Jognyilatkozat és felhasználási feltételek       

Jelen jognyilatkozat (“Felhasználási Feltételek”) felvilágosítást ad arról, hogy milyen feltételekkel használhatja a weboldalunkat („Weboldal”). Kérjük, a Weboldal használata előtt a Felhasználási Feltételeket alaposan olvassa át.

A Weboldal látogatásával és használatával, Ön, mint felhasználó („Felhasználó”) elismeri, hogy a jelen Felhasználási feltételeket megismerte és elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá tudomásul veszi, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja. Amennyiben nem egyezik bele Felhasználási Feltételekbe, akkor kérjük, tartózkodjon a Weboldalunk használatától.

 

A jelen Weboldal fenntartója és egyben támogatója az AstraZeneca Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 4. B. épület, 1. emelet; cégjegyzékszáma: 01-09-

932917; adószáma: 10904864-2-44; e-mail: hu-info@AstraZeneca.com).

 

A Weboldal használata során a Felhasználó feladata, annak biztosítása, hogy minden olyan személy, aki Weboldalt, a Felhasználó internet kapcsolatán keresztül éri el, megismerje a jelen Felhasználási Feltételeket, és az abban foglaltakat betartsa.

 

Weboldalon található információk

A Weboldal az AstraZeneca által fejlesztett új koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos magyar nyelvű tájékoztató anyagok elhelyezésével - kíván támogató segítséget nyújtani a nyilvánosság egészségnevelési céljával.

 

Ennek keretében a Weboldalon elhelyezett segéd- és oktatóanyagok elsődleges célja a minél szélesebb körű és közérthető információ átadása egészségnevelési célból a nyilvánosság számára, másodlagos célja szakmai információk átadása egészségügyi szakemberek számára.

 

A Weboldalon található információk a Felhasználó részére az alábbi módozatokban érhetőek el:

 

1.  Egészségügyi szakembereknek szóló portál:

A Weboldal ezen része kizárólag az egészségügyi szakemberek által érhető el és célzottan az egészségügyi szakemberek számára került kidolgozásra, amely az AstraZenca által fejlesztett vakcinára vonatkozó felvilágosítási és oktatási célokat szolgáló anyagokat tartalmaz a kezelés kapcsán.

A Weboldal ezen szakmai részéhez csak ún. regisztrált felhasználók, egészségügyi szakemberek férhetnek hozzá, akik előzetesen azonosításra kerülnek („előzetes regisztráció”). A Felhasználók a regisztrációval kapcsolatos adatkezelésről bővebb információt a Weboldalon található Adatvédelmi közleményben érhetnek el.

 

2.  A nyilvánosságnak szóló portál:

A Weboldal ezen része a nyilvánosságnak szól és az oldalon fellelhető tartalmakhoz, útmutatókhoz bárki hozzáférhet. A Weboldal ezen részének eléréséhez a Felhasználók részéről semmilyen előzetes adat megadása, vagy regisztráció nem szükséges, a honlapot használók vonatkozásában semmilyen adatkezelés vagy adatgyűjtés nem történik, tekintettel arra, hogy a holnap működtetésének kizárólagos célja az egészségnevelés.

 

Tiltott Használat

A Felhasználó a Weboldalunkat kizárólag a jogszabályok által megengedett célokra használhatja fel.

 

Tilos Weboldalunkat az alábbi módon használni:

•    Bármely olyan módon, ami megszegi az alkalmazandó hatályos nemzeti, vagy nemzetközi jog rendelkezéseit, vagy az egyéb vonatkozó szabályozásban foglaltakat;

•    Bármely olyan módon, ami jogszabályellenes, tisztességtelen, vagy ilyen szándékkal vagy hatással bír;

•    Kéretlen vagy jogosulatlan hirdetések, vagy promóciós anyagok, illetve bármilyen más hasonló felhívás továbbítására, vagy beszerzésére (spam);

•    Bármely saját rendszerünkhöz, vagy harmadik fél rendszeréhez való hozzáférés céljából illetéktelen behatolás megkísérlésére.

 

Felelősségkorlátozás

A Weboldal tartalmának kialakításában képzett szakegészségügyi szakemberek is részt vesznek, ezzel segítve a Felhasználó minél szélesebb körű és pontosabb tájékoztatását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a Weboldalon és a hírlevélben megjelenő cikkek, információk és adatok nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. A Felhasználó felelőssége az is, hogy a Weboldalon olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja.

 

A Weboldalon található adatokért, illetve információkért, valamint az azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a Weboldal fenntartója semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Weboldal nyilvánosság számára elérhető részén kizárólag az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által engedélyezett tartalmakat és információkat tüntetjük fel. A Weboldal tartalmának kialakítása és üzemeltetése során, illetve azzal összefüggésben teljes mértékben figyelembe vesszük és alkalmazzuk továbbá az irányadó jogszabályokat és előírásokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény és a mindenkori hatályos 726/2004 számú EK rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, továbbá a mindenkor hatályos gyógyszer-kommunikáció etikai kódexének előírásait. A Weboldalon feltüntetett információk egyike sem tekinthető bármely vényköteles gyógyszer alkalmazására, terjesztésére vagy javallatára utaló biztatásnak, reklámnak.

 

A Weboldal fenntartója a Weboldal üzemeltetése és karbantartása során minden ésszerű erőfeszítést és elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon elérhető információk egyértelműek, pontosak és megbízhatóak legyenek. A lehető legkörültekintőbb eljárásunk mellett is javasoljuk Felhasználóinknak, hogy a Weboldalon közölt információk pontosságát, hitelességét és időszerűségét minden esetben ellenőrizzék más forrásból is, és döntésük meghozatala előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal.

 

A Weboldal fenntartója és egyben támogatója kizárja felelősségét a Weboldalon közölt információk esetleges pontatlanságából, hiányosságából és időszerűtlenségéből eredő esetleges károkért. A Weboldal fenntartója ugyancsak nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetett vagy közvetlen károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, üzemeltetésének időleges vagy végleges felfüggesztéséből, a Weboldal tartalmának illetéktelenek általi megváltoztatásából vagy törléséből erednek, vagy azzal összefüggésben keletkeznek, illetve amelyek a Weboldalon közölt információk továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Felhasználó köteles gondoskodni a számítástechnikai eszközeinek vírusokkal, férgekkel, trójaiakkal és más potenciálisan veszélyes programokkal szembeni védelme érdekében szükséges óvintézkedések megtételéről.

 

A Weboldal fenntartója nem köteles válaszolni a Felhasználók által küldött e-mailekre és egyéb úton érkező megkeresésre. A Weboldal fenntartója által e-mailben vagy más módon küldött bármilyen értesítés tartalma bizalmasnak és a feladó tulajdonának tekintendő. A Weboldal fenntartója fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Weboldal tartalmát bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül információkkal egészítse ki, illetve hogy a Weboldalon található információkat törölje vagy módosítsa.

 

Szerzői jogok

A Weboldal és az azon található valamennyi képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt állnak. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi oltalom alatt álló tartalom felhasználása – a magáncélú felhasználás kivételével -, kizárólag a Weboldal fenntartójának a kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges. A Weboldal tartalmát a Felhasználó kizárólag magáncélból, nem üzleti célú felhasználásra másolhatja, töltheti le vagy nyomtathatja ki, amennyiben (a) minden másolati példány tartalmazza a szerzői joggal, illetve felhasználási joggal kapcsolatos adatokat, (b) annak tartalma nem kerül módosításra, és (c) az ilyen használat nem sérti a Weboldal fenntartójának jogait. A fentieken túlmenően azonban felhasználási jogot nem szerez a Felhasználó, vagyis a Weboldal egészének vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, bármilyen más felhasználása, beleértve a hálózati, vagy más honlapokon történő felhasználást, valamint kereskedelmi forgalomba hozatalt, tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 

A www.astrazeneca.com domain név szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására csak a Weboldal fenntartójának írásbeli hozzájárulásával jogosult a Felhasználó.

 

A hivatkozásainkról

A Weboldal tartalmazhat mások által üzemeltetett portálokra utaló hivatkozásokat, amelyek szintén hasznos információkat tartalmazhatnak a Felhasználók számára, ugyanakkor ezen hivatkozott portálokra a saját felhasználási feltételeik irányadóak, így kérjük Felhasználóinkat, hogy a hivatkozott portálok tartalmának böngészése előtt a vonatkozó felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot is tanulmányozzák át.

 

A Weboldal fenntartója nagy gondot fordít azon szervezetek kiválasztására, amelyekre a Weboldalon internetes hivatkozások találhatók, ugyanakkor az általuk közölt információk helyességéért a fenntartó abban az esetben sem vállal semmilyen felelősséget, ha a Felhasználó a jelen Weboldalon talált hivatkozáson keresztül jutott el az oldalaikra. A weboldal fenntartójának írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt.

 

A Weboldal fenntartója elhatárolódik azon esetektől, amikor a Weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat jogellenesen üzemeltetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel a Weboldal hírnevének és érdekeinek árt(hat)nak. A Weboldal fenntartója minden ilyen eset ellen fellép.

 

Joghatóság és Alkalmazandó Jog

Jelen Felhasználási feltételekre és azok értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a Weboldal Felhasználó általi használatával összefüggésben jogvita merül fel, úgy a vitás kérdést a Felhasználó és a Weboldal fenntartója békés úton kísérlik megoldani. Ennek sikertelensége esetén fordulnak csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bírósághoz.