranné známky AstraZeneca nesmú byť použité alebo reprodukované bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Náš stav (a stav všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov materiálov na našich stránkach musí byť vždy uznaný.

Okrem špecificky uvedených vyššie je zakázaná reprodukcia časti alebo celého obsahu tejto webovej stránky v akejkoľvek forme vrátane rámovania, vytvárania akéhokoľvek odvodeného diela založeného na tejto webovej stránke a jej obsahu, začlenenia do iných webových stránok, elektronických vyhľadávacích systémov alebo publikácií. Nesmiete používať žiadne diagramy, ilustrácie, fotografie, video alebo zvukové sekvencie ani žiadnu grafiku oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu. Žiadne odkazy na túto webovú stránku nesmú byť zahrnuté na žiadnej inej webovej stránke bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Nemôžeme zaručiť, že máte právo používať obsah vlastnený treťou stranou, ktorý je dostupný na tejto webovej stránke, a pred použitím alebo stiahnutím takéhoto obsahu musíte získať povolenie od vlastníka tretej strany. Obsah, ktorý je chránený autorskými právami, sa nesmie meniť, ani sa nesmie meniť žiadne oznámenie o pripisovaní autorských práv alebo oznámenie o autorských právach, ktoré sa na takomto obsahu objavia, bez predchádzajúceho získania

S výnimkou obmedzeného povolenia uvedeného vyššie by sa nič na tejto webovej stránke nemalo vykladať ako udelenie akéhokoľvek iného práva alebo licencie.

Všetky názvy produktov uvedené na tejto webovej stránke sú ochrannými známkami spoločnosti AstraZeneca UK Limited alebo jej pridružených spoločností, s výnimkou tých značiek, ktoré sú označené ako vlastnené inými spoločnosťami a všetky práva sú vyhradené.

Právo na používanie informácií poskytnutých užívateľom

V prípade, že predložíte akýkoľvek materiál na zaradenie na túto webovú stránku (vrátane osobných údajov, know-how, komentárov, nápadov, otázok, techník, abstraktov alebo podobných), súhlasíte (i), že takýto materiál nebude považovaný za dôverný (ii) že takýto materiál nebude považovaný za dôverný (ii) že takýto materiál nebude považovaný za byť vlastnícky a (iii) poskytnúť nám neodvolateľnú, celosvetovú, trvalú, bezplatnú, nevýhradnú licenciu na používanie, zverejňovanie, kopírovanie, úpravu, prispôsobenie, verejne zobrazovanie a prekladanie všetkého alebo akéhokoľvek takéhoto materiálu na akýkoľvek účel bez obmedzenia. Vyhradzujeme si právo, podľa nášho vlastného uváženia, odstrániť alebo odstrániť, bez predchádzajúceho upozornenia, akýkoľvek materiál, ktorý predložíte na zaradenie na túto webovú stránku. Máme tiež právo zverejniť vašu totožnosť akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek materiál, ktorý ste zverejnili alebo nahrali na našu webovú stránku, predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie. Všetky informácie o vás spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Vírusy, hackovanie a iné trestné činy

Nesmiete zneužiť našu webovú stránku vedomým zavedením vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na našu webovú stránku, server, na ktorom je naša webová stránka uložená, ani na akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú k našej webovej stránke. Nesmiete útočiť na našu webovú stránku prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby.

Porušením tohto ustanovenia by ste spáchali trestný čin podľa zákona o zneužívaní počítačov z roku 1990. Každé takéto porušenie nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s týmito orgánmi spolupracovať tým, že im zverejníme vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo používať našu webovú stránku okamžite prestane.

Nebudeme zodpovední za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú distribuovaným útokom odmietnutia služby, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iný majetkový materiál v dôsledku vášho používania našej webovej stránky alebo stiahnutím akéhokoľvek materiálu zverejnené na ňom, alebo na akejkoľvek webovej stránke, ktorá je s ňou spojená. V súlade so správnou výpočtovou praxou vám odporúčame skontrolovať všetky materiály a/alebo obsah, na ktorý sa dostanete a/alebo stiahnutý z tejto webovej stránky pomocou komerčne dostupného, aktuálneho softvéru na kontrolu vírusov.

Odkaz na túto webovú stránku

Nesmiete odkazovať na našu domovskú stránku s prvým získaním nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Na základe takéhoto súhlasu musí byť akýkoľvek takýto odkaz prezentovaný spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny a nepoškodí našu povesť alebo ju nevyužije. Nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu združenia, schválenia alebo schválenia z našej strany, ak neexistuje. Nesmiete vytvoriť odkaz z akejkoľvek webovej stránky, ktorá nie je vlastnená vami.

