Nahlásenie nežiaducich udalostí: Oznámenie o ochrane osobných údajov pre mladistvé osoby

KTO SME

Sme AstraZeneca UK Ltd, ktorej sídlo je 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. (Nazývame sa „AstraZeneca“, „My“, „Nás“, „Naše“) a sme príjemcom akýchkoľvek informácií, ktoré nám môžete zaslať vyplnením nášho formulára na webovej stránke a odoslaním vašej správy.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Preto vás žiadame, aby ste si toto Oznámenie o ochrane osobných údajov príležitostne skontrolovali, aby ste si boli vedomí najnovšej verzie, ktorá sa bude vzťahovať na vaše osobné údaje. Samozrejme, že vás budeme informovať o akýchkoľvek zmenách v prípadoch, keď sme to povinní urobiť.

Napriek možnosti predložiť správu o nežiaducich udalostiach na vlastnú päsť, ak ste mladá osoba mladšia ako 16 rokov, dôrazne odporúčame vám, ak je to možné, aby ste prediskutovali vaše príznaky a vedľajšie účinky/s z našich liekov, ktoré ste zažili alebo máte podozrenie so svojím rodičom/zákonným zástupcom alebo lekárom, , ktorý môže podať správu vo vašom mene. Žiadame vás o to, pretože niekedy informácie, ktoré môže dospelý (najmä lekár) poskytnúť, môžu obsahovať užitočné závery a argumenty, ktoré vy ako mladý človek nemusí správne rozumieť alebo môžu nesprávne interpretovať. Okrem toho predloženie správy na vlastnú päsť by znamenalo, že odhalíte informácie o sebe (osobné údaje) a niektoré z týchto informácií môžu byť veľmi zvláštne alebo citlivé, pretože ide o vaše zdravie. Oceňujeme možnosť získať informácie z prvej ruky od našich mladých pacientov, ale veľmi nás zaujímajú vaše osobné údaje a chceme, aby ste ich udržali v bezpečí. Týmto oznámením o ochrane osobných údajov vám chceme vysvetliť, aké osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať a čo s nimi môžeme urobiť, ak sa rozhodnete podať správu sami.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME?

Ako súčasť vyplnenia nášho online formulára na správu Môžeme o vás zhromažďovať tieto osobné údaje:

 • Vaše meno
 • Vaša adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Vaše narodeniny
 • Či už ste chlapec alebo dievča
 • Váš opis toho, ako sa cítite Náš liek, ktorý ste užívali, sme ich nazvali vedľajším účinkom (-ami), ktoré ste zažili, keď ste začali a ako dlho ste ich prežívali
 • Váš opis lieku AstraZeneca (jeho názov, farba, forma, ďalšie podrobnosti), ktoré ste užívali, prečo ste ho užívali, koľko lieku a ako často ste ho užívali, kedy ste začali a ako dlho užívate liek
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať

Niektoré opisy, ktoré poskytnete v súvislosti s vašou správou, preto môžu obsahovať informácie o vašom zdraví a tieto informácie sa nazývajú špeciálne alebo citlivé osobné údaje o vás.

AKO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

Potrebujeme informácie, ktoré nám poskytnete, pretože musíme dodržiavať špeciálny zákon. Tento zákon je zavedený tak, aby sme zabezpečili, že naše lieky sú kvalitné a sú bezpečné pre ľudí používať. V rámci tohto zákona musíme nahlásiť akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré môžu byť spojené s používaním našich liekov. Ako súčasť toho, že nám poskytnete tieto informácie, môžeme vás tiež kontaktovať, ak budeme potrebovať viac informácií o vašej správe, alebo aby sme vám poskytli spätnú väzbu, ak ste o to požiadali. Preto, ak nám neposkytnete svoje osobné údaje, nemôžeme byť schopní sledovať nežiaducu udalosť, ktorú ste nahlásili, alebo vám poskytnúť spätnú väzbu.

V niektorých prípadoch môžeme informácie, ktoré ste nám poskytli, použiť na ochranu našich práv (oprávnených záujmov) súvisiacich s našimi liekmi, ak ich potrebujeme obhajovať v súdnom konaní.

AKO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje nemôžeme uchovávať navždy. Takže AstraZeneca ukladá vaše osobné údaje tak, ako to dovoľujú miestne zákony a tiež v súlade s našimi pravidlami uchovávania údajov, ktoré tu popisujeme: www.astrazenecapersonaldataretention.com Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné pre nás na splnenie našich zákonných povinností, alebo obhajovať naše právne nároky. Ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na tieto účely, budú bezpečne vymazané. To môže znamenať, že vaše osobné údaje uchováva spoločnosť AstraZeneca niekoľko rokov v závislosti od účelu a potreby, aby sme tieto údaje používali.

KTO MÔŽE ZOBRAZIŤ VAŠE ÚDAJE?

Z dôvodov, ktoré sme vysvetlili v tomto oznámení, môžu byť vaše osobné údaje zdieľané s miestnymi a/alebo zahraničnými regulačnými orgánmi a inými spoločnosťami skupiny AstraZeneca. Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať s niektorými ďalšími osobami, ako sú konzultanti, aby sme overili, či sa nám darí s našimi povinnosťami; alebo s orgánmi, právnikmi alebo inými osobami, s ktorými potrebujeme zdieľať vaše údaje, aby sme splnili právne požiadavky alebo v prípade (súdu) nároku; alebo s kupujúcim spoločnosti AstraZeneca, ak predávame alebo vytvoriť spoluprácu pre celú našu firmu alebo jej časť.

