Ochrana osobných údajov

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa „AstraZeneca“, „My“, „nás“ a „Naše“ vzťahujú na spoločnosti skupinyAstraZeneca.

Určíme účely a spôsob, akým sa vaše osobné údaje zhromažďujú, používajú a/alebo zverejňujú a spravujú v súlade s internými globálnymi štandardmi ochrany osobných údajovspoločnosti AstraZeneca

AstraZeneca berie súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov uvádza kategórie osobných údajov, ktoré o vás môžeme zhromažďovať a ako ich môžeme používať.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách, keď sme povinní tak urobiť.

Aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame?

Ak sa zaregistrujete na používanie tejto webovej stránky alebo vyplníte online formulár alebo nám pošlete e-mail (napr. na získanie e-mailových aktualizácií alebo nás požiadate o zaslanie ďalších informácií a/alebo aby sme vám poslali pozvánky na účasť na vedeckých stretnutiach, propagačných podujatiach, možnostiach spolupráce a prieskumov), môžeme zhromažďovať a používať osobné údaje o vás, ako sú:

  • Meno
  • E-mailová adresa
  • Krajina bydliska
  • adresu,
  • Telefónne číslo
  • Povolanie (napríklad ak ste zdravotnícky pracovník, ktorý hľadá informácie o našich produktoch)
  • Technické informácie o vašom zariadení, ako je vaša IP adresa, typ zariadenia, identifikátory zariadenia a reklamy, typ a verzia prehliadača a ďalšie štandardné informácie o protokoloch servera
  • Ďalšie osobné údaje, ktoré nám chcete poskytnúť

Tieto informácie vám poskytnete a v prípade potreby ich môžeme doplniť verejne dostupnými informáciami alebo sprostredkovateľmi údajov. Používame ho v našich oprávnených záujmoch na správu webovej stránky, registráciu pre všetky služby, ku ktorým ste sa zaregistrovali, a odpovedať na akékoľvek otázky alebo žiadosti o informácie, ktoré máte.

Príležitostne môžeme získať citlivé osobné údaje o vás, napríklad ak dobrovoľne poskytnete informácie o vašom fyzickom alebo duševnom zdraví v rámci žiadosti o informácie. V tomto prípade tieto informácie používame len na odpoveď na vašu požiadavku a ak je to možné, na poskytnutie dodatočných pokynov (napr. na to, aby sme vás informovali o vašom práve podať hlásenie o nežiaducich udalostiach). Poskytnutím vašich citlivých osobných údajov súhlasíte so spracovaním týchto údajov na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo v akomkoľvek oznámení o zhromažďovaní, ktoré sme vám poskytli.

V prípade, že používate túto webovú stránku alebo vyplníte online formulár, alebo nám pošlete e-mail na nahlásenie nežiaducich udalostí, ktoré ste zažili počas užívania lieku AstraZeneca, prečítajte si oznámenie o nežiaducich udalostiach pre príslušnú krajinu, ktoré je dostupné na adrese https://aereporting.astrazeneca.com získať ďalšie informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje v súvislosti s nežiaducimi udalosťami.

Súbory cookie a nesledované signály

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako používate webovú stránku pomocou súborov cookie (a iných podobných technológií) v rámci zlepšovania obsahu a funkčnosti webovej stránky. Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete v oznámení o používaní súborov cookie na webovej stránke. AstraZeneca nereaguje na signály Do-Not Track.

Súhrnné informácie

Súhrnné informácie, ktoré neidentifikujú jednotlivcov, používame na monitorovanie vzorcov návštevnosti webových stránok a konkrétnych stránok, ako aj používanie stránok, aby sme nám pomohli zlepšiť dizajn a rozloženie obsahu.

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené iným spoločnostiam skupinyAstraZeneca. Kategórie vašich osobných údajov uvedených vyššie môžeme zdieľať aj s určitými poskytovateľmi služieb alebo tretími stranami, ako sú: poskytovatelia IT na účely vývoja systému a technickej podpory; audítori a konzultanti na overenie súladu s externými a internými požiadavkami; poskytovatelia služieb kontaktného centra; štatutárnymi orgánmi, právnymi predpismi donucovacie orgány a spory podľa zákonnej požiadavky alebo nároku na podávanie správ a nástupcu alebo obchodného partnera spoločnosti AstraZeneca alebo spoločnosti skupiny AstraZeneca v prípade, že predá, odpredáva alebo zriaďuje spoluprácu/spoločný podnik pre celú svoju činnosť alebo jej časť.

AstraZeneca nepredáva osobné údaje tretím stranám. Povoľujeme tretím stranám zhromažďovať informácie prostredníctvom našej webovej stránky, ale len na účely popísané v tomto dokumente a tak, ako je popísané v našom oznámení o používaní súborov cookie.

Ako ukladáme vaše údaje

AstraZeneca bude uchovávať vaše osobné údaje niekoľko rokov v súlade s miestnymi zákonmi a zásadami uchovávania dokumentov spoločnosti. Ďalšie informácie o interných zásadách uchovávania dokumentov AstraZeneca nájdete na stránke www.astrazenecapersonaldataretention.com

Medzinárodný transfer

Subjekty AstraZeneca a tretie strany môžu byť založené kdekoľvek na svete, čo by mohlo zahŕňať krajiny, ktoré nemusia poskytovať rovnakú právnu ochranu osobných údajov ako krajina vášho bydliska. Bez ohľadu na to, do ktorej krajiny sa vaše osobné údaje prenášajú, zdieľame Vaše osobné údaje len na základe prísneho „potreby poznať“ a podľa príslušných zmluvných obmedzení (ako sú záväzné podnikové pravidlá spoločnosti AstraZeneca aštandardné zmluvné doložky ). Môžete požiadať o kópiu záväzných podnikových pravidiel AstraZeneca a/alebo štandardných zmlúv EÚ AstraZeneca kontaktovaním AstraZeneca na adrese privacy@astrazeneca.com.

Záväzné firemné pravidlá

Zaručili sme dodržiavanie niektorých našich zákonných povinností v súvislosti s osobnými údajmi vytvorením súboru „záväzných firemných pravidiel“ (BCR). BCR stanovujú záväzky spoločnosti AstraZeneca v oblasti ochrany osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa prenášajú na medzinárodnej úrovni.

Viac informácií o týchto záväzkoch nájdete tu. BCR a akékoľvek práva vyplývajúce z nich sa nevzťahujú na osobné údaje pochádzajúce zo Spojených štátov amerických.

Ako chránime vaše údaje

Zaviedli sme vhodné zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti, ktoré sú určené na zabezpečenie, pokiaľ je to možné, bezpečnosti a integrity všetkých našich informácií vrátane vašich osobných údajov.

Viac informácií o tom, ako AstraZeneca plní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, nájdete v našich interných globálnych štandardoch ochrany osobných údajov.

Aké sú Vaše práva

Môžete kedykoľvek kontaktovať AstraZeneca na www.astrazenecapersonaldataretention.com a vyžiadať si informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, opraviť akékoľvek chyby alebo požiadať o vymazanie rovnakých alebo odvolať svoj súhlas s určitými druhmi spracúvanie vašich osobných údajov. Ak takáto žiadosť podá AstraZeneca alebo jej pridružené spoločnosti v rozpore s jej povinnosťami vyplývajúcimi z platných zákonov, predpisov alebo kódexov praxe, potom AstraZeneca nemusí byť schopná vyhovieť vašej žiadosti, ale stále môžete požiadať, aby sme zablokovali (t. j. právo namietať) používanie vašich osobných údajov na ďalšie spracovanie. V súlade s platnými právnymi predpismi môžete mať tiež právo na prenosnosť údajov na iného prevádzkovateľa údajov za určitých okolností, čo by zahŕňalo zdieľanie vašich údajov s prevádzkovateľom v elektronickom formáte. V súlade s platnými právnymi predpismi môžete tieto práva uplatniť bezplatne.

Spoločnosť AstraZeneca pridelila pracovníka pre ochranu údajov zodpovedného za dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov EÚ o ochrane údajov zo strany spoločnosti AstraZeneca, na ktorého sa môžete obrátiť na adresu privacy@astrazeneca.com v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Ak sa na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosti AstraZeneca vzťahuje právo EÚ, môžete tiež podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre ochranu údajov v krajine vášho bydliska. Názov príslušného dozorného orgánu a kontaktné údaje nájdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Odhlásiť sa z ďalšej komunikácie od nás

Ak ste sa rozhodli prijímať informácie o našich produktoch alebo službách alebo službách iných spoločností AstraZeneca a chcete sa odhlásiť od prijímania takýchto informácií, môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu privacyrequests@astrazeneca.com. Na všetkých komunikáciách by ste mali jasne uviesť: vaše meno, užívateľské meno (ak existuje), registračné údaje (ak existujú) a názov tejto webovej stránky.

Naposledy aktualizované december 2019

© AstraZeneca

 

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Teraz opúšťate stránky http://azcovid-19.com .

Vybraný odkaz vás presmeruje na stránky spravované treťou stranou, která je výhradne zodpovedná za ich obsah. AstraZeneca poskytuje tento odkaz ako službu návštevníkom webových stránok.

AstraZeneca nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Doporučujeme vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov všetkých navštívených webových stránok.

Klepnutím na tlačítko „zrušiť“ sa vrátite na stránky spoločnosti AstraZeneca. Klepnutína tlačítko „pokračovať“ pokračujete ďalej.

az-cancle-cta
Zrušiť
az-submit-cta
Pokračovať