Naša webová stránka nesmie byť zarámovaná na žiadnej inej stránke, ani nesmiete vytvoriť odkaz na akúkoľvek časť našej webovej stránky okrem domovskej stránky na základe písomného súhlasu od nás uvedených vyššie. Vyhradzujeme si právo zrušiť prepojenie povolenia bez predchádzajúceho upozornenia. Webová stránka, z ktorej prepájate, musí byť vo všetkých ohľadoch v súlade s týmto právnym oznámením.

Webové stránky a obsah tretích strán

Táto webová stránka môže obsahovať obsah vlastnený treťou stranou (napr. články, knižnice obrázkov, dátové kanály alebo abstrakty) a môže obsahovať aj hypertextové odkazy na webové stránky vlastnené treťou stranou. Taký obsah a odkazy tretích strán poskytujeme ako zdvorilosť voči našim používateľom. Odkazy sú poskytované len pre vaše informácie. Nemáme žiadnu kontrolu nad webovými stránkami alebo obsahom tretích strán, ktoré sú uvedené, prístupné alebo dostupné na tejto webovej stránke, a preto nepodporujeme, sponzorujeme, neodporúčame ani inak neprijímame žiadnu zodpovednosť za takéto webové stránky alebo obsah tretích strán ani za dostupnosť takýchto webových stránok. Predovšetkým nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek tvrdenia, že akýkoľvek obsah vlastnený treťou stranou (či už zverejnený na tejto alebo inej webovej stránke) porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby alebo akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z akýchkoľvek informácií alebo názorov obsiahnutých na takejto tretej strane webovej stránky alebo obsahu.

Zmeny tejto webovej stránky

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť akúkoľvek časť tejto webovej stránky alebo tohto právneho upozornenia. Akékoľvek zmeny tohto právneho oznámenia nadobúdajú účinnosť pri ďalšom prístupe na túto webovú stránku. Očakáva sa, že toto právne upozornenie z času na čas skontrolujete, aby ste si všimli akúkoľvek zmenu, ktorú sme vykonali, pretože sú pre vás záväzné. Bez ohľadu na vyššie uvedené nie sme povinní aktualizovať túto webovú stránku. V prípade potreby môžeme pozastaviť prístup na túto webovú stránku alebo ju zatvoriť na neurčito.

Kódex farmaceutických marketingových praktík IFPMA

Akýkoľvek propagačný obsah tejto webovej stránky bol pripravený s odkazom na IFPMA Code of Farmaceutical Marketing Practices. Pri používaní tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že akékoľvek obavy, ktoré máte týkajúce sa obsahu, budú najprv prevzaté u nás. Potom, ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, môžete podať sťažnosť IFPMA, Ženeva, Švajčiarsko. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa propagačného obsahu, ktorý je špecifický pre jednu krajinu, môžu byť alternatívne predložené združeniu výrobcov farmaceutických výrobkov v príslušnej krajine.

Právomoc a rozhodné právo

Anglické súdy budú mať výlučnú právomoc nad akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z návštevy našej webovej stránky alebo súvisiacim s návštevou našej webovej stránky, hoci si ponechávame právo podať proti vám konanie za porušenie týchto podmienok v krajine vášho bydliska alebo v inej príslušnej krajine. Tieto Podmienky používania sa riadia anglickým právom.

Ako nás kontaktovať

Môžete nás kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu infomaster@astrazeneca.com na adrese AstraZeneca.

Odkazy na "AstraZeneca" and "Group“ sú odkazy na AstraZeneca UK Limited a jej pobočky. V týchto Podmienkach používania „Pridružené spoločnosti“ znamená akákoľvek spoločnosť alebo iný podnikateľský subjekt, ktorý z času na čas kontroluje, kontroluje alebo pod spoločnou kontrolou s AstraZeneca UK Limited a na účely tejto definície „kontrola“ znamená priame alebo nepriame vlastníctvo (i) päťdesiat percent (50%) alebo viac hlasovacie cenné papiere alebo hlasovacie podiely v takejto korporácii alebo inom subjekte alebo ii) päťdesiat percent (50%) alebo viac podielu na zisku alebo výnosoch v prípade podnikateľského subjektu iného ako korporácie, alebo iii) v prípade partnerstva akýkoľvek iný porovnateľný podiel vo všeobecnom partnerovi.

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Teraz opúšťate stránky http://azcovid-19.com .

Vybraný odkaz vás presmeruje na stránky spravované treťou stranou, která je výhradne zodpovedná za ich obsah. AstraZeneca poskytuje tento odkaz ako službu návštevníkom webových stránok.

AstraZeneca nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Doporučujeme vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov všetkých navštívených webových stránok.

Klepnutím na tlačítko „zrušiť“ sa vrátite na stránky spoločnosti AstraZeneca. Klepnutína tlačítko „pokračovať“ pokračujete ďalej.

az-cancle-cta
Zrušiť
az-submit-cta
Pokračovať