Raportowanie zdarzeń niepożądanych: Informacje na temat ochrony prywatności dla osób poniżej 16. roku życia

KIM JESTEŚMY?

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 14 w Warszawie (dalej jako: „AstraZeneca”, „my”, „nas”, „nasz”), spółka należąca do grupy AstraZeneca (www.astrazeneca.com) jest odbiorcą wszelkich informacji, które mogą Państwo przesłać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej i przesyłając swoje zgłoszenie.

Treść niniejszego Komunikatu o poufności danych może być okresowo zmieniana. W związku z tym, w celu upewnienia się, że znają Państwo jego najnowszą wersję, która obowiązuje względem Państwa danych osobowych, prosimy sprawdzać jego treść od czasu do czasu. Oczywiście powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach, w sytuacji, gdy jest to od nas wymagane.

Jeżeli jesteś osobą poniżej 16. roku życia, masz możliwość zgłoszenia zdarzenia niepożądanego osobiście, jednak jeśli to możliwe, mocno zachęcamy do omówienia efektów ubocznych doświadczonych lub podejrzewanych w związku z zażywaniem naszych produktów leczniczych z rodzicem/prawnym opiekunem lub lekarzem prowadzącym, którzy mogą zgłosić zdarzenie niepożądane w Twoim imieniu. Zachęcamy do tego zwłaszcza z uwagi na fakt, że czasami informacje przekazywane przez dorosłych (szczególnie lekarzy) mogą zawierać przydatne wnioski lub argumenty, które dla osób małoletnich mogą nie być w pełni zrozumiałe lub też mogą zostać przez nie źle zinterpretowane. Dodatkowo, samodzielne zgłoszenie wiąże się także z koniecznością ujawnienia informacji o sobie (danych osobowych); niektóre z tych informacji mogą być wrażliwe ponieważ dotyczą stanu zdrowia zgłaszającego. Możliwość uzyskania wiadomości bezpośrednio od naszych małoletnich pacjentów jest dla nas bardzo cenna, jednak troszcząc się o ich dane osobowe, chcemy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo tych danych. W niniejszym Komunikacie o poufności danych wyjaśniamy, jakie dane osobowe możemy gromadzić i w jaki sposób możemy je wykorzystywać.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Wypełnienie naszego internetowego formularza zgłoszenia wiąże się z gromadzeniem i wykorzystaniem przez nas Państwa danych osobowych obejmujących:

 • imię i nazwisko,
 • adres, numer telefonu, adres e-mail,
 • datę urodzenia,
 • informacje, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną,
 • Państwa opis dotyczący tego, jak zażywanie naszych leków wpłynęło na Państwa samopoczucie (nazywany to efektami ubocznymi), kiedy zaczęli Państwo doświadczać efektów ubocznych i przez jak długi czas się one utrzymywały,
 • Państwa opis zażywanego leku AstraZeneca (jego nazwa, kolor, postać, inne informacje szczegółowe), powód jego zażywania, częstotliwość zażywania i dawka leku, czas rozpoczęcia terapii lekiem i okres jego przyjmowania,
 • inne informacje, które postanowicie nam Państwo udostępnić.

Oznacza to, że niektóre informacje, które nam Państwo przekażą w związku ze zgłoszeniem mogą zawierać informacje na temat Państwa stanu zdrowia, czyli wrażliwe dane osobowe.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Musimy od Państwa uzyskać niektóre informacje, ponieważ wymaga tego od nas prawo, które obowiązuje w celu zapewnienia, że nasze leki są wysokiej jakości i bezpieczne dla ludzi. Na mocy tego prawa musimy zgłosić wszelkie efekty uboczne, których wystąpienie może być związane z zażywaniem leków naszej produkcji.

W związku z informacjami, które nam Państwo podadzą, być może będziemy musieli się z Państwem ponownie skontaktować, jeżeli konieczne będzie uzyskanie od Państwa dodatkowych informacji dotyczących Państwa zgłoszenia lub gdy będziemy musieli udzielić Państwu informacji zwrotnych, o ile o nie poprosiliście. Jeżeli zatem nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie monitorować zgłoszonego przez Państwa zdarzenia niepożądanego lub udzielić Państwu informacji zwrotnych.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystać podane przez Państwa informacje, by ochronić nasze prawa (uzasadnione interesy biznesowe) dotyczące naszych leków, jeżeli zaistnieje konieczność ich obrony w sądzie.

JAK PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

AstraZeneca przechowuje Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi i Polityką przechowywania dokumentów spółki tak długo, jak to jest konieczne w celu spełnienia naszych obowiązków ustawowych bądź w celu zgłoszenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Więcej informacji na temat wewnętrznej polityki AstraZeneca dotyczącej przechowywania dokumentów można znaleźć na stronie www.astrazenecapersonaldataretention.com Jeżeli Państwa dane osobowe przestaną być potrzebne do tych celów, zostaną bezpiecznie usunięte. Może to oznaczać, że Państwa dane osobowe będą przechowywane przez AstraZeneca przez kilka lat, w zależności od celu i potrzeby ich przetwarzania.