Ak však vaše údaje uchováva spoločnosť AstraZeneca, osobné údaje, ktoré vás identifikujú ako pacienta, budú viditeľné iba tímom pre bezpečnosť pacientov, ktorý sa nachádza v krajine, v ktorej žijete, a malý počet technických odborníkov, ktorí poskytujú globálnu podporu v počítačovom systéme, v ktorom AstraZeneca uchováva osobné údaje. AstraZeneca odstráni všetky identifikátory pacienta (napr. vaše meno alebo adresu) pred použitím alebo zdieľaním údajov mimo miestneho bezpečnostného tímu alebo správcov systému, t. j. niektoré z vašich údajov môžeme zdieľať, ale druhá osoba by nevedela, že tieto údaje súvisia s vami. Informácie, ktoré sú dôležité pre lekárske posúdenie správy, ako je vek a pohlavie, môžu byť zverejnené vládnym alebo štátnym orgánom s cieľom splniť naše zákonné povinnosti.

MEDZINÁRODNÝ TRANSFER:

Subjekty AstraZeneca a ďalšie osoby, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, môžu byť založené kdekoľvek na svete, čo by mohlo zahŕňať krajiny, ktoré nemusia poskytovať rovnakú právnu ochranu osobných údajov ako vo vašej krajine. AstraZeneca sa bude riadiť miestnymi požiadavkami na ochranu údajov a jej vnútorný globálny štandard ochrany osobných údajov pri prenose vašich údajov. AstraZeneca bude tiež uplatňovať potrebné ochrany vyžadované zákonmi vo vašej krajine pri prenose údajov. Ak vaše údaje prenesieme do inej krajiny, Vaše osobné údaje by sme zdieľali len vtedy, ak iná osoba potrebuje tieto údaje na vykonávanie svojej práce a pod kontrolou opísanými v záväzných podnikových pravidlách spoločnosti AstraZeneca (ktoré nájdete tu) alebo štandardných zmluvných doložkách EÚ). Na požiadanie môžete získať kópiu záväzných podnikových pravidiel AstraZeneca a/alebo štandardných zmlúv EÚ AstraZeneca na požiadanie kontaktovaním spoločnosti AstraZeneca na privacy@astrazeneca.com.

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

Informácie o vás uchovávame na počítači. Existujú prísne kontroly o tom, kto môže vidieť vaše údaje. Máme tiež zavedené dobré pravidlá ochrany osobných údajov a bezpečnosti na zabezpečenie, pokiaľ je to možné, bezpečnosť a integritu všetkých našich informácií vrátane vašich osobných údajov.

Viac informácií o tom, ako AstraZeneca dodržiava svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, nájdete v našom internom globálnom štandarde ochrany osobných údajov

MÁTE PRÁVA

Vy a/alebo váš rodičia/zákonný zástupca sa môžete obrátiť na spoločnosť AstraZeneca tu:

www.astrazenecapersonaldabaretention.com kedykoľvek na požiadanie

 • prístup k vašim osobným údajom,
 • opraviť akékoľvek chyby alebo požiadať o vymazanie takýchto chýb,
 • , aby sme obmedzili používanie vašich údajov
 • namietať proti určitému použiniu vašich osobných údajov.

Ak takáto žiadosť podá AstraZeneca alebo jej pridružené spoločnosti, aby porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákonov, predpisov alebo kódexov praxe, potom AstraZeneca nemusí byť schopná splniť vašu požiadavku, ale stále môžete požiadať, aby sme obmedzili používanie vašich osobných údajov na ďalšie použitie.

Osoba spoločnosti AstraZeneca sa nazýva úradník pre ochranu údajov a táto osoba je zodpovedná za dohľad nad povinnosťami spoločnosti AstraZeneca v oblasti ochrany údajov a na ktorú sa môžete obrátiť na adrese privacy@astrazeneca.com v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania vašich osobných údajov. Ak sa na používanie vašich osobných údajov spoločnosti AstraZeneca vzťahuje právo EÚ (napríklad ak žijete v niektorej z krajín Európskej únie), môžete mať tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu pre ochranu údajov v krajine, v ktorej žijete. Názov príslušného dozorného orgánu a kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Naposledy aktualizované marec 2020

exit ramp cf

azcovid-cf-text

Teraz opúšťate stránky http://azcovid-19.com .

Vybraný odkaz vás presmeruje na stránky spravované treťou stranou, která je výhradne zodpovedná za ich obsah. AstraZeneca poskytuje tento odkaz ako službu návštevníkom webových stránok.

AstraZeneca nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov webových stránok tretích strán. Doporučujeme vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov všetkých navštívených webových stránok.

Klepnutím na tlačítko „zrušiť“ sa vrátite na stránky spoločnosti AstraZeneca. Klepnutína tlačítko „pokračovať“ pokračujete ďalej.

az-cancle-cta
Zrušiť
az-submit-cta
Pokračovať