KTO BĘDZIE POSIADAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe (w tym wrażliwe dane osobowe) mogą zostać przekazane lokalnym i/lub zagranicznym organom rejestracyjnym i innym spółkom grupy AstraZeneca w celach określonych w niniejszym komunikacie. Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe innym określonym podmiotom zewnętrznym, takim jak: konsultantom, w celu sprawdzenia, czy odpowiednio wypełniamy nasze zobowiązania, urzędom, prawnikom lub innym osobom, którym musimy udostępnić Państwa dane osobowe, by spełnić wymogi prawne w przypadku roszczeń (dochodzonych przed sądem), lub też nabywcom spółki AstraZeneca, w przypadku sprzedaży całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub nawiązania współpracy z innym podmiotem w zakresie prowadzonej przez nas działalności.

W okresie, w którym AstraZeneca przechowuje Państwa dane, dane osobowe, które identyfikują Państwa jako pacjenta, będą dostępne do wglądu wyłącznie dla zespołu AstraZeneca odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pacjentów zlokalizowanego w Państwa kraju zamieszkania oraz dla niewielkiej liczby pracowników technicznych, którzy oferują globalne wsparcie dla systemu komputerowego, w którym AstraZeneca przechowuje dane osobowe. Przed wykorzystaniem lub udostępnieniem danych podmiotom innym niż lokalny zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo pacjentów lub administratorzy systemów, AstraZeneca usunie wszelkie dane identyfikujące pacjenta (np. imię i nazwisko lub adres), tj. nadal możemy przekazać niektóre z Państwa danych, jednak osoba, której je przekażemy nie będzie wiedziała, że te dane dotyczą Państwa. Informacje niezbędne do przeprowadzenia medycznej oceny zgłoszenia (w tym wiek i płeć pacjenta) mogą zostać udostępnione organizacjom rządowym lub państwowym w celu umożliwienia nam spełnienia naszych obowiązków prawnych i rejestracyjnych.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH:

Podmioty AstraZeneca i podmioty zewnętrzne mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, między innymi w krajach, które mogą nie gwarantować takiej samej prawnej ochrony danych osobowych jak Państwa kraj zamieszkania. Przekazując Państwa dane, AstraZeneca będzie spełniać lokalne wymogi dotyczące ochrony danych osobowych i postępować zgodnie z wewnętrznym globalnym standardem w tym zakresie. Zastosujemy także niezbędne zabezpieczenia wymagane przepisami w sprawie przekazywania danych osobowych obowiązującymi w Państwa kraju. Przekazując Państwa dane do innego kraju, dzielimy się wyłącznie tymi danymi osobowymi, które są potrzebne drugiej osobie do wykonania jej obowiązków zawodowych, stosując przy tym zabezpieczenia, które opisano w Wiążących regułach korporacyjnych AstraZeneca (możecie je znaleźć tutaj) lub w Standardowych klauzulach umownych (UE). Jeżeli napiszecie do nas na adres e-mail: privacy@astrazeneca.com, będziecie mogli uzyskać kopię Wiążących reguł korporacyjnych AstraZeneca i/lub Standardowych klauzul umownych UE.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane przechowujemy w systemie komputerowym. Dokładnie kontrolujemy, kto może uzyskać dostęp do Państwa danych. Zastosowaliśmy także skuteczne polityki w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, których celem jest zapewnienie – w maksymalnym możliwym stopniu – bezpieczeństwa i integralności wszystkich informacji znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym Państwa danych osobowych.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób AstraZeneca wypełnia swoje obowiązki zachowania poufności danych, znajdą Państwo w naszym globalnym standardzie w zakresie poufności danych dostępnym na stronie: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf.

PAŃSTWA PRAWA

Możecie w dowolnej chwili skontaktować się z nami przez stronę internetową http://subjectrequest.astrazeneca.com (mogą to też zrobić Państwa rodzice/opiekunowie prawni), by zażądać:

 • dostępu do przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych,
 • poprawienia lub usunięcia błędów w Państwa danych osobowych,
 • ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, lub też
 • by wyrazić sprzeciw na określony sposób wykorzystania Państwa danych osobowych.

Jeżeli skutkiem takiego żądania byłoby naruszenie przez AstraZeneca lub jej podmioty powiązane zobowiązań wynikających z zawartych przez nas umów, z obowiązujących przepisów, uregulowań lub kodeksów postępowania, wówczas AstraZeneca może nie być w stanie spełnić Państwa żądania, przy czym wówczas nadal mogą Państwo żądać ograniczenia dalszego przetwarzania danych osobowych. W niektórych przypadkach będą mogli Państwo również skorzystać z prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych.

Wyznaczyliśmy w AstraZeneca specjalistę ds. ochrony danych osobowych odpowiedzialnego za przestrzeganie przez AstraZeneca wymogów w zakresie ochrony danych. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie się z nią skontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres: privacy@astrazeneca.com, lub też wysłać korespondencję do wiadomości Głównego specjalisty ds. ochrony danych w AstraZeneca, na adres: Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Anglia. Jeżeli wykorzystanie Państwa danych osobowych przez AstraZeneca podlega przepisom prawa UE, przysługuje Państwo również prawo złożenia skargi do odpowiedniego urzędu ds. ochrony danych w Państwa kraju zamieszkania. Nazwę właściwego urzędu i jego dane kontaktowe można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2018 